مزایده آگهی مزایده خط همراه کلاسه 0000294 در خصوص اجراییه صادره شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۴۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۴۹۱۹۷۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده خط همراه کلاسه ۰۰۰۰۲۹۴ در خصوص اجراییه صادره از حوزه ۷۵۵شورای حل اختلاف ۱۵ تهران له آقای سید مجید میر اسلامی  علیه آقای  غلام حسین غفاری مقدم محکوم به پرداخت مبلغ  ۳۰۱/۰۳۰/۷۴۵ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی وهزینه کارشناسی و مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ريال بابت نیم عشردولتی ، حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه کارشناسی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه به شماره ۰۹۱۲۰۲۵۰۸۷۷بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید : لذا با امعان نظر نسبت به کد خط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خط مورد کارشناسی به مبلغ به عدد  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ريال و به حروف سی میلیون ريال در این زمان برآورد و اعلام نظر میگردد. علی ایحال نظر به ابلاغ نظریه کارشناسی به محکوم علیه که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۹روز  دوشنبه از ساعت ۱۲ الی  ۱۲:۳۰ در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف ۱۵ تهران واقع درتهران – خ ۱۷ شهریور جنوبی – تقاطع منصور شرقی – مجتمع رضوان از طریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ سی میلیون ريال ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ريال) شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قسمت پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد و ۱۰ درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر ۱ ماه (یک ماه) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقررالباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر ۵ روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود                                       مهدی آهنگران مدیراجرای احکام شورای حل اختلاف ۱۵ تهران
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده خط همراه کلاسه 0000294
در خصوص اجراییه صادره شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهرانمزایده آگهی مزایده خط همراه کلاسه 0000294
در خصوص اجراییه صادره شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن