ستادایران
چهارشنبه 29 خرداد 1398
Wednesday 19 June 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات احداث اماکن ورزشی و تفریحی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1397-10-25
مهلت ارسال:
1397-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
9710043028
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع با ارزیابی ساده در 5 ردیف به شرح : 27/97 : احداث سالن ورزشی دوراهک (دیر) (احداث سالن ورزشی به مساحت 1182/32 مترمربع، اداری 210/15 مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول 200 متر شبکه فشار متوسط با ترانس 315 کیلوولت آمپر) با برآورد 21.514.049.932 ریال و تضمین 1.076.000.000 ریال --- 28/97 : احداث سالن ورزشی بردخون (دیر) (احداث سالن ورزشی به مساحت 1182/32 مترمربع، اداری 210/15 مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول 200 متر شبکه فشار متوسط با ترانس 315 کیلوولت آمپر) با برآورد 21.519.735.327 ریال و تضمین 1.076.000.000 ریال --- 29/97 : احداث سالن ورزشی بهرباغ (جم) (احداث سالن ورزشی به مساحت 1182/32 مترمربع، اداری 210/15 مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول 200 متر شبکه فشار متوسط با ترانس 315 کیلوولت آمپر) با برآورد 21.531.087.206 ریال و تضمین 1.077.000.000 ریال --- 30/97 : احداث سالن ورزشی انارستان (جم) (احداث سالن ورزشی به مساحت 1182/32 مترمربع، اداری 210/15 مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول 200 متر شبکه فشار متوسط با ترانس 315 کیلوولت آمپر) با برآورد 21.531.087.206 ریال و تضمین 1.077.000.000 ریال --- 31/97 : احداث سکوی تماشاگران بندر عامری شهرستان تنگستان (تجدید) (احداث ابنیه سکوی تماشاچیان و فضاهای اداری زیرسکوی استادیوم تماشاگران بندر عامری به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی مربوطه مطابق با نقشه های فنی و اجرایی) با برآورد 6.659.414.841 ریال و تضمین 333.000.000 ریال
عنوان :
1397/10/08 ساعت 8 الی 1397/10/17 ساعت 9
مهلت ارسال:
1397-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
971004759
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- کمک به احداث زمین چمن مصنوعی دزفول - برآورد 2.844.823.937 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 2- احداث زمین چمن مصنوعی شهر ابوحمیظه دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 3- احداث زمین چمن مصنوعی ابوسحاب دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 4- احداث زمین چمن مصنوعی ام الدیس بستان - برآورد 2.952.173.305 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 5- احداث زمین چمن مصنوعی اهل جرف دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 6- احداث زمین چمن مصنوعی آلبوعفری جنوبی دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 7- احداث زمین چمن مصنوعی برچیه سفلی دشت - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 8- احداث زمین چمن مصنوعی بستان - برآورد 2.952.173.305 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 9- احداث زمین چمن مصنوعی جلالیه شمالی سوسنگرد - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 10- احداث زمین چمن مصنوعی جلیزی عبدالرضا دشت آزادگان - برآورد 2.959.431 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 11- احداث زمین چمن مصنوعی جلیعه دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 12- احداث زمین چمن مصنوعی حلاف حسن دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 13- احداث زمین چمن مصنوعی ساریه دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 14- احداث زمین چمن مصنوعی سید عامر دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 15- احداث زمین چمن مصنوعی شاکریه دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 16- احداث زمین چمن مصنوعی شریعتی دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 17- احداث زمین چمن مصنوعی صگور حنظله دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 18- احداث زمین چمن مصنوعی صگور صالح دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 19- احداث زمین چمن مصنوعی صگور فریح دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 20- احداث زمین چمن مصنوعی قدرت آباد بستان - برآورد 2.952.173.305 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 21- احداث زمین چمن مصنوعی مالکیه وسطی دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 22- احداث زمین چمن مصنوعی مطیعات دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 23- احداث زمین چمن مصنوعی هوفل غربی دشت آزادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 24- احداث زمین چمن مصنوعی مریچه رامهرمز - براورد 2.766.523.723 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 25- احداث زمین چمن مصنوعی دهستانبوزی شادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 26- احداث زمین چمن مصنوعی دهستان جغال شادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 27- احداث زمین چمن مصنوعی دهستان حسینی شادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 28- احداث زمین چمن مصنوعی خروسی شادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 29- احداث زمین چمن مصنوعی دارخوین شادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 30- احداث زمین چمن مصنوعی دهستان دریسیه شادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 31- احداث زمین چمن مصنوعی دهستان سالمی شادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 32- احداث زمین چمن مصنوعی تختی شادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 33- احداث زمین چمن مصنوعی روستای منصوریه علیا شادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 34- احداث زمین چمن مصنوعی دهستان ناصری شادگان - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 35- احداث چمن مصنوعی روستای عرب حسن شوشتر - برآورد 2.766.523.723 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 36- احداث چمن مصنوعی روستای شهر سرداران شوشتر - برآورد 2.766.523.723 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 37- احداث چمن مصنوعی اندیشه شوشتر - برآورد 2.766.523.723 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 38- احداث چمن مصنوعی جاده صاحب الزمان شوشتر - برآورد 2.766.523.723 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 39- احداث چمن مصنوعی روستای کوله جاز شوشتر - برآورد 2.766.523.723 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 40- احداث چمن مصنوعی طرح مسکن مهر شوشتر - برآورد 2.766.523.723 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 41- احداث چمن مصنوعی روستای سیدان عقیل گتوند - برآورد 2.766.523.723 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 42- احداث زمین چمن مصنوعی جریک مسجد سلیمان - برآورد 2.913.970.803 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 43- احداث چمن شهر شهر رفیع هویزه - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 44- احداث زمین چمن مصنوعی سعیده هویزه - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 45- احداث زمین چمن مصنوعی قیصریه سفلی هویزه - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 46- احداث زمین چمن مصنوعی هورت عاگول هویزه - برآورد 2.959.431.119 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع --- 47- احداث زمین چمن مصنوعی مشراگه 2 رامشیر - برآورد 2.828.100.303 ریال - تضمین 150.000.000 ریال - متراژ 1274 مترمربع ---
عنوان :
حداکثر تا 1397/10/25
مهلت ارسال:
1397-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
971004884
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/16 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
97100347
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/25
مهلت ارسال:
1397-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
9710039644931
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع با ارزیابی ساده در 5 ردیف به شرح : 27/97 : احداث سالن ورزشی دوراهک (دیر) (احداث سالن ورزشی به مساحت 1182/32 مترمربع، اداری 210/15 مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول 200 متر شبکه فشار متوسط با ترانس 315 کیلوولت آمپر) با برآورد 21.514.049.932 ریال و تضمین 1.076.000.000 ریال --- 28/97 : احداث سالن ورزشی بردخون (دیر) (احداث سالن ورزشی به مساحت 1182/32 مترمربع، اداری 210/15 مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول 200 متر شبکه فشار متوسط با ترانس 315 کیلوولت آمپر) با برآورد 21.519.735.327 ریال و تضمین 1.076.000.000 ریال --- 29/97 : احداث سالن ورزشی بهرباغ (جم) (احداث سالن ورزشی به مساحت 1182/32 مترمربع، اداری 210/15 مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول 200 متر شبکه فشار متوسط با ترانس 315 کیلوولت آمپر) با برآورد 21.531.087.206 ریال و تضمین 1.077.000.000 ریال --- 30/97 : احداث سالن ورزشی انارستان (جم) (احداث سالن ورزشی به مساحت 1182/32 مترمربع، اداری 210/15 مترمربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول 200 متر شبکه فشار متوسط با ترانس 315 کیلوولت آمپر) با برآورد 21.531.087.206 ریال و تضمین 1.077.000.000 ریال --- 31/97 : احداث سکوی تماشاگران بندر عامری شهرستان تنگستان (تجدید) (احداث ابنیه سکوی تماشاچیان و فضاهای اداری زیرسکوی استادیوم تماشاگران بندر عامری به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی مربوطه مطابق با نقشه های فنی و اجرایی) با برآورد 6.659.414.841 ریال و تضمین 333.000.000 ریال
عنوان :
1397/10/08 ساعت 8 الی 1397/10/17 ساعت 9
مهلت ارسال:
1397-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
971003596
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/25 ساعت 8 الی 19
مهلت ارسال:
1397-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
971003755
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/16 تا ساعت 9 صبح
مهلت ارسال:
1397-10-02
تاریخ انتشار در سایت :
971002870
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای --- در نظر دارد با مشارکت سرمایه گذاران علاقمند به حوزه ورزش که از توانایی مالی لازم و تجربیات به منظور اجرای طرح های مشارکت در تکمیل و تجهیز پروژه ورزشی ذیل برخوردار هستند اقدام نماید: 1- پیست در مجموعه سوارکاری شهید فرجام شهرستان جهرم --- 2- کراس فیت در سالن ورزشی فعلی ژیمناستیک در مجموعه شهید فرجام شهرستان جهرم --- 3- زمین فوتبال و والیبال ساحلی در مجموعه شهداق قطب آباد شهرستان جهرم --- 4- زمین خاکی در مجموعه کوی سجاد شهرستان نی ریز --- 5- سالن رزمی (نین جوتسو) در محل استادیوم فاز 4 شهرستان فسا --- 6- استخر 4 فصل در مجموعه حافظیه شهرستان شیراز --- 7- استخر روباز در شهرستان فسا --- 8- زمین چمن و استخر نیمه تمام شهرستان لامرد --- 9- احداث مجموعه اقامتی در مجموعه بزرگ پارس شهرستان شیراز --- 10- استخر در مجموعه سعدی شهرستان شیراز --- 11- سالن چندمنظوره در مجموعه شماره 2 شهرستان داراب --- 12- سالن بوکس در مجموعه بعثت شهرستان شیراز --- 13- سالن ورزشی کاراته در شهرستان اقلید --- 14- سالن ورزشی بیدک شهرستان آباده --- 15- سالن ورزشی خسروشیرین شهرستان آباده --- 16- سالن ورزشی قدمگاه شهرستان ارسنجان --- 17- سالن ورزشی جمال آباد شهرستان ارسنجان --- 18- سالن ورزشی احمداباد شهرستان اقلید --- 19- سالن ورزشی نظام آباد شهرستان اقلید --- 20- سالن ورزشی خنجشت شهرستان اقلید --- 21- سالن ورزشی نیرو تندرستی شهرستان اقلید --- 22- سالن ورزشی بانوان شهرستان اقلید --- 23- سالن ورزشی امام زاده اسماعیل شهرستان اقلید --- 24- سالن ورزشی باغان شهرستان خنج --- 25- سالن ورزش عطابخش شهرستان داراب --- 26- سالن ورزشی ده خیر شهرستان داراب --- 27- سالن ورزی بازرگان شهرستان داراب --- 28- سالن ورزشی پاسخن شهرستان داراب --- 29- سالن ورزشی جوانان شهرستان داراب --- 30- سالن ورزشی دولت آباد شهرستان داراب --- 31- سالن ورزشی مرز شهرستان داراب --- 32- سالن ورزشی کمهر شهرستان سپیدان --- 33- سالن ورزشی بانش شهرستان سپیدان --- 34- سالن ورزشی کوشک هزار شهرستان سپیدان --- 35- سالن ورزشی طالب بیگی شهرستان سروستان --- 36- سالن ورزشی سیف آباد شهرستان سروستان --- 37- استخر سرپوشیده شهرستان سروستان --- 38- سالن ورزشی مادرسلیمان شهرستان پاسارگاد --- 39- سالن ورزشی دولت آباد شهرستان پاسارگاد --- 40- سالن ورزشی اکبرآباد شهرستان پاسارگاد --- 41- سالن ورزشی حجاب شهرستان فسا --- 42- سالن ورزشی رودبال شهرستان فیروزآباد --- 43- سالن ورزشی موسقان شهرستان شیراز --- 44- خانه کاراته شهر شهرستان شیراز --- 45- سالن ورزشی کوشک بیدک شهرستان شیراز --- 46- سالن ورزشی سلطان آباد شهرستان شیراز --- 47- خانه بیلیارد شهرستان شیراز --- 48- سالن ورزشی بانوان شهرستان جهرم --- 49- سالن ورزشی سیمکان شهرستان جهرم --- 50- سالن تخصصی ورزشی شهرستان جهرم --- 51- سالن ورزشی گوری شهرستان فراشبند --- 52- سالن ورزشی مبارک آباد شهرستان قیر و کارزین --- 53- سالن ورزشی دهشیب شهرستان کوار --- 54- سالن ورزشی ارد شهرستان گراش --- 55- سالن ورزشی کمالی شهرستان لامرد --- 56- سالن ورزشی پاقلات شهرستان لامرد --- 57- سالن ورزشی شهدای رمضان شهرستان لامرد --- 58- سالن ورزشی فهلیان شهرستان ممسنی --- 59- سالن ورزشی آب پخشان شهرستان ممسنی --- 60- مجموعه ورزشی شهرستان مهر --- 61- سالن ورزشی چاه شرف شهرستان مهر --- 62- خوابگاه شهرستان خرمبید --- 63- سالن ورزشی قشلاق شهرستان خرمبید --- 64- سالن ورزشی کنارتخته شهرستان کازرون --- 65- سالن ورزشی ملاانبار شهرستان کازرون --- 66- استخر قائمیه شهرستان کازرون --- 67- استخر بالاده شهرستان کازرون --- 68- سالن ورزشی ناصرآباد شهرستان کازرون --- 69- سالن ورزشی مشتان شهرستان کازرون --- 70- سالن ورزشی زنگی آباد شهرستان مرودشت --- 71- سالن ورزشی کناره شهرستان مرودشت --- 72- سالن ورزشی ابرج شهرستان مرودشت --- 73- سالن ورزشی سیدان شهرستان مرودشت
عنوان :
حداکثر تا ساعت 12 مورخ 1397/10/10
مهلت ارسال:
1397-10-02
تاریخ انتشار در سایت :
971002767
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 129,000
دلار کانادا 95,640
یورو 148,000
پوند انگلیس 166,270
فرانک سوئیس 131,630
کرون سوئد 13,810
کرون دانمارک 19,810
درهم امارات 35,540
یکصد ین ژاپن 120,550
ریال سعودی 34,790
دلار استرالیا 131,630
یوان چین 18,870
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 43,990,000
طرح جدید 45,140,000
نیم سکه 24,770,000
ربع سکه 16,180,000
هر گرم طلا 4,132,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :