مزایده بسمه تعالی آگهی مزایده اجرا دادگاه عمومی بخش گتاب جهت اجرای شعبه اجراي احكام مدني بخش گتاب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني بخش گتاب

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۴۷۴۶۰۰۰۰۱۶۹۴۵۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی آگهی مزایده اجرا دادگاه عمومی بخش گتاب جهت اجرای حکم فروش ماترک مرحوم آقای حسین آهنگر له آقای روح اله وخانم معصومه آهنگر مشهد سرا علیه آقایان وخانم ها ۱-حسین ۲-مصطفی ۳- ابراهیم ۴-عبداله ۵-فرشته  ۶-میترا ۷-جانعلی ۸- محمدعلی ۹-نادر ۱۰- منور ۱۱-ناهید ۱۲-کیوان ۱۳- منیر همگی آهنگر مشهدسرا ۱۴-حناگل یزدانیارکه اراضی مورد مزایده عبارتند از:  ۱-قطعه شماره يك عبارتست از خانه سراي مرحوم واقع در مشهد سرا روبروي امامزاده محمد كه به تفكيك هريك از قطعات و مساحت آنها در زير ذكر شده است : ۱-۱متصرفي آقاي محمد علي آهنگري به مساحت ۸۰۵/۱۰ متر مربع كه در آن سه واحد تجاري و يك واحد مسكوني و يك واحد انباري و يك واحد دامداري احداث نموده است. ۲-۱- متصرفي آقاي جانعلي آهنگري به مساحت ۷۸۰/۴۵متر مربع كه در آن چهار واحد تجاري و يك واحد انباري و يك واحد مسكوني وجود دارد. ۳-۱-متصرفي آقاي نادر آهنگري به مساحت ۵۴۴/۲۵ متر مربع مي باشد كه در آن يك واحد مسكوني دو طبقه ومنزل مسكوني قديمي و انباري احداث شده است. ۴-۱-قطعه شماره ۴ متصرفي مرحوم غلامعلي آهنگري به مساحت ۱۰۲۶/۵۰متر مربع مي باشد كه در آن يك واحد مسكوني يك طبقه وجود دارد. ۲-قطعه زمين معروف به غول خنه سر به مساحت ۸۷۵ متر مربع كه از سوي وراث مرحوم غلامعلي آهنگري در قبال عوض و معوض در اختيار آقاي محمد رضا متولي قرار گرفته و نامبرده نيز در اختيار فرزندش قرار داده و در داخل آن يك واحد مسكوني احداث نموده است . كه با تحقيق و اظهارات مطلعين محلي اين عرصه در گذشته فاقد راه عبور اختصاصي بوده و داراي راه آيشي مي باشد. ۳-قطعه زمين كشاورزي معروف به قرق به مساحت ۱۴۷۲ متر مربع كه در تصرف جانعلي آهنگري بوده و نامبرده وفق فرو شنامه عادي مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۲ به مساحت ۵۰۰ را به خانم آتنا لطف ا.. زاده فروخته و مابقي آن را به مساحت ۹۷۲ متر مربع را در تصرف دارد. ۴- قطعه زمين باغ معروف به آيش غول خنه سر به مساحت ۱۵۶۲ متر مربع متصرفي مرحوم غلامعلي آهنگري كه در قبال عوض و معوض در اختيار آقای محمد رضا متولي قرار گرفته است و سپس به آقای عين ا.. محمد زاده فروخته شد. ج- ارزيابي ماترك : ۱-ارزش مجموعه خانه سرا به ترتيب هريك از قطعات: ۱-۱ خانه سراي آقای محمدعلي آهنگري ۰۰۰ ۷۰۰ ۷۳۷ ۲۱ ریال=  ۰۰۰۰۰۰ ۲۷ × ۸۰۵/۱۰ ۲-۱خانه سراي آقای جانعلي آهنگري ۰۰۰ ۷۰۰ ۲۹۱ ۲۰ ریال= ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۶ × ۷۸۰/۴۵ ۳-۱خانه سراي آقای نادر آهنگري ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۶۲ ۱۳ ریال= ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۴ × ۵۴۴/۲۵ ۴-۱ خانه سراي مرحوم آقای غلامعلي آهنگري  ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۳۶ ۲۴ ریال= ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۴ × ۱۰۲۶/۵ ۲-قطعه زمين معروف به غول خنه سر ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۱ ریال= ۰۰۰ ۶۰۰ ۱ × ۸۷۵ ۳- قطعه زمين كشاورزي معروف به قرق ۰۰۰ ۴۰۰ ۵۰۲ ۲ ریال= ۰۰۰ ۷۰۰ ۱ × ۱۴۷۲ ۴-قطعه زمين باغ معروف به آيش غول خنه سر ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۴ ۳ ریال= ۰۰۰ ۰۰۰ ۲× ۱۵۶۲ ارزش كل ماترك مرحوم حسين آهنگري: ۰۰۰ ۸۰۰ ۷۵۳ ۸۶ ريال از طریق مزایده در تاریخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۳ روز یکشنبه ساعت ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش گتاب بفروش می رساند وبه بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار مینماید.متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از مزایده از املاک فوق بازدید نمایند خریدار باید ۱۰ درصد مبلغ خریداری شده را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در غیر اینصورت۱۰ درصد مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و هرگونه هزینه های بعدی بعهده خریدار میباشد. نبی زاده مدیر اجرا دادگاه عمومی بخش گتاب
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
آگهی مزایده
اجرا دادگاه عمومی بخش گتاب جهت اجرای شعبه اجراي احكام مدني بخش گتابمزایده بسمه تعالی
آگهی مزایده
اجرا دادگاه عمومی بخش گتاب جهت اجرای شعبه اجراي احكام مدني بخش گتاب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن