مزایده آگهي مزايده مال غيرمنقول نوبت اول با سلام؛به موجب پرونده شعبه اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان خدابنده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان خدابنده

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۱۱۴۶۰۰۰۰۰۳۷۴۵۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده مال غيرمنقول نوبت اول با سلام؛به موجب پرونده اجرائي کلاسه فوق اجرايي آقاي روح اله محمدي فرزند قيدارعلي محکوم است بپرداخت مبلغ ۱/۰۱۵/۹۶۶/۴۴۰ ريال وجه محکوم به درحق خانم سيده معصومه موسوي و مبلغ ۵۰/۶۴۸/۳۲۲ ريال نيم عشردولتي در حق صندوق دولت؛با توجه به اينکه محکوم عليه نسبت به پرداخت وجه محکوم به اقدامي بعمل نياورده لذا مال غيرمنقول مشروحه ذيل برابرنظريه کارشناسي بمبلغ ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال قيمت گذاري شده و در روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ از ساعت ۱۰ الي ۱۱ در اجراي احکام شوراهاي حل اختلاف شهرستان خدابنده واقع درطبقه اول دادگستري خدابنده با حضور دادورزاجراي احکام شوراها و نماينده محترم دادستان دادسراي عمومي و انقلاب خدابنده به مزايده گذاشته ميشود طالبين ميتوانند ۵ روز قبل از موعد روز مزايده با کسب مجوز از اجراي احکام از اموال توقيف شده بازديد بعمل آورند و پيشنهادات خود را کتبا تسليم نماييد برنده مزايده کسي خواهد بود که بالاترين قيمت پيشنهادي را بپردازد و بدوا ۱۰ درصد  ارزش اموال را به حساب سپرده دادگستري ۲۱۷۱۲۹۲۵۸۵۰۰۷ نزد بانک ملي واريز و حداکثر ظرف يک ماه آينده ترتيب مابقي ارزش ثمن را بدهد در غيراينصورت ۱۰% پرداخت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد. آدرس و محل اموال توقيف شده:خدابنده کوچه باب الحوائج پلاک ۱۷ مشخصات مال توقيف شده: ۱.چرخ خياطي سردوز چهارنخ زوجي با ميز و دينام به مشخصات zj۷۴۷a-۵۱۴m۲-۲۴- کارکرده وسالم  به ارزش ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال. ۲.چرخ خياطي مياندوز سان سير با ميز و دينام مربوطه به مشخصات sunsir-ss-c۵۰۰-۰۱cB کارکرده و سالم به ارزش ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال.  ارزش کل اموال:۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰  ريال (نوزده ميليون تومان) ميباشد.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
با سلام؛به موجب پرونده شعبه اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان خدابندهمزایده آگهي مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
با سلام؛به موجب پرونده شعبه اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان خدابنده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن