مزایده آگهی مزایده خط تلفن همراه به موجب پرونده اجرایی به شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۳۶۶۲۱۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده خط تلفن همراه به موجب پرونده اجرایی به کلاسه ۱/۹۹۰۲۴۰۴/۱۱۶ج از شعبه ۱۱۶ دادگاه حقوقی تهران -دادنامه ۹۷۰۰۸۶۹مورخه ۹۷/۶/۲۶شعبه ۱۸ تجدیدنظر -دادنامه ۹۶۰۰۸۲۷مورخه ۹۶/۷/۲۳-محکوم له آقای مرادعلی نعمتی خانکندی فرزند سود معلی  با وکالت آقای اکبر بهروز دمیرچی -محکوم علیه آقای حسن شکوفه پور و آقای حسین شکوفه پور فرندان مجتبی متضامنا محکوم اند به پرداخت - محکوم به ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل خواسته (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وصول شده است )- خسارت تاخیر تادیه ۲/۷۷۵/۴۱۴/۶۳۵ریال -حق الوکاله وکیل ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ریال - هزینه دادرسی (گواهی از شعبه ) هزینه کارشناسی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال -نیم عشراجرای دولت ۲۸۴/۳۲۰/۷۳۲ریال -حسب ارزیابی ۳فقره خط تلفن همراه به شرح کارشناسی ذیل می باشد . ارزش گذاری بر روی خطوط موبایل به شماره های ۱ – ۰۹۱۲۱۳۱۳۸۵۶     ۲ – ۰۹۱۲۱۴۳۴۱۷۵        ۳ – ۰۹۱۲۲۳۰۱۲۵۴ احتراما در اجرای قرار کارشناسی ارجاع شده توسط آن شعبه محترم در پرونده کلاسه به شماره صدرالاشاره ارزش گذاری این خطوط موبایل به شرح ذیل می باشد ۱ ارزش موبایل به شماره ۰۹۱۲۱۳۱۳۸۵۶ برابر با پانصد و چهل و هشت میلیون ریال (۵۴۸۰۰۰۰۰۰ریال معادل با پنجاه و چهار میلیون و هشتصد هزار تومان ۵۴۸۰۰۰۰۰تومان) می باشد. بدهی خط موبایل به شماره ۰۹۱۲۱۳۱۳۸۵۶ به شرکت همراه اول برابر با ۱۷۶۳۰۰۰ریال می باشد که در ارزش گذاری لحاظ گردیده است ۲ – ارزش خط موبایل به شماره ۰۹۱۲۱۴۳۴۱۷۵ برابر با دویست و پنجاه و هشت میلیون ریال ۲۵۸۰۰۰۰۰۰ریال معادل با بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار تومان ۲۵۸۰۰۰۰۰تومان) می باشد. (بدهی خط موبایل به شماره ۰۹۱۲۱۴۳۴۱۷۵ به شرکت همراه اول برابر با ۱۱۸۶۰۰۰ریال می باشد که در ارزش گذاری لحاظ گردیده است). ۳- ارزش خط موبایل به شماره ۰۹۱۲۲۳۰۱۲۵۴ برابر با صد و هجده میلیون ریال ۱۱۸۰۰۰۰۰۰ریال) معادل با یازده میلیون و هشتصد هزار تومان) ۱۱۸۰۰۰۰۰تومان) می باشد. تاریخ مزایده ۱۴۰۰/۸/۲۳ ساعت ۱۲ الی ۱۲/۳۰ در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه ۴ تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲۹۹۰۵۶۰۰۱نزد بانک ملی فلکه ۴ تهرانپارس کد ۵۲۵ ویا پرداخت الکترونیک در واحد مزایده اقدام نموده والباقی ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد . مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز تهران - فلكه چهارم تهرانپارس - مجتمع قضايي شهيد باهنر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده خط تلفن همراه
به موجب پرونده اجرایی به شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهرانمزایده آگهی مزایده خط تلفن همراه
به موجب پرونده اجرایی به شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن