مزایده بسمه تعالي   مزایده اموال غیر منقول  مشاعی نوبت اول اجراي احكام شعبه 2 دادگاه خانواده زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 2 دادگاه خانواده زنجان

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۱۱۴۶۰۰۰۰۰۳۷۳۵۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي   مزایده اموال غیر منقول  مشاعی نوبت اول در پرونده  کلاسه ۰۰۰۰۶۱۸ – اجرائی بر له  خانم زینب صادقی بلوچی و علیه  آقای حامد طوماری فرزند زین العابدین  با موضوع پرداخت مهریه که بموجب نیابت واصله از اجرای احکام مدنی بخش لشت نشاء برای شناسائی اموال بلا معارض محکوم علیه برای استعفاء ۱۵۵ عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران که سهم الارث محکوم علیه از اموال مورثش مرحوم زین العابدین طوماری شامل اموال غیر منقول به پلاکهای ثبتی ۵۲ فرعی از ۳۷۱۳ اصلی بخش یک زنجان ملکی مرحوم زین العابدین (مورث محکوم علیه) توقیف و سپس توسط کارشناس رسمی  قیمت  ملک بمیزان  سهم الارث  محکوم علیه به شرح ذیل ارزیابی که قرار است حسب مفاد نیابت از طریق مزایده حضوری در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ ساعت ۱۰ صبح در محل این اجرای احکام بفروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته می شود و ده درصد مبلغ پیشنهادی  باید فی المجلس توسط برنده مزایده پرداخت شود و الباقی ثمن باید ظرف مهلت مقرر که در صورتجلسه مزایده تعیین می شود واز یکماه تجاوز نخواهد کرد تودیع گردد در غیر اینصورت ده درصد سپرده مآخوذه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می شود . شرکت کننده گان در مزایده در صورت تمایل می توانند در مدت ۵ روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک بازدید نمایند . با توجه به اینکه مال مورد مزایده بصورت مشاعی میباشد این اجرای احکام نیز سند بمیزان سهم خوانده که در مزایده فروخته می شود بنام برنده منتقل ودر خصوص تحویل مال به برنده مزایده هیچ تعهدی ندارد و تصرف مال مورد مزایده از ناحیه خریدار مشمول مقررات اموال مشاعی خواهد بود . مشخصات و قیمت مال مورد مزایده وفق نظر کارشناس رسمی بدین شرح میباشد: شش دانگ پلاک ثبتی ۵۲ فرعی از ۳۷۱۳ اصلی بخش یک زنجان ملکی مرحوم زین العابدین طوماری به آدرس خ ۱۷ شهریور که شامل یک واحد ویلائی مسکونی که عرصه ملک طبق سند ثبتی دارای مساحتی برابر با ۹۹/۶ متر مربع و اعیانی ملک در حدود ۷۵ متر مربع بصورت یک واحد شامل هال و پذیرائی . حمام و سرویس بهداشتی و زیر زمین و پوشش سقف از نوع تیر چوبی و پشت بام ایزوگام و پوشش حیاط موزائیک و قدمت احداث بنا بالا بوده و کلنگی محسوب می شود و ملک در طرح تعریض شهرداری قرار دارد . ملک از امتیاز آب و برق و گاز شهری برخوردار است و ارزش شش دانگ برابر با ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سهم الارث خوانده ۷ سهم از ۲۰ سهم مشاع  و معادل ریالی آن برابر با ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد ./   دادورز شعبه ۲ اجرای احکام مدنی زنجان - ویژه دادگاه خانواده   زنجان - بزرگراه ۲۲ بهمن- مجتمع ادارات - ساختمان دادگستري شهرستان زنجان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
 
مزایده اموال غیر منقول  مشاعی نوبت اول
 اجراي احكام شعبه 2 دادگاه خانواده زنجانمزایده بسمه تعالي 
 
مزایده اموال غیر منقول  مشاعی نوبت اول
 اجراي احكام شعبه 2 دادگاه خانواده زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن