مزایده آگهی مزایده اموال منقول احتراما بموجب پرونده اجرایی شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۱۳۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۴۵۰۲۱۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال منقول احتراما بموجب پرونده اجرایی به کلاسه ۹۸۱۱۸۵/۴/ج له  محمد زمان آبادی  فرد علیه آقای  حمید کریمی   به خواسته مطالبه  وجه چک   که محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  ۲۳۶/۴۵۵/۰۰۰ریال بعنوان محکوم به ومبلغ ۱۱/۸۲۲/۷۵۰ریال بعنوان نیم عشر اجراییومبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بعنوان هزینه کارشناسی  جمعا بمبلغ ۲۵۳/۲۷۷/۷۵۰ریال گردیده که درراستای اجرای حکم  خط موبایل  ۰۹۱۲۳۰۱۸۲۲۹توقیف وبا ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل  مورد ارزیابی گردید مشخصات خط  :یک فقره خط موبایل به شماره ۰۹۱۲۳۰۱۸۲۲۹که باتوجه به ارزیابی کارشناس منتخب ارزش خط دوازده میلیون وپانصد هزار تومان  قیمت گذاری شده است نظریه کارشناسی :با عنایت به تمامی موارد مطروحه ودرنظر داشتن عرف روز بازا روتعیین بهاءبرمبنای پایه کارشناسی قیمت این  خط موبایل برابر مبلغ  دوازده میلیون   تومان معادل  یکصد وبیست وپنج میلیون  ریال ارزیابی میگردد مقرراست  خط تلفن همراه  موصوف درتاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ساعت ۹صبح از طریق مزایده ودر اتاق مزایده مجتمع قضایی شهید صدر واقع درخیابان شیخ بهایی -بالاتراز میدان شیخ بهایی -۱۲متری اول -انتهای کوچه به فروش میرسد .مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده وبه فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده وموظف است مبلغ ۱۰درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نموده والباقی ثمن را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده وقبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ۱۰درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده ومزایده تجدید میگردد .  ضمنا اشخاصی که خواهان خرید موضوع مزایده میباشند باید قبل از شروع مزایده نسبت به ارائه مبلغ پیشنهادی درپاکت مهرشده  وبسته به مدیر اجرای احکام ارائه نماید مدیر شعبه ۴اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر 
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال منقول 
 احتراما بموجب پرونده اجرایی شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهرانمزایده آگهی مزایده اموال منقول 
 احتراما بموجب پرونده اجرایی شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن