ستادایران
دوشنبه 5 خرداد 1399
Monday 25 May 2020
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات میوه، سبزی و صیفی جات

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
یک روز قبل از برگزاری مناطقه ساعت 8 الی 13
مهلت ارسال:
1399-02-30
تاریخ انتشار در سایت :
990230278
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1399/03/17
مهلت ارسال:
1399-02-30
تاریخ انتشار در سایت :
990230327
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/03/10
مهلت ارسال:
1399-02-27
تاریخ انتشار در سایت :
99022796108659
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/03/10 ساعت 15
مهلت ارسال:
1399-02-27
تاریخ انتشار در سایت :
990227355
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-02-22
تاریخ انتشار در سایت :
990222349
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/02/30
مهلت ارسال:
1399-02-16
تاریخ انتشار در سایت :
99021696107133
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 19 مورخ 1399/02/30
مهلت ارسال:
1399-02-15
تاریخ انتشار در سایت :
990215746
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/02/30 تا ساعت 9
مهلت ارسال:
1399-02-14
تاریخ انتشار در سایت :
990214280
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید نیازمندی اقلام مشروحه جهت یگان های تابعه و تحت پوشش در شیراز، اصفهان، کرمان در 8 ردیف : 1- عدس مقدار 30000 کیلوگرم شیراز و 30000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 90000 با سپرده 504.000.000 ریال --- 2- کوکو سیب زمینی مقدار 60000 کیلوگرم شیراز و 60000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 150000 با سپرده 975.000.000 ریال --- 3- مرغ منجمد مقدار 200000 کیلوگرم شیراز و 200000 کیلوگرم اصفهان جمع کل 400000 با سپرده 2.800.000.000 ریال --- 4- شنیتسل مرغ مقدار 80000 کیلوگرم شیراز و 80000 کیلوگرم اصفهان و 40000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 200000 با سپرده 1.730.000.000 ریال --- 5- چای مقدار 12000 کیلوگرم شیراز و 12000 کیلوگرم اصفهان و 7000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 31000 با سپرده 420.000.000 ریال --- 6- سبزی منجمد مقدار 55000 کیلوگرم شیراز و 55000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 140000 با سپرده 301.000.000 ریال --- 7- پیاز مقدار 32000 کیلوگرم شیراز و 35000 کیلوگرم اصفهان و جمع کل 67000 با سپرده 67.000.000 ریال --- 8- سیب زمینی مقدار 82000 کیلوگرم شیراز و 83000 کیلوگرم اصفهان و جمع کل 165000 با سپرده 182.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
990123215
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید نیازمندی اقلام مشروحه جهت یگان های تابعه و تحت پوشش در شیراز، اصفهان، کرمان در 8 ردیف : 1- عدس مقدار 30000 کیلوگرم شیراز و 30000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 90000 با سپرده 504.000.000 ریال --- 2- کوکو سیب زمینی مقدار 60000 کیلوگرم شیراز و 60000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 150000 با سپرده 975.000.000 ریال --- 3- مرغ منجمد مقدار 200000 کیلوگرم شیراز و 200000 کیلوگرم اصفهان جمع کل 400000 با سپرده 2.800.000.000 ریال --- 4- شنیتسل مرغ مقدار 80000 کیلوگرم شیراز و 80000 کیلوگرم اصفهان و 40000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 200000 با سپرده 1.730.000.000 ریال --- 5- چای مقدار 12000 کیلوگرم شیراز و 12000 کیلوگرم اصفهان و 7000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 31000 با سپرده 420.000.000 ریال --- 6- سبزی منجمد مقدار 55000 کیلوگرم شیراز و 55000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 140000 با سپرده 301.000.000 ریال --- 7- پیاز مقدار 32000 کیلوگرم شیراز و 35000 کیلوگرم اصفهان و جمع کل 67000 با سپرده 67.000.000 ریال --- 8- سیب زمینی مقدار 82000 کیلوگرم شیراز و 83000 کیلوگرم اصفهان و جمع کل 165000 با سپرده 182.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
990123216
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید نیازمندی اقلام مشروحه جهت یگان های تابعه و تحت پوشش در شیراز، اصفهان، کرمان در 8 ردیف : 1- عدس مقدار 30000 کیلوگرم شیراز و 30000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 90000 با سپرده 504.000.000 ریال --- 2- کوکو سیب زمینی مقدار 60000 کیلوگرم شیراز و 60000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 150000 با سپرده 975.000.000 ریال --- 3- مرغ منجمد مقدار 200000 کیلوگرم شیراز و 200000 کیلوگرم اصفهان جمع کل 400000 با سپرده 2.800.000.000 ریال --- 4- شنیتسل مرغ مقدار 80000 کیلوگرم شیراز و 80000 کیلوگرم اصفهان و 40000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 200000 با سپرده 1.730.000.000 ریال --- 5- چای مقدار 12000 کیلوگرم شیراز و 12000 کیلوگرم اصفهان و 7000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 31000 با سپرده 420.000.000 ریال --- 6- سبزی منجمد مقدار 55000 کیلوگرم شیراز و 55000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 140000 با سپرده 301.000.000 ریال --- 7- پیاز مقدار 32000 کیلوگرم شیراز و 35000 کیلوگرم اصفهان و جمع کل 67000 با سپرده 67.000.000 ریال --- 8- سیب زمینی مقدار 82000 کیلوگرم شیراز و 83000 کیلوگرم اصفهان و جمع کل 165000 با سپرده 182.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
990123217
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید نیازمندی اقلام مشروحه جهت یگان های تابعه و تحت پوشش در شیراز، اصفهان، کرمان در 8 ردیف : 1- عدس مقدار 30000 کیلوگرم شیراز و 30000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 90000 با سپرده 504.000.000 ریال --- 2- کوکو سیب زمینی مقدار 60000 کیلوگرم شیراز و 60000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 150000 با سپرده 975.000.000 ریال --- 3- مرغ منجمد مقدار 200000 کیلوگرم شیراز و 200000 کیلوگرم اصفهان جمع کل 400000 با سپرده 2.800.000.000 ریال --- 4- شنیتسل مرغ مقدار 80000 کیلوگرم شیراز و 80000 کیلوگرم اصفهان و 40000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 200000 با سپرده 1.730.000.000 ریال --- 5- چای مقدار 12000 کیلوگرم شیراز و 12000 کیلوگرم اصفهان و 7000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 31000 با سپرده 420.000.000 ریال --- 6- سبزی منجمد مقدار 55000 کیلوگرم شیراز و 55000 کیلوگرم اصفهان و 30000 کیلوگرم کرمان و زاهدان و جمع کل 140000 با سپرده 301.000.000 ریال --- 7- پیاز مقدار 32000 کیلوگرم شیراز و 35000 کیلوگرم اصفهان و جمع کل 67000 با سپرده 67.000.000 ریال --- 8- سیب زمینی مقدار 82000 کیلوگرم شیراز و 83000 کیلوگرم اصفهان و جمع کل 165000 با سپرده 182.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
990123218
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه نیازمندی اقلام مشروحه در 8 ردیف در شیراز، اصفهان ، کرمان: عدس شیراز به مقدار 30000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 30000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 30000 کیلوگرم سپرده 504.000.000 ریال --- کوکو سیب زمینی شیراز به مقدار60000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 60000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 30000 کیلوگرم سپرده 975.000.000 ریال --- مرغ منجمد شیراز به مقدار 200000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 200000 کیلوگرم ـ سپرده 2.800.000.000 ریال --- شنیسل مرغ شیراز به مقدار 80000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 80000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 40000 کیلوگرم سپرده 1.730.000.000 ریال --- چای شیراز به مقدار 12000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 12000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 7000 کیلوگرم سپرده 420.000.000 ریال --- سبزی منجمد شیراز به مقدار 55000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 55000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار1440000 کیلوگرم سپرده 301.000.000 ریال --- پیاز شیراز به مقدار 32000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 35000 کیلوگرم ـ سپرده 67.000.000 ریال -- سیب زمینی شیراز به مقدار 82000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 83000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 16500 کیلوگرم سپرده 182.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
990123221
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه نیازمندی اقلام مشروحه در 8 ردیف در شیراز، اصفهان ، کرمان: عدس شیراز به مقدار 30000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 30000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 30000 کیلوگرم سپرده 504.000.000 ریال --- کوکو سیب زمینی شیراز به مقدار60000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 60000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 30000 کیلوگرم سپرده 975.000.000 ریال --- مرغ منجمد شیراز به مقدار 200000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 200000 کیلوگرم ـ سپرده 2.800.000.000 ریال --- شنیسل مرغ شیراز به مقدار 80000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 80000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 40000 کیلوگرم سپرده 1.730.000.000 ریال --- چای شیراز به مقدار 12000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 12000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 7000 کیلوگرم سپرده 420.000.000 ریال --- سبزی منجمد شیراز به مقدار 55000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 55000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار1440000 کیلوگرم سپرده 301.000.000 ریال --- پیاز شیراز به مقدار 32000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 35000 کیلوگرم ـ سپرده 67.000.000 ریال -- سیب زمینی شیراز به مقدار 82000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 83000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 16500 کیلوگرم سپرده 182.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
990123222
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه نیازمندی اقلام مشروحه در 8 ردیف در شیراز، اصفهان ، کرمان: عدس شیراز به مقدار 30000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 30000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 30000 کیلوگرم سپرده 504.000.000 ریال --- کوکو سیب زمینی شیراز به مقدار60000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 60000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 30000 کیلوگرم سپرده 975.000.000 ریال --- مرغ منجمد شیراز به مقدار 200000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 200000 کیلوگرم ـ سپرده 2.800.000.000 ریال --- شنیسل مرغ شیراز به مقدار 80000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 80000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 40000 کیلوگرم سپرده 1.730.000.000 ریال --- چای شیراز به مقدار 12000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 12000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 7000 کیلوگرم سپرده 420.000.000 ریال --- سبزی منجمد شیراز به مقدار 55000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 55000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار1440000 کیلوگرم سپرده 301.000.000 ریال --- پیاز شیراز به مقدار 32000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 35000 کیلوگرم ـ سپرده 67.000.000 ریال -- سیب زمینی شیراز به مقدار 82000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 83000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 16500 کیلوگرم سپرده 182.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
990123223
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه نیازمندی اقلام مشروحه در 8 ردیف در شیراز، اصفهان ، کرمان: عدس شیراز به مقدار 30000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 30000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 30000 کیلوگرم سپرده 504.000.000 ریال --- کوکو سیب زمینی شیراز به مقدار60000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 60000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 30000 کیلوگرم سپرده 975.000.000 ریال --- مرغ منجمد شیراز به مقدار 200000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 200000 کیلوگرم ـ سپرده 2.800.000.000 ریال --- شنیسل مرغ شیراز به مقدار 80000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 80000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 40000 کیلوگرم سپرده 1.730.000.000 ریال --- چای شیراز به مقدار 12000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 12000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 7000 کیلوگرم سپرده 420.000.000 ریال --- سبزی منجمد شیراز به مقدار 55000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 55000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار1440000 کیلوگرم سپرده 301.000.000 ریال --- پیاز شیراز به مقدار 32000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 35000 کیلوگرم ـ سپرده 67.000.000 ریال -- سیب زمینی شیراز به مقدار 82000 کیلوگرم ـ اصفهان به مقدار 83000 کیلوگرم ـ کرمان و زاهدان به مقدار 16500 کیلوگرم سپرده 182.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
990123224|361
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/01/16
مهلت ارسال:
1398-12-26
تاریخ انتشار در سایت :
98122696100692
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
tokenorder
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 155,020
دلار کانادا 113,740
یورو 169,020
پوند انگلیس 200,080
فرانک سوئیس 167,800
کرون سوئد 15,980
کرون دانمارک 23,570
درهم امارات 43,850
یکصد ین ژاپن 148,660
ریال سعودی 42,600
دلار استرالیا 100,850
یوان چین 22,720
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 62,200,000
طرح جدید 63,750,000
نیم سکه 32,000,000
ربع سکه 18,900,000
هر گرم طلا 6,312,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :