ستادایران
جمعه 2 اسفند 1398
Friday 21 February 2020
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات بتنی، سیمانی و آزبست

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه 1- ایمن سازی راه های استان (تهیه و نصب تجهیزات ایمنی - حفاظ ایمنی و روستایی (تجدید) ـ بار سوم ـ با برآورد 4.281.050.000 ریال و تضمین 428.105.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 2- بهسازی و روکش آسفالت محور شهرکرد بروجن - لردگان ـ (تجدید) بار سوم ـ با برآورد 42.078.997.678 ریال و تضمین 2.103.949.884 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 3- بهسازی و روکش آسفالت محور بروجن - لردگان - انتهای حوزه (تجدید) ـ بار سوم با برآورد 29.173.160.699 ریال و تضمین 1.458.658.035 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 4- اجرای روکش آسفالت محور شهرکرد - سودجان - پل سودجان تجدید بار دوم با برآورد 12.106.258.540 ریال و تضمین 605.312.927 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 5- بهسازی و روکش آسفالت شهسوار ـ امام زاده رحمان تجدید شده با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 6- احداث راه دسترسی تونل چهار طاق تجدید شده با برآورد 41.960.736.055 ریال و تضمین 2.098.036.803 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 7- تهیه و ساخت لوله های بتنی مسلح پیش ساخته تجدید شده با برآورد 4.475.280.000 ریال و تضمین 447.528.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 8- ترانشه برداری، احداث و تعمیرات ابنیه فنی و دیوار محور اردل ـ دوازده امام ـ آبسرده ـ تجدید شده با برآورد 12.532.752.302 ریال و تضمین 626.637.615 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 9- خرید یک دستگاه لودر با برآورد 13.000.000.000 ریال و تضمین 1.300.000.000 ریال --- 10- خرید یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه چک هیدرولیکی با برآورد 27.000.000.000 ریال و تضمین 2.700.000.000 ریال
عنوان :
1398/11/12 تا ساعت 13
مهلت ارسال:
1398-10-22
تاریخ انتشار در سایت :
98102255
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1398/10/11
مهلت ارسال:
1398-10-01
تاریخ انتشار در سایت :
981001290
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 10 ردیف شامل: 1- بهسازی و روکش آسفالت محور لردگان - آتشگاه تجدید بار دوم با برآورد 14.294.909.615 ریال و تضمین 714.745.481 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 2- ایمن سازی راه های استان تهیه و نصب تجهیزات ایمنی - حفاظ ایمنی و روستایی تجدید شده بار دوم با برآورد 4.281.050.000 ریال و تضمین 428.105.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 3- بهسازی و روکش آسفالت محور شهرکرد - بروجن - لردگان تجدید شده بار دوم با برآورد 42.078.997.678 ریال و تضمین 2.103.949.884 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 4- بهسازی و روکش آسفالت محوری بروجن - لردگان انتهای حوزه - تجدید شده بار دوم با برآورد 29.173.160.699 ریال و تضمین 1.458.658.035 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 5- اجرای روکش آسفالت محور شهرکرد سودجان - پل سودجان تجدید شده با برآورد 12.106.258.540 ریال و تضمین 605.312.927 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 6- بهسازی و روکش آسفالت شهسوار - امام زاده رحمان با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 7- احداث راه دسترسی تونل چهارطاق تجمیعی بازسازی محور چهارطاق و احداث تونل و راه دسترسی با برآورد 41.960.736.055 ریال و تضمین 2.098.036.803 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 8- واریانت گردنه نعل اشکنان شهرستان کوهرنگ با برآورد 7.991.563.002 ریال و تضمین 399.578.150 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 9- تهیه و ساخت لوله بتنی مسلح پیش ساخته با برآورد 4.475.280.000 ریال و تضمین 447.528.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 10- ترانشه برداری، احداث و تعمیرات ابنیه فنی و دیوار محور اردل - دوازده امام - آبسرده با برآورد 12.532.752.302 ریال و تضمین 626.637.615 ریال رتبه 5 راه و ترابری
عنوان :
1398/10/17 تا ساعت 13
مهلت ارسال:
1398-09-28
تاریخ انتشار در سایت :
98092829
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1398/10/11
مهلت ارسال:
1398-09-24
تاریخ انتشار در سایت :
98092448
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/09/20
مهلت ارسال:
1398-09-06
تاریخ انتشار در سایت :
9809069683277
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- 67/98 - پروژه احداث کوله و دستگاهها و تقویت پایه وسط و احداث سرستون پل چم گرگعلی ـ برآورد 13.678.301.397 ریال ـ تضمین 683.915.070 ریال - رتبه 5 راه و ترابری --- 2- 68/98 - بهسازی و مرمت راه دسترسی منطقه گردشگری آبشار چکان الیگودرز ـ برآورد 14.070.466.496 ریال ـ تضمین 703.523.325 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 3- 69/98 - بهسازی و مرمت راه دسترسی منطقه گردشگری آبشار بیشه خرم آباد ـ برآورد 11.096.196.419 ریال ـ تضمین 554.809.821 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 4- 70/98 - بهسازی و مرمت راه دسترسی منطقه گردشگری آبشار وارک ـ دارخاتون ـ برآورد 11.186.899.636 ریال ـ تضمین 559.344.982 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 5- 71/98 - بهسازی راه روستایی شرف بستانرود ـ شرکت نفت ـ برآورد 9.803.516.430 ریال ـ تضمین 490.175.822 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 6- 72/98 - خرید لوله های بتن مسلح با قطر 1400 میلی متر ـ برآورد 19.990.093.689 ریال ـ تضمین 999.504.684 ریال سازنده یا جواز کسب یا نمایندگی فروش --- 7- 18/98 - تجدید لکه گیری سطح راههای استان ـ برآورد 27.818.036.754 ریال ـ تضمین 1.390.901.838 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 8- 19/98 - تجدید روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستائی شهرستان ازنا ـ برآورد 52.746.203.730 ریال ـ تضمین 2.637.310.187 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 9- 50/98 - تجدید تهیه و نصب گاردریل استان ـ برآورد 3.991.914.255 ریال ـ تضمین 1.999.595.712 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 10- 10/98 - تجدید لکه گیری روکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستائی شهرستان کوهدشت ـ برآورد 101.824.332.119 ریال ـ تضمین 4.004.486.642 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 11- 12/98 - تجدید لکه گیری روکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستائی خرم آباد ـ برآورد 105.415.138.444 ریال ـ تضمین 4.076.302.769 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 12- 13/98 - تجدید لکه گیری روکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستائی چگنی ـ برآورد 119.817.130.561 ریال ـ تضمین 4.364.342.611 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 13- 16/98 - تجدید لکه گیری روکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستائی الیگودرز ـ برآورد 82.808.995.776 ریال ـ تضمین 3.624.179.916 ریال - رتبه 5 راه و ترابری
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-07-24
تاریخ انتشار در سایت :
980724794
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- 67/98 - پروژه احداث کوله و دستگاهها و تقویت پایه وسط و احداث سرستون پل چم گرگعلی ـ برآورد 13.678.301.397 ریال ـ تضمین 683.915.070 ریال - رتبه 5 راه و ترابری --- 2- 68/98 - بهسازی و مرمت راه دسترسی منطقه گردشگری آبشار چکان الیگودرز ـ برآورد 14.070.466.496 ریال ـ تضمین 703.523.325 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 3- 69/98 - بهسازی و مرمت راه دسترسی منطقه گردشگری آبشار بیشه خرم آباد ـ برآورد 11.096.196.419 ریال ـ تضمین 554.809.821 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 4- 70/98 - بهسازی و مرمت راه دسترسی منطقه گردشگری آبشار وارک ـ دارخاتون ـ برآورد 11.186.899.636 ریال ـ تضمین 559.344.982 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 5- 71/98 - بهسازی راه روستایی شرف بستانرود ـ شرکت نفت ـ برآورد 9.803.516.430 ریال ـ تضمین 490.175.822 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 6- 72/98 - خرید لوله های بتن مسلح با قطر 1400 میلی متر ـ برآورد 19.990.093.689 ریال ـ تضمین 999.504.684 ریال سازنده یا جواز کسب یا نمایندگی فروش --- 7- 18/98 - تجدید لکه گیری سطح راههای استان ـ برآورد 27.818.036.754 ریال ـ تضمین 1.390.901.838 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 8- 19/98 - تجدید روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستائی شهرستان ازنا ـ برآورد 52.746.203.730 ریال ـ تضمین 2.637.310.187 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 9- 50/98 - تجدید تهیه و نصب گاردریل استان ـ برآورد 3.991.914.255 ریال ـ تضمین 1.999.595.712 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 10- 10/98 - تجدید لکه گیری روکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستائی شهرستان کوهدشت ـ برآورد 101.824.332.119 ریال ـ تضمین 4.004.486.642 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 11- 12/98 - تجدید لکه گیری روکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستائی خرم آباد ـ برآورد 105.415.138.444 ریال ـ تضمین 4.076.302.769 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 12- 13/98 - تجدید لکه گیری روکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستائی چگنی ـ برآورد 119.817.130.561 ریال ـ تضمین 4.364.342.611 ریال - رتبه 5 راه و ترابری--- 13- 16/98 - تجدید لکه گیری روکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستائی الیگودرز ـ برآورد 82.808.995.776 ریال ـ تضمین 3.624.179.916 ریال - رتبه 5 راه و ترابری
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-07-23
تاریخ انتشار در سایت :
980723320
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/08/14 از ساعت 8 تا 16
مهلت ارسال:
1398-07-21
تاریخ انتشار در سایت :
98072120
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-06-25
مهلت ارسال:
1398-06-09
تاریخ انتشار در سایت :
9806093160
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-23
تاریخ انتشار در سایت :
980423205
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
banner eyd99
tokenorder
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 134,590
دلار کانادا 102,750
یورو 149,540
پوند انگلیس 177,700
فرانک سوئیس 142,830
کرون سوئد 14,260
کرون دانمارک 20,350
درهم امارات 37,370
یکصد ین ژاپن 125,190
ریال سعودی 36,340
دلار استرالیا 92,070
یوان چین 19,570
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 49,300,000
طرح جدید 49,370,000
نیم سکه 25,250,000
ربع سکه 15,280,000
هر گرم طلا 5,044,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :