مزایده آگهی مزایده بدینوسیله در پرونده کلاسه 99004587 اجرایی ، محکوم شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان آق قلا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان آق قلا

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۵۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۲۵۳۹۴۱
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده بدینوسیله در پرونده کلاسه ۹۹۰۰۴۵۸۷ اجرایی ، محکوم علیه آقای آق اویلی توماج فرزند حاجی قربان ، بپرداخت مبلغ ۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۴۵/۸۸۸ ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در حق محکوم له آقای عبدی صحنه فرزند گلدی همچنین بپرداخت مبلغ ۴۲/۰۳۲/۲۹۴ ریال بعنوان نیمعشر اجرایی در حق دولت محکوم شده است در این راستا شخص ثالث آقای سیدمسعود میرصفایی یک قطعه زمین زراعی متعلق به خودش را در قبال بدهی محکوم علیه تعرفه نموده که پس از توقیف توسط کارشناسان منتخب ارزیابی گردیده و از طریق مزایده بفروش می رسد طالبین می توانند جهت خرید در مزایده شرکت نمایند. توصیف اجمالی ملک مورد مزایده و ارزش آن ۱- عرصه مورد مزایده تحت قطعه شماره ۳۵ به مساحت ۴۲۰/۷ مترمربع مشاع از ۲۹۵۰۵ مترمربع پلاك ۳- اصلي بخش هفت ثبت آق قلا با حدود اربعه شمالاً به طول ۱۷/۳۷ متر به قطعه ۳۰، شرقاً به طول ۲۴ متر به قطعه ۳۴ و كوچه، جنوباً به طول ۱۷/۱۷ متر به قطعه ۳۶ و غرباً به تصرفي اشخاص مي باشد.که به مختصات ۲۷۱۳۳۰ و ۴۰۹۹۵۴۰ در واحد سيستم UTM WGS ۸۴ در حد فاصل كمربندي آق قلا و راه آهن، خارج از محدوده قانوني شهر قرار دارد. عرصه داراي كاربري كشاورزي بصورت ديم بوده فاقد تاسيسات، حصار، اشجار، ابنيه، كانال و بنا مي باشد. ۳- باتوجه به موقعيت ملك، راه دسترسي، موقعيت جغرافيايي محل، نوع محصولات قابل كشت، ميزان توليد و درآمد حاصله، شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه، قيمت عرف و منطقه، مجاورت با راه آهن، نداشتن مجوز تغيير كاربري، نبود انشعابات آب و برق و گاز هر مترمربع آن ۲،۵۰۰،۰۰۰ ريال و كل عرصه ۱،۰۵۱،۷۵۰،۰۰۰ (يك ميليارد و پنجاه و يك ميليون و هفتصدو پنجاه هزار) ريال ارزيابي شده است. شرایط آگهی مزایده *‏ ۱- مزایده روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در اجرای احکام ‏مدنی دادگستری شهرستان آق قلا انجام می پذیرد . ۲-مزایده از مبلغ کارشناسی بعنوان قیمت پایه آغازمیگردد. ۳- برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه قبول نماید . ۴- برنده مزایده می بایست ۱۰% مبلغ مورد معامله را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهرستان ‏آق قلا به شماره ۲۱۷۱۲۹۴۶۴۷۰۰۶ واریز و الباقی را ظرف یک ‏ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در ‏غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید میگردد ‏‏. ۵- مزایده با حضور نماینده دادستان و مأمور اجرا ( دادورز ) انجام می پذیرد . ۶- داوطلبین میتوانند ۵ روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قلا ‏از ملک مذکور بازدید نمایند . ‏۷- هر گونه نقل و انتقال اموال توقیفی پس از تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه می باشد . ۸- کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد .   مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قلا-کتوکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
بدینوسیله در پرونده کلاسه 99004587 اجرایی ، محکوم شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان آق قلامزایده آگهی مزایده
بدینوسیله در پرونده کلاسه 99004587 اجرایی ، محکوم شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان آق قلا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن