ستادایران
جمعه 26 امرداد 1397
Friday 17 August 2018

فلزات و سازه های فلزی ، مخازن فلزی ، کانکس و کاروان ، دکل و تیر فلزی ، قطعات فلزی و خدمات صنایع فلزی

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات نرده و راه پله

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1397/06/10
مهلت ارسال:
1397-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
970523152
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1397/05/28
مهلت ارسال:
1397-05-21
تاریخ انتشار در سایت :
970521656
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1397/05/27
مهلت ارسال:
1397-05-16
تاریخ انتشار در سایت :
970516499
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/20 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1397-05-13
تاریخ انتشار در سایت :
970513836
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-05-13
تاریخ انتشار در سایت :
970513350
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-05-03
تاریخ انتشار در سایت :
970503633
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1397/05/13
مهلت ارسال:
1397-05-01
تاریخ انتشار در سایت :
97050110
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-30
تاریخ انتشار در سایت :
970430182
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/17
مهلت ارسال:
1397-04-30
تاریخ انتشار در سایت :
9704309631338
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-30
تاریخ انتشار در سایت :
970430229
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-05-17
مهلت ارسال:
1397-04-27
تاریخ انتشار در سایت :
9704274078
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-05-17
مهلت ارسال:
1397-04-27
تاریخ انتشار در سایت :
9704274078
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-21
تاریخ انتشار در سایت :
97042128
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی با برآورد 2.497.689.154 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- خرید گاردریل با متعلقات با برآورد 2.508.256.880 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه و نصب نرده ایمنی و کارهای فلزی در سطح منطقه با برآورد 2.509.508.734 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه مصالح و اجرای علائم افقی (خط کشی و...) با برآورد 8.999.041.838 ریال و سپرده 250.000.000 ریال (گواهینامه حداقل رتبه 4 معتبر در رسته راه و ترابری یا ابنیه و ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تعمیر، نگهداری و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی معابر، مسیرهای اتوبوس و دوچرخه در سطح نواحی 1 و 2 و 3 با برآورد 2.509.760.256 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه و نصب هندریل در سطح منطقه با برآورد 2.509.985.950 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه، نصب و حمل حفاظ بتنی (نیوجرسی) در سطح منطقه با برآورد 2.508.812.409 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- نصب و نگهداری گاردریل های سطح منطقه با برآورد 2.505.687.630 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه، نصب و نگهداری سرپناه های خطوط BRT (سامانه اتوبوسهای تندرو) سطح منطقه با برآورد 3.497.691.138 ریال و سپرده 180.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تعمیر و نگهداری و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی معابر، مسیرهای اتوبوس و دوچرخه در سطح نواحی 4 و 5 و 6 با برآورد 2.509.760.256 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- احداث فضای سبز قصر فیروزه با برآورد 2.741.435.400 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت ظرفیت کاری و سقف ریالی مجاز) --- احداث و بازپیرایی بزرگراه امام علی (ع) با برآورد 4.951.189.000 ریال و سپرده 250.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت ظرفیت کاری و سقف ریالی مجاز) --- احداث و بازپیرایی فضای سبز سطح نواحی با برآورد 3.337.809.000 ریال و سپرده 180.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت ظرفیت کاری و سقف ریالی مجاز) --- عملیات رنگ آمیزی المانهای شهری در سطح منطقه با برآورد 3.400.000.000 ریال و سپرده 180.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط با کار و دارای ظرفیت کار و صلاحیت فنی انجام عملیات مذکور از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری حوزه معاونت خدمات شهری یا سازمان زیباسازی شهرداری تهران ) --- خرید و نصب المانهای پارکی با برآورد 4.700.000.000 ریال و سپرده 250.000.000 ریال (اشخاص حقوقی واجد شرایط با یک نمونه قرارداد مشابه) --- عملیات بازسازی ساختمان های اداری سطح نواحی 1 و 2 و 3 و 6 با برآورد 4.347.307.158 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر پایه پنج در رسته ابنیه در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- عملیات بازسازی و ایمن سازی آب نماهای سطح منطقه با برآورد 2.083.216.350 ریال و سپرده 120.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر پایه پنج در رسته ابنیه در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- عملیات احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه با برآورد 4.999.364.267 ریال و سپرده 220.000.000 ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر پایه پنج در رسته ابنیه در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران)
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
970419192
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-14
تاریخ انتشار در سایت :
97041442
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری حفاظها و ضربه گیرهای معابر شهری در بزرگراه های سطح منطقه و سامانه های تندرو سطح منطقه با برآورد 3.468.189.863 ریال و تضمین 80.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیکی، علائم عمودی ترافیکی نواحی 1، 2 و 7 و بزرگراه های سطح منطقه با براورد 2.568.642.395 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- اصلاح هندسی سطح معابر منطقه 18 نواحی 2 و 1 با برآورد 10.152.131.123 ریال و تضمین 250.000.000 ریال ---- اصلاح هندسی سطح معابر منطقه 18 نواحی 3، 4، 5، 6 و 7 با برآورد 6.774.579.038 ریال و تضمین 150.000.000 ریال ---- تهیه و نصب تابلو و علائم عمودی ترافیکی در بزرگراه ها و سطح منطقه با برآورد 3.976.261.583 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- تهیه و نصب حفاظها و ضربه گیرهای معابر شهری در بزرگراه های سطح منطقه و سامانه های تندرو سطح منطقه با برآورد 3.994.449.053 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- احداث ساختمان مدیریت، نمازخانه و سرویس بهداشتی پایانه های شاداباد و مفتح در سطح منطقه فاز 2 با برآورد 4.538.241.897 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- تهیه و نصب تجهیزات روشنایی سولار بهمراه بهسازی سکو و مرمت و تجهیز سرپناه ایستگاه اتوبوس و خطوط تندرو brt در سطح منطقه با برآورد 6.532.694.257 ریال و تضمین 150.000.000 ریال ---- تهیه و نصب نرده ایمنی معابر در سطح منطقه با برآورد 3.600.674.033 ریال و تضمین 80.000.000 ریال ---- تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی در بزرگراه ها و سطح منطقه با برآورد 3.995.953.727 ریال و تضمین 100.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-12
تاریخ انتشار در سایت :
970412351
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1397/04/12
مهلت ارسال:
1397-04-11
تاریخ انتشار در سایت :
970411719
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی در نواحی 1 و 6 با برآورد 3.270.000.000 ریال و سپرده 160.000.000 ریال --- تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی در نواحی 2 و 4 با برآورد 3.270.000.000 ریال و سپرده 160.000.000 ریال --- تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی در نواحی 3 و 5 با برآورد 3.270.000.000 ریال و سپرده 160.000.000 ریال --- تهیه، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح منطقه 16 با برآورد 2.730.000.000 ریال و سپرده 130.000.000 ریال --- تهیه ، نصب و نگهداری ایستگاه های حمل و نقل عمومی در سطح نواحی منطقه 16 با برآورد 2.730.000.000 ریال و سپرده 130.000.000 ریال--- نگهداش خطوط و تجهیزات اتوبوس های تندرو با برآورد 2.730.000.000 ریال و سپرده 130.000.000 ریال --- تهیه ، نصب و نگهداری گاردریل و حفاظ جانبی در سطح منطقه با برآورد 3.669.500.000 ریال و سپرده 180.000.000 ریال --- تهیه ، ساخت و نصب نرده فلزی در سطح منطقه با برآورد 2.730.000.000 ریال و سپرده 130.000.000 ریال --- اصلاح هندسی و همسطح سازی معابر و پایانه های حمل و نقل عمومی در سطح منطقه با برآورد 10.010.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال --- خط کشی در سطح منطقه با برآورد 5.503.700.000 ریال و سپرده 270.000.000 ریال --- ارائه خدمات آموزشی متمرکز و غیر متمرکز و اقلام آموزشی پارک ترافیک در منطقه با برآورد 4.550.000.000 ریال و سپرده 220.000.000 ریال --- تهیه تابلوهای ترافیکی و تجهیزات ایمنی با برآورد 6.370.000.000 ریال و سپرده 300.000.000 ریال
عنوان :
حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1397-04-07
تاریخ انتشار در سایت :
970407107
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :
?>