ستادایران

بسته‌های اطلاع رسانی مناقصه‌ها، استعلام‌ها و مزایده‌های آریاتندر

بسته مزایده
دریافت فراخوان‌های انتشار یافته در
مطبوعات کثیرالانتشار و محلی سراسر کشور
وب سایت‌های کارفرمایان و مرجع
سایت سامانه ستاد ایران
استفاده از سایت، ایمیل و اپلیکیشن
دسترسی به همۀ استان‌ها
دسترسی به همۀ گروه بندی‌ها


هدایای آریاتندر

یک ساله 975,000 تومان
بسته مناقصه
دریافت فراخوان‌های انتشار یافته در
مطبوعات کثیرالانتشار و محلی سراسر کشور
وب سایت‌های کارفرمایان و مرجع
سایت سامانه ستاد ایران
استفاده از سایت، ایمیل و اپلیکیشن
دسترسی به همۀ استان‌ها
دسترسی به همۀ گروه بندی‌ها


هدایای آریاتندر

یک ساله 1,075,000 تومان
بسته مناقصه + استعلام
دریافت فراخوان‌های انتشار یافته در
مطبوعات کثیرالانتشار و محلی سراسر کشور
وب سایت‌های کارفرمایان و مرجع
سایت سامانه ستاد ایران
استفاده از سایت، ایمیل و اپلیکیشن
دسترسی به همۀ استان‌ها
دسترسی به همۀ گروه بندی‌ها


هدایای آریاتندر

یک ساله 1,240,000 تومان
بسته مناقصه + استعلام + مزایده
دریافت فراخوان‌های انتشار یافته در
مطبوعات کثیرالانتشار و محلی سراسر کشور
وب سایت‌های کارفرمایان و مرجع
سایت سامانه ستاد ایران
استفاده از سایت، ایمیل و اپلیکیشن
دسترسی به همۀ استان‌ها
دسترسی به همۀ گروه بندی‌ها


هدایای آریاتندر

یک ساله 1,405,000 تومان
بسته ستاد ایران
دریافت فراخوان‌های انتشار یافته در
سایت سامانه ستاد ایران
( خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده )
استفاده از سایت، ایمیل و اپلیکیشن
دسترسی به همۀ استان‌ها
دسترسی به همۀ گروه بندی‌ها
یک ساله 630,000 تومان
بسته اقتصادی (مناقصه یا مزایده یا استعلام)
دریافت فراخوان‌های انتشار یافته در
مطبوعات کثیرالانتشار و محلی سراسر کشور
وب سایت‌های کارفرمایان و مرجع
سایت سامانه ستاد ایران
استفاده از سایت، ایمیل و اپلیکیشن
  دسترسی به سه استان
  دسترسی به سه گروه بندی
یک ساله 930,000 تومان
بسته ابزاری ( پیامک یا تلگرام )
دریافت فراخوان‌های انتشار یافته در
مطبوعات کثیرالانتشار و محلی سراسر کشور
وب سایت‌های کارفرمایان و مرجع
سایت سامانه ستاد ایران
  استفاده از پیامک (‌SMS‌) یا رُبات تلگرام
دسترسی به همۀ استان‌ها
دسترسی به همۀ گروه بندی‌ها
یک ساله 600,000 تومان
بسته محدود ( استان + گروه )
دریافت فراخوان‌های انتشار یافته در
مطبوعات کثیرالانتشار و محلی سراسر کشور
وب سایت‌های کارفرمایان و مرجع
سایت سامانه ستاد ایران
استفاده از سایت، ایمیل و اپلیکیشن
  دسترسی به یک استان
  دسترسی به یک گروه بندی‌
یک ساله 710,000 تومان

پوشش دهی اطلاعات

اشتراک های آریاتندر

 • پوشش 100 درصدی اطلاعات انتشار یافته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - ستادایران ( setadiran )
 • تمامی نشریات سطح کشور شامل ؛ روزنامه ها و هفته نامه های سراسری و محلی
 • سایت پایگاه ملی مناقصات کشور ( IETS )
 • سایت های مرجع تخصصی اطلاعات ، شامل ؛ Shana , Tavanir , WRM , …
 • تمامی وب سایت های دولتی و خصوصی برگزارکنندگان مناقصه ، مزایده و استعلام بهاء فراخوان های برگزارکنندگانی که به صورت مستقیم در سامانه آریاتِندر اطلاع رسانی می نمایند .

اشتراک ستادایران

 • پوشش 100 درصدی اطلاعات انتشار یافته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - ستادایران ( setadiran )