مزایده     (آگهی مزاید اموال منقول) نوبت  اول :دایره شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختلاف شهرستان بابل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختلاف شهرستان بابل

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۴۷۴۶۰۰۰۰۱۶۹۴۴۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده     (آگهی مزاید اموال منقول) نوبت  اول :دایره اجرای احکام مدنی  بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرائی ۰۰۰۰۶۱۵له اقای  حسن مهدی پور  بطرفیت    اقای علی اصغر عالمیان درونکلا        بشرح  نظریه کارشناسی بعمل امده یک خط تلفن همراه به شماره  ۰۹۱۲۷۹۵۸۱۳۰به شرح  کارشناسی متعلق به محکوم علیه راازطریق مزایده  به تاریخ یازدهم ابانماه سال هزارو چهارصد  ۱۱/۰۸/۱۴۰۰روزسه  شنبه.ساعت۱۲ظهر  درمحل دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف  دادگستری  بابل بفروش برساندمزایده ازقیمت پایه          ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی واگذارمیگرددبرنده مزایده بایدده درصدبهارافی المجلس ومابقی راظرف مهلت یکماه پرداخت نمایددرصورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهدشد                                           قاسمعلی قربان زاده مدیرودادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی حل اختلاف بابل    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده     (آگهی مزاید اموال منقول) نوبت  اول 
:دایره شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختلاف شهرستان بابلمزایده     (آگهی مزاید اموال منقول) نوبت  اول 
:دایره شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختلاف شهرستان بابل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن