مزایده آگهي مزايده اموال غير منقول(نوبت اول) در پرونده  اجرایی  به شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان نظرآباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان نظرآباد

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۱۴۰۰۰۱۴۶۰۰۰۰۰۹۹۵۹۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال غير منقول(نوبت اول) در پرونده  اجرایی  به شماره ۰۰۰۰۵۴۲ و ۰۰۰۰۵۴۳  اموالی  با مشخصات ذيل از محکوم علیه  توقيف و قیمت  آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری  ارزیابی و بشرح زیر به مزایده گذاشته میشود: اموال توقیفی مورد مزایده عبارت است از : یک واحد مسکونی دارای سند به پلاک ثبتی ۲۳۷۱ فرعی از ۶۹ اصلی به مالکیت آقای محمد گیل سمائی ، واقع در نشانی نظرآباد ، چهل دستگاه ، خیابان بعثت ، کوچه ۱۰۲ ، پلاک ۴۰ ، به مساحت ۱۸۰ مترمربع (پس از رعایت بر اصلاحی ۱۷۴ مترمربع) ، ملک بصورت دوبلکس ، دارای ۹۴.۶۰ مترمربع مسکونی در همکف ، یک باب انباری به مساحت ۲۴.۸۲ مترمربع ، دو باب سرویس بهداشتی ، و طبقه اول به مساحت ۶۸ مترمربع با اسکلت نیم فلزی و فاقد باربر جانبی ، دارای انشعابات برق ، گاز و آب ، به ارزش پایه ۱۷.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که از ملک مذکور بصورت مشاعی حدود ۳۰ سهم از ۱۰۰ سهم ملک)  و تا وصول محکوم به و هزینه های اجرایی هردو پرونده مجموعا بمیزان ۵.۱۳۶.۸۵۹.۳۱۴ ریال (که میزان دقیق آن در روز مزایده محاسبه خواهد شد.) بفروش خواهد رسید. اموال توقيفي با قيمت پايه بشرح فوق از طريق اجراي احكام مدني در مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ راس ساعت ۹  در  محل دفتر شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نظرآباد به فروش خواهد رسيد. اشخاصي كه مايل به شركت در مزايده مي باشند،مي توانند۵ روز قبل از روز معين مزايده اموالي را كه آگهي گرديده ملاحظه نمايند.مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد. برنده مزايده بايد ۱۰ درصد بها را في المجلس و الباقي را طبق مهلتی که در روز مزایده تعیین خواهد شد پرداخت نماید که مهلت مذکور از  يك ماه تجاوز نخواهد کرد. (متقاضیان خرید درروز مزایده بایستی مبلغ ۱۰% مبلغ مزایده بمیزان ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را با شناسه پرداخت ۹۵۲۱۶۳۲۰۰۳۰۴۰۳۲۱۸  به حساب شماره ۲۱۷۱۲۹۶۰۲۶۰۰۰ نزد بانک ملی بنام سپرده دادگستری شهرستان نظرآباد واریز و اصل فیش پرداخت شده را قبل از شروع مزایده به شعبه اول اجرای احکام مدنی نظرآباد تحویل دهد. (جهت دریافت فیش واریز ۴نسخه ای به واحد تمبر دادگستری مراجعه شود ، ارائه فیش بعد از شروع مزایده فاقد وجاهت جهت شرکت در مزایده خواهد بود) همچنین بایستی ضمن ثبت نام در سامانه ثنا از طریق دفاتر خدمات قضایی ،  نسبت به دریافت نوبت از سایت www.adliran.ir/turn  جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند درغیر اینصورت امکان شرکت در مزایده نخواهند داشت. دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نظرآباد حسین پور
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال غير منقول(نوبت اول)
در پرونده  اجرایی  به شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان نظرآبادمزایده آگهي مزايده اموال غير منقول(نوبت اول)
در پرونده  اجرایی  به شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان نظرآباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن