مزایده آگهی مزایده فروش اموال  منقول (نوبت دوم )   به شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شوط
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شوط

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۳۵۴۶۰۰۰۰۱۰۴۱۱۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده فروش اموال  منقول (نوبت دوم )   به موجب  کلاسه ۰۰۰۰۲۲۸ شعبه اجرای اول اجرای دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوط  محکوم له فیروز ایاره با وکالت مصطفی درایت  تقاضای فروش اموال توقیفی معرفی شده از سوی محکوم علیه علی شجاعی ۱۷۵۱۵۵۰۸۶۶ریال  به شرح ذیل  از بابت محکوم به ۱۰۱۶۶۸۷۸۰۴۸ ریال  از طریق مزایده و انتشار آگهی (روزنامه ) نموده است به همین سبب ، این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد درتاریخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ساعت ۱۰ در محل اجرای از طریق مزایده عمومی نوبت اول  ، مال توقیفی به قیمت پایه کارشناسی  به فروش برساند ضمنا" چنانچه روز مزایده روز تعطیل رسمی گردد مزایده در اولین روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان برگزار خواهید شد متقاضیان جهت بازدید اموال محل می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده جهت هماهنگی به واحد اجرا مراجعه و تا آخر وقت اداری روز قبل از مزایده مبلغ ده درصد قیمت پایه را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی شوط واریز و قیمت پیشنهادی را به همراه اصل فیش بانکی در پاکت سربسته به قسمت اجرا تسلیم و رسید اخذ نمایند . بدیهی است به پیشنهادات مبهم و واصل شده بعد از اتمام مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده الزامی است و مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد کند و کلیه هزینه های مصروفه در آگهی مزایده به عهده خریدار میباشد و بایستی بقیه بهای اموال را ظرف یک هفته از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید .در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن ، ظرف یک ماه از تاریخ مزایده یا انصراف از خرید ، مبلغ ۱۰ %واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچ گونه اعتراض نخواهد داشت و مورد مزایده به نفر دوم واگذار خواهد شد . مشخصات مال  منقول  توقیفی  :۱-تانکر سوخت ۱۰ هزار لیتری از نوع ورق سیاه ۳ میلیمتری به تعداد ۳ عدد هر کدام به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان جمعا"۶۰۰۰۰۰۰۰تومان۲-تانکر سوخت ۱۰ هزلر لیتری از نوع گالوانیزه ۲/۵میلیمتری به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰میلیون تومان  ۳-یک عدد کانکس به ابعاد ۱۲در۳به مساحت ۳۶متر مربع از نوع ورق ۲ میلیمتری کار کرده که کاربردآن در کارگاه ها و باغات مورد استفاده میباشد به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان۴- یک عدد کانتینر تمام فلزی بزرگ به ابعاد ۱۲در ۲/۵دارای شاسی وسط از نوع تیر آهن نمره ۱۸و بغل آنها ناودانی نمره ۱۰ که کارکرده بود و کاربرد آن در حمل  کالا از بنادر به گمرکات کشور میباشد و ارزش آن به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان میباشد.  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده فروش اموال  منقول (نوبت دوم )
  به شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شوطمزایده آگهی مزایده فروش اموال  منقول (نوبت دوم )
  به شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شوط
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن