مزایده آگهی مزایده:     به موجب اجرائیه شماره 99/00037 صادره اجراي احكام شعبه 265 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 265 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۴۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۴۳۵۲۱۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده:     به موجب اجرائیه شماره ۹۹/۰۰۰۳۷ صادره از شعبه ۲۶۵ مجتمع قضائی خانواده ۲ تهران آقای حسین مهدی وند فرزند محمدحسین محکوم علیه پرونده اجرائی ۲۶۵/۹۹/ث ج۷۰/خ۲ محکوم است به پرداخت تعداد ۳۱ عدد تمام سکه بهار آزادی از بابت  باقیمانده مهریه به نحوه تقسیط و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه کارشناسی سیمکارت درحق محکوم لها، خانم مژگان خان گلدی فرزند علی که در این رابطه یک فقره سیم کارت محکوم علیه به شماره ۰۹۱۲۷۰۵۴۹۶۱ توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت سیم کارت فوق ارجاع که به شرح ذیل اظهار نظر نموده است: ارزیابی و نظریه کارشناس :   یک فقره سیم کارت به شماره ۰۹۱۲۷۰۵۴۹۶۱ با توجه به کارکرد و ترتیب ارقام و کدخط و وضعیت کنونی بازار و سایر عوامل موثر در قضیه و بدون احتساب ارزش گوشی و بدهی احتمالی به مبلغ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده ۲ تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./ نحوه مزایده : ۱.     مزایده سیمکارت از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./ ۲.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(در وجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./ ۳.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./ ۴.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./ مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران . یعقوبی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده:
    به موجب اجرائیه شماره 99/00037 صادره اجراي احكام شعبه 265 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهرانمزایده آگهی مزایده:
    به موجب اجرائیه شماره 99/00037 صادره اجراي احكام شعبه 265 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن