مزایده                   شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كازرون/قديم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كازرون/قديم

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰۱۶۶۱۸۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده                                       آگهی مزایده اموال غیر منقول اجرای احکام  حقوقی دادگــستری کازرون به موجب محتویات پرونده  ۰۰۰۰۴۲۹ اجرائی موضوع تقسم ترکه  له نرگس ، رضوان ، زهرا و فاطمه همگی واقف فرزندان محمد حسن و صدرات شفیعی  بطرفیت نبی ، عبدالحسین ، کرامت اله و عبداله همگی واقف فرزندان محمد حسن و با استناد به فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غیر منقول مبادرت به مزایده ترکه مرحوم محمد حسن واقف  به شرح ذیل می نماید ۱- زمین معروف به تل خندق به مساحت ۵۱۰۲ متر مربع در مجاورت بافت روستا و جاده آسفالته  ۲- زمین معروف به نرگسی به مساحت۱۷۱۴۷ متر مربع در مسیر دسترسی به جاده آسفالته ۳- زمین معروف به تل گرازی به مساحت ۵۸۸۶ متر مربع ۴- زمین معروف به جوبلر به مساحت ۹۳۲۰ متر مربع در مسیر دسترسی به جاده آسفالته  ۵- زمین معروف به تل تنبکی به مساحت ۱۷۶۳۸ متر مربع واقع در کنار جاده شوسه قدیمی علی آباد دوتو  ۶- زمین معروف به پلنگی به مساحت ۲۸۵۰۰ متر مربع در محدوده اراضی روستای علی آباد دوتو کنار جاده گاز  ۷ - زمین معروف به هیرنجان به مساحت ۱۱۳۷۶ متر مربع واقع در محدوده دریاچه پریشان و خاک حاصلخیز  ۸ - زمین معروف به چهار طاق به مساحت ۱۶۴۱۰ متر مربع در مسیر دسترسی به جاده امامزاده که دو قطعه پلنگی و تل تنبکی در محدوده اراضی روستای علی آباد دوتو و مابقی در محدوده اراضی ساحلی دریاچه پریشان ، جاده امامزاده شاه خسرو و محور مواصلاتی کازرون به فراشبند بوده و تمامی اراضی دارای کاربری زراعی می باشند  لذا بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند کسانیکه مایل به خرید باشند روز چهار شنبه مورخه ۱۴۰۰/۸/۱۹ ساعت ده صبح در این اجرا حاضر و قیمتهای پیشنهادی و چک تضمین شده و یا نامه ای مبنی بر توقیف وجه معادل ده درصد قیمت پایه از بانکی که دارای حساب می باشند را ارائه نمایند قیمت پایه فروش قطعات فوق الذکر به تر تیب  مبلغ ۱- ۱/۰۲۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال ۲- ۱/۵۴۳/۲۳۰/۰۰۰ ریال ۳- ۴۷۰/۸۸۰/۰۰۰ ریال ۴- ۸۳۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال ۵- ۱/۲۳۴/۶۶۰/۰۰۰ ریال ۶- ۱/۹۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۷- ۹۶۶/۹۶۰/۰۰۰ ریال ۸- ۲/۴۶۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد شخصی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود مزایده با حضور نماینده دادستان برگزار خواهد شد و متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطلاع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند. هزینه های نقل و انتقال نیز به عهده خریدار میباشد این آگهی به موجب ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی برای  نوبت اول در سامانه آگهی و روزنامه کثیر الانتشار الکترونیکی ( روزنامه رسمی )  درج و منتشر میگردد .   دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون – آزاده فیروزبخت                                                                                          
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده                   شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كازرون/قديممزایده                   شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كازرون/قديم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن