مزایده بسمه تعالي ((آگهی مزایده اموال منقول))   موضوع پرونده اجرایی به شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۴۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۴۹۱۹۲۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي ((آگهی مزایده اموال منقول))   موضوع پرونده اجرایی به کلاسه ۹۹۰۰۴۶۶/۶۰۸/۳   اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه ۱۲ و ۱۳ تهران بموجب اجرائیه صادره از ۶۰۸ له آقای ميرناصرالدين موسوي علیه آقای حميدرضا نجاري ازندرياني محکوم است به پرداخت مبلغ ۸۰۱/۴۲۰/۵۲۲ ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین  پرداخت  مبلغ ۳۹/۹۲۱/۰۲۶ ریال بابت نیم عشر اجرایی .علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند ازیک خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۵۰۸۵۴۲۳  مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ ۲۲/ ۹/ ۱۴۰۰روز دوشنبه  ساعت۱۰:۳۰ در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف۱۲-۱۳ تهران واقع درتهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع ۱۲ و ۱۳ تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل هشت میلیون و پانصد هزار تومان) طبق نظریه کارشناسی شماره ۲۵۱/ک مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۴۰۰ شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ۱۰ درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر ۵ روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .                                     دادورز اجراي احكام شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران - حنانه مسلم خاني                             تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره ۱۳ شوراي حل اختلاف استان تهران
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي ((آگهی مزایده اموال منقول))
 
موضوع پرونده اجرایی به شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهرانمزایده بسمه تعالي ((آگهی مزایده اموال منقول))
 
موضوع پرونده اجرایی به شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن