مزایده بسمه تعالی   ((آگهی مزایده اموال منقول)) موضوع پرونده اجرایی شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۵۸۲۱۶۷
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی   ((آگهی مزایده اموال منقول)) موضوع پرونده اجرایی به کلاسه ۶۳۳/۰۰۰۰۸۵۹/ج۲ اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه ۱۲ و ۱۳ تهران به موجب اجرائیه صادره از ۶۳۳ له آقای غلام رضا قاسمی علیه خانم سحر عزیز زاده گتابی محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۳۷/۳۰۲/۰۲۰ ریال بابت محکوم به و مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت ۷/۰۶۵/۱۰۱ ریال بابت نیم عشر اجرایی، علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به، اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند از یک خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۶۵۸۴۴۰۸  مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ روز چهار شنبه از ساعت ۱۰:۳۰ در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف۱۲-۱۳ تهران واقع در تهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع ۱۲ و ۱۳ تهران از طریق برگزاری مزایده به فروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال (هفت میلیون و پانصد هزار تومان) طبق نظریه کارشناسی شماره ۲۷۴/ک مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ۱۰ درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه‌های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه‌های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می‌باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می‌توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر ۵ روز قبل از موعد مقرر به این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
 
 ((آگهی مزایده اموال منقول))
 
موضوع پرونده اجرایی شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهرانمزایده بسمه تعالی
 
 ((آگهی مزایده اموال منقول))
 
موضوع پرونده اجرایی شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن