مزایده آگهی مزایده اموال منقول به موجب اجرائیه صادره شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۴۴۱۶۷۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال منقول به موجب اجرائیه صادره شماره ۹۹۱۰۴۲۰۲۳۷۷۰۰۲۵۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ از شعبه۴۸ دادگاه عمومی تهران محکوم علیه آقای کورش کرمی فرزند مظفر محکوم به پرداخت مبلغ ۱/۰۲۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت محكوم به در حق محکوم له آقای مجید محبی فرزند علی اکبر و مبلغ ۵۱/۰۶۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی می باشد که حسب تقاضای محکوم له شماره تلفن همراه متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به ارزیابی گردیده است.   امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۰۰۰۸۴۱  به ارزش ۴/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال    مقرر گردید امتیاز تلفن همراه مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ از ساعت  ۱۳ الی ۱۳/۳۰ در نشانی تهران خ انقلاب خ قدس مجتمع قضایی شهید مدنی طبقه همکف واحد اجرای احکام از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره ۲۱۷۱۲۹۹۰۷۹۰۰۵ به نام سپرده جاری مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر  واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت ۱۰ درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.     دادورز اجراي احكام متمرکز مجتمع قضائی شهید مدنی   
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال منقول 
 
به موجب اجرائیه صادره شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهرانمزایده آگهی مزایده اموال منقول 
 
به موجب اجرائیه صادره شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن