مزایده آگهی مزایده اموال منقول-نوبت دوم درپرونده کلاسه 0001382اجرا مدنی مرودشت اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشت

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰۲۴۴۰۴۲
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال منقول-نوبت دوم درپرونده کلاسه ۰۰۰۱۳۸۲اجرا مدنی مرودشت به موجب اجراییه شماره ۱۴۰۰۱۲۴۲۰۰۰۰۲۸۹۳۵۱-۱۴۰۰/۰۷/۱۸۷صادره از شعبه ۳ دادگاه حقوقی مرودشت  محکوم علیهما:جعفر قهرمانی فرزند آقاخان ومسعود قهرمانی فرزند آقا خان محکوم به پرداخت۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له عزیز کامیاب فرزند جهانزیر با وکالت ابراهیم خسروانی و پرداخت ۵۰.۷۳۴.۹۹۲ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده است که : ۱- يك دستگاه بادگيري فنر كاميون هاي سبك و سنگين با الكتروموتور سه فاز ۵ اسب بخار و گيربكس كاهنده سرعت ساخت ايران همراه با تابلو برق مدار قدرت و مدار فرمان ۲- يك دستگاه جك ۲۰ تن ساخت كشور چك با سريال ۰۱۰۱۲۳۰۰ كه هر دو سالم و آماده كار مي باشد. هردو واقع در مرودشت-بلوار قدس(کمربندی قدیم)- بعداز میدان گندم -سمت راست متعلق به جعفر قهرمانی توقیف گردیده است که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری با کد رهگیری ۱۴۰۰۲۲۰۶۳۳۵۶۶۷۳۲-۱۴۰۰/۰۹/۰۵ یك دستگاه بادگير فنر همراه با متعلقات و جك ۲۰ تن سالم و بدون نقص قيمت دستگاه بادگير فنر ۷۸ ميليون تومان و جك ۲۰ميليون تومان كه جمعا بمبلغ ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال برابر با نود و هشت ميليون تومان ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده حضوری در روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶از ساعت ۹صبح لغایت ۱۱ همان روز  با حضور نماینده دادستانی و رعایت کلیه تشریفات قانونی در محل اجرای احکام حقوقی مرودشت بفروش میرسد اشخاصی که در روز مزایده بالاترین قیمت را اعلام نمایند برنده مزایده محسوب و ده درصد قیمت پیشنهادی در روز مزایده بایستی توسط برنده مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره۰۸۰۱۰۰۰۰۴۰۵۸۰۱۲۹۰۷۶۲۷۳۴۱نزد بانک ملی شعبه مرکزی مرودشت واریز و اصل فیش تحویل دادورز اجرا گردد الباقی حد اکثر ظرف مدت یک ماه  از  روز مزایده وصول میگردد طالبین میتوانند ظرف مدت ۵ روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند در صورت انصراف خریدار وجه تودیعی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد .کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند میبایست در تاریخ وساعت اعلامی در محل اجرای احکام مدنی حضور داشته باشند ./ دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری مرودشت-افشین ظهیرنسب  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال منقول-نوبت دوم
درپرونده کلاسه 0001382اجرا مدنی مرودشت اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشتمزایده آگهی مزایده اموال منقول-نوبت دوم
درپرونده کلاسه 0001382اجرا مدنی مرودشت اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن