شرکت آریاجَم (صاحب امتیاز سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر)

طرف قرارداد و مجری مستقیم ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - ستاد ایران

سامانه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده آریاتندر

مزایای ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ایران )

  • امکان مشارکت در معاملات دولتی با هر توانمندی مالی و سابقه اجرایی
  • دسترسی به تمامی فراخوان های خرید، مناقصه و مزایده دولت و نهادهای تابعه
  • شفافیت در معاملات دولتی، آزادی اطلاعات، تساوی فرصت ها و توزیع عادلانه امکانات
تلفن: (۴۲۰۵۷) - ۰۲۱