مزایده آگهی مزایده به موجب مفاد پرونده اجرایی به کلاسه  981463محکوم شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۴۰۱۸۳۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده به موجب مفاد پرونده اجرایی به کلاسه  ۹۸۱۴۶۳محکوم علیه سمیه کولانی توفیق  محکوم است به پرداخت مبلغ ۳۶۰/۳۲۰/۷۵۰ریال بابت محکوم به درحق محکوم له مسلم عبدالحسینی  وهمچنین مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت لذا باتوجه به توقیف خط تلفن به شماره ۰۹۱۲۵۰۳۹۵۱۱  می باشد که متعلق به محکوم علیه و حسب تقاضای محکوم له اموال مذکور ازطریق مزایده بفروش می رسد .اموال مذکوربدون درنظرگرفتن دیون احتمالی توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی شده است. مزایده درتاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰درمحل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه ۱۶تهران به نشانی  بزرگراه بعثت خیابان تقوی شورای حل اختلاف منطقه۱۶تهران برگزار می شود مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه بالاترین پیشنهاد واگذار می شود.۱۰درصد مبلغ مزایده فی المجلس ازخریداراخذ می شودومابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه ازتاریخ مزایده وصول خواهد شدچنانچه خریدارظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننمایدسپرده وی پس ازکسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینه های انتقال موردمزایده برعهده خریدار می باشد.همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت درمزایده الزامی است.  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
به موجب مفاد پرونده اجرایی به کلاسه  981463محکوم شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شانزده شوراي حل اختلاف شهر تهرانمزایده آگهی مزایده
به موجب مفاد پرونده اجرایی به کلاسه  981463محکوم شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن