مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده به موجب پرونده کلاسه اجرائی صادره شعبه17 اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه17 اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مشهد

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۱۴۰۰۲۵۴۶۰۰۰۰۱۸۴۱۲۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده به موجب پرونده کلاسه اجرائی صادره از شعبه ۴۰ دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰.۱۷.۰۰۰۰۱۸۵ حکم به فروش مال مشاع  متعلق به آقایان جواد نظام خواه سیس آباد و محمد مهدی زرگری  صادر و مقرر گردید که مال مشاع مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ ۱۴۰۰.۸.۲۳از ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۱ صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار  مدرس،مدرس ۶، ساختمان اجراي احكام مدني از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردید ضمناً حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايي و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. (ضمناً مزایده راس ساعت اعلامی شروع شده و در صورت تأخیر طالبین به خرید و فروش اموال هیچ گونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود) شرح اموال مورد مزایده:   ۴۳ ردیف انواع لوازم و اقدام اشتراکی در تعداد مختلف از جمله یخچال، نیم کت ، صندلی ، گلدان، انواع ظروف ، تنباکو ، تنگ شیشه ای قلیان ، قلیان ، کولر گازی و ...)  که جمعاً مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ ۶۲۷.۰۵۰.۰۰۰ ريال برآورد و به فروش می رسد./د       مدير واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سيدمحمدرضا تشنگر       دادورز شعبه۱۷ اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مشهد - مصطفي توفيقي كامه عليا استان خراسان رضوي - شهرستان مشهد - بلوار شهيد مدرس۶ - مجتمع اجراي احكام مدني مشهد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده
به موجب پرونده کلاسه اجرائی صادره شعبه17  اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مشهدمزایده بسمه تعالي آگهی مزایده
به موجب پرونده کلاسه اجرائی صادره شعبه17  اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن