مزایده آگهی مزایده اموال منقول باسمه تعالی باسلام به موجب پرونده کلاسه 965172 شعبه 4 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده )شوراي حل اختلاف كرج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه 4 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده )شوراي حل اختلاف كرج

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۰۱۴۶۰۰۰۰۱۴۴۸۴۷
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال منقول باسمه تعالی باسلام به موجب پرونده کلاسه ۹۶۵۱۷۲ اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده کرج و اجرائیه ۹۶۰۱۳۲ صادره از شعبه ۲۷ شورای حل اختلاف محکوم علیه محمدرضا انصاری فرزند نادر  محکوم است به پرداخت مبلغ ۵۵۶/۹۴۰/۷۶۹ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له کریم علیزاده  و مبلغ ۲۷/۸۴۷/۰۳۸ ریال بابت نیم عشر دولتی باتوجه به اینکه نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲  ساعت ۸/۳۰ الی ۸ در چهاراه طالقانی- ساختمان سابق دادسرای ناحیه۳ اجرای احکام مدنی به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناسی ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ۱۰% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین می گردد و حد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگذار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت ) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا" طالبین میتوانند ظرف ۷ روز قبل از مزایده به دفتراجرا مراجعه وبا هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند .م/ع  اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : یک خط موبایل به شماره  ۰۹۱۲۱۷۵۲۹۷۵  به مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است . دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع شهید ملک زاده - عسگری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال منقول
باسمه تعالی
باسلام
به موجب پرونده کلاسه 965172 شعبه 4 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده )شوراي حل اختلاف كرجمزایده آگهی مزایده اموال منقول
باسمه تعالی
باسلام
به موجب پرونده کلاسه 965172 شعبه 4 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده )شوراي حل اختلاف كرج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن