مزایده آگهی مزایده اموال  منقول   به موجب دادنامه شماره 99/526 مورخ اجراي احكام شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۳۶۵۸۱۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال  منقول   به موجب دادنامه شماره ۹۹/۵۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه اجرایی ۹۹۰۰۱۸۴ دعوی  آقای محمد خالقی  طرفیت   خانم نگار طاهری درخش  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال  بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال نیم عشر اجرایی که در این خصوص  خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۹۵۶۱۴۹۷ متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس به مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است  بنا بر این مقرر گردید خط  فوق الذکر در روز  دوشنبه  مورخ  ۱۴۰۰/۸/۲۴  از ساعت ۱۱  الی ۱۱/۳۰ صبح از طریق مزایده حضوری در دفتر مزایده اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی  به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حد اکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجرا تحویل نماید در غیر این صورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.           دادورز اجرای احکام مدنی شعبه ۲۰دادگاه عمومی تهران-سوری                                 
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال  منقول
 
به موجب دادنامه شماره 99/526 مورخ اجراي احكام شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهرانمزایده آگهی مزایده اموال  منقول
 
به موجب دادنامه شماره 99/526 مورخ اجراي احكام شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن