مزایده                    شعبه اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان تفت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان تفت

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۱۴۰۰۱۳۴۶۰۰۰۰۰۸۲۳۰۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده                                                               "آگهی مزایده نوبت دوم" به موجب نیابت واصله از شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان انار له آقای علی دهقانی محمدابادی با وکالت اقای سیدعلی رضوی علیه شرکت گلیم بافی کهن یزد به مدیریت اقای احمد علی نوه و خانم معصومه دره شیری با وکالت مجید ازادی طلب نظر به اینکه محکوم علیهم به پرداخت تضامنی مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۵ تا زمان اجرای حکم  ( که محاسبه و ایصال به اجرای احکام محول می گردد ) و مبلغ ۲/۷۳۰/۰۰۰ريال بابت هزينه دادرسي و اجراييه به انضمام حق الوکاله وکيل در حق محکوم له و نيم عشردولتی در حق دولت محکوم گرديده است و محکوم عليهم در راستاي پرداخت محکوم به ، يک دستگاه چله کشي ساخت اصفهان با قفسه ۳۰۰ دوکي مجهز به الکتروموتور (درمحل شرکت واقع در حوزه تفت ) را به عنوان مال معرفي نموده است، که پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل ارزیابی گردیده است  از شرکت گلیم بافی کهن یزد به ادرس تفت - شهرک صنعتی قدس - خیابان کارودانش ۷ پلاک ۲ از دستگاهای معرفی شده بازدید و گزارش کارشناسی به شرح ذیل می باشد : ارزیابی : * يك عدد دستگاه چله كشي ساخت اصفهان به عرض۲/۵ متر بصورت كامل شامل ۲عدد الكترو موتور وتابلو برق وقفسه ۳۰۰ دوكي ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال . *یک دستگاه بافندگی قدیمی با عرض ۲.۲ متر ساخت شرکت گروته المان بصورت کامل شامل ژاکارد و تابلو برق ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ** جمعا به ارزش ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال  ) ارزیابی گردیده است .  «. لذااجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف  تفت در نظر دارد در مورخ  ۱۴۰۰.۹.۲۳ ساعت ۱۰ صبح در دادگستری (دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف تفت  ) از طریق مزایده نوبت  دوم  و مطابق با قانون اجرای احکام مدنی  اموال فوق را با لحاظ شرایط ذیل بفروش برساند : - قیمت کارشناسی بعنوان قیمت پایه میباشد بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای فروش قرار میگیرد.-سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی میباشد و میبایست بشماره حساب ۲۱۷۱۲۹۵۸۷۸۰۰۲ سپرده دادگستری نزد شعب بانک ملی واریز  و جهت دریافت شناسه به دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف تفت مراجعه و اصل فیش را به همراه تقاضای کتبی خود و مبلغ پیشنهادی در پاکت قرار داده و تحویل نمایند و تقاضایی که فاقد ده درصد سپرده باشد فاقد اعتبار و ترتیب اثر داده نخواهد شد . برنده مزایده میبایست ظرف مدت معین (حداکثریک ماه)نسبت بپرداخت باقیمانده مبلغ پیشنهادی اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدیدمیگردد.-از نظر اجرا اقدام به شرکت در مزایده به معنی اطلاع و رعایت کامل و قبول شرایط و مقررات حاکم بر مزایده وهمچنین اطلاع از وضعیت و کیفیت مال مورد مزایده و نحوه انتقال و تشریفات و هزینه های مرتبط با آن میباشد .ضمنا" انتقال و تحویل منوط به قطعیت عملیات اجرایی مزایده میباشد و در صورت عدم حضور محکوم علیه جهت پیگیری ،انجام مقدمات انتقال می بایست توسط برنده مزایده صورت گیرد .-پاکتهای پیشنهادقیمت شرکت کنندگان در مزایده راس ساعت ۱۰صبح مورخ فوق الذکر در محل دفتر اجرای احکام شورا تفت بازگشایی خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع و آزاد میباشد .-متقاضیان برای اخذ اطلاعات بیشتر یا عنداللزوم بازدید در مدت ۵ روز قبل از زمان مزایده میتوانند در ساعات اداری ایام غیر تعطیل به دفتر اجرای احکام حقوقی تفت مراجعه نمایند . انتقال  به خریدار منوط به قطعیت عملیات اجرایی مزایده می باشد و در صورت عدم حضور محکوم علیه انجام تشریفات و پرداخت هزینه های قانونی توسط خریدار می باشد .  مدیراجرای احکام شورای حل اختلاف تفت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده                    شعبه اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان تفتمزایده                    شعبه اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان تفت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن