مزایده آگهي مزايده  (نوبت دوم) به موجب اجراييه كلاسه9900110مطروحه در واحد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۲۴۶۵۱۲
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده  (نوبت دوم) به موجب اجراييه كلاسه۹۹۰۰۱۱۰مطروحه در واحد اجراي احكام دادگاه عمومي بخش كرون ؛ صادره ازدادگاه كرون مبني برمطالبه حسب درخواست محكوم له ملك  با مشخصات ذيل كه توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل ارزيابي گرديده است                                                                                                                     ۳۱/دانگ(سي و يك صدم دانگ از شش دانگ ) تحت پلاك ۴۲ فرعي از ۳۴ اصلي در بخش ۱۲ و  يك قطعه زمين مزروعي به شماره پلاك ثبتي ۱۲۹فرعي از ۳۵ اصلي در بخش ۱۲ تجميع شده در دفتر ۱۱۷ صفحه ۵۷۱ و تحت شماره ثبتي ۸۵۵فرعي از ۳۵ اصلي در بخش ۱۲ به مالكيت الياس كليمي شاوليان فرزند يحيي   به مساحت  ۱۱۲۷۸۸متر مربع     واقع درروستاي نسيم اباد در مجاورت كوره اجر پزي   (در تصرف اقاي شفيعي   )  سهم ابه ندارد    که ارزش آن توسط کارشناس رسمي دادگستري مبلغ۲۲۵۵۷۶۰۰۰۰۰۰ريال (  دويست و بيست و پنج ميليارد و پانصد و هفتاد و شش  ميليون ريال ) ارزيابي گرديده است كه  سي و يك صدم ان به مبلغ ۱۲۰۶۰۳۱۰۰۰۰ ريال (دوازده ميليارد و شصت ميليون و سيصد و ده هزار ريال )مورد مزايده مي باشد   مقررگرديده كه ملك  فوق از طريق مزايده درمورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰ صبح به  فروش برسد وقيمت پايه از بهاي ارزيابي شده توسط كارسناس شروع شده وبه كسي كه بالاترين مبلغ پيشنهادي رابدهد فروخته خواهدشد وبرنده مزايده كسي است كه ده درصد مبلغ پيشنهادي را پرداخت نمايد ومابقي را ظرف مهلت يك ماه پس ازواريز مبلغ ده درصد واريز نمايد درغيراينصوورت ده درصد اوليه پس از كسر هزينه ها به نفع دولت ضبط خواهدشد علاقه مندان ميتوانند درصورت تمايل پنج روز قبل از تاريخ مزايده نسبت به بازديد از ملك مذبوراقدام نمايند .
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده  (نوبت دوم)
به موجب اجراييه كلاسه9900110مطروحه در واحد مزایده آگهي مزايده  (نوبت دوم)
به موجب اجراييه كلاسه9900110مطروحه در واحد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن