مزایده آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول   در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري البرز استان قزوين
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري البرز استان قزوين

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۴۱۴۰۰۲۲۴۶۰۰۰۰۰۷۵۸۱۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول   در پرونده کلاسه ۹۸۱۳۷۱ اجرای احکام مدنی  شورای حل اختلاف  البرز آقای قاسم شاقلانی لور فرزند منصور  محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام هزینه های  ادرسی در حق خانم رویا جباری و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را که عبارت است از : سیم کارت تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۶۸۱۴۹۹۷و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ساعت ۹/۱۵ الی ۱۰  صبح در محل اجرای احکام مدنی البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا ۵ روز  قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است  اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ ۱۰% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی طبق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی  را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ ۱۰% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد ۱۱۳ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید ./م مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف البرز-ایرج کرمی  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول 
 
در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري البرز استان قزوينمزایده آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول 
 
در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري البرز استان قزوين
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن