مزایده آگهي مزايده اموال منقول و غير منقول نوبت دوم در شعبه يك اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب خدابنده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه يك اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب خدابنده

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۱۱۴۶۰۰۰۰۰۳۷۶۱۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال منقول و غير منقول نوبت دوم در پرونده كلاسه  ۰۰۰۰۴۳۷ آقاي  احکام اله مرادی فرزند قدرت  بابت ضمانت ازمحکوم علیه عبدالغفارتاجیک محکوم است به پرداخت مبلغ  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت جمهوري اسلامي ايران ،فلذا جهت استيفاي محكوم به واموال مشروحه ذيل ، توسط اجراي احكام کیفری دادگستري خدابنده توقيف و توسط کارشناس رسمی ارزيابي و قرار است از طريق مزايده (غير حضوري) در تاريخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ روز چهارشنبه ساعت از۱۰الی۱۱ در محل اجراي احكام کیفری به فروش برسد.مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد . و ده درصد ثمن معامله نقدا از برنده مزايده اخذ و مابقي بايد ظرف مدت يك ماه وصول گردد در غير اينصورت ده درصد مأخوذه به نفع دولت ضبط خواهد شد . خريداران مي توانند ظرف مدت پنج روز قبل از برگزاري مزايده از اموال مورد مزايده بازديد و قيمت پيشنهادي خود را به دايره ي اجرا ارائه نمايند. مشخصات اموال و قيمت آن :۱-یک دستگاه ملک مسکونی واقع درشهرستان خدابنده-روستای اینچه به پلاک ثبتی ۱۷۹ فرعی از ۳۵ اصلی بخش ۴ زنجان بامساحت کل  ۴۰۴/۲۱  مترمربع واعیانی بازیربنای ۱۹۰ مترمربع که شامل دوبنای مجزامی باشد:۱-یک بنا بادیوارهای آجرفشاری وسقف طاق ضربی ودرب وپنجره های فلزی وعایق رطوبتی پشت بام ایزوگام است ۲-بنای دوم باساختاردیوارهای آجری فشاری وسقف تیرچوبی بوده ودرب وپنجره ها فلزی وبام دارای عایق رطوبتی ایزوگام است وملک فاقدنما سازی بوده وملک مزبور دارای امتیازات آب وبرق وگاز متعلق به آقای احکام اله مرادی واقع درروستای اینچه-خدابنده می باشد. قیمت پایه کارشناسی مبلغ  ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد.   دادستان عمومی وانقلاب خدابنده:اسداله گنج خانلو
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول و غير منقول نوبت دوم
در شعبه يك  اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب خدابندهمزایده آگهي مزايده اموال منقول و غير منقول نوبت دوم
در شعبه يك  اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب خدابنده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن