ستادایران
جمعه 26 امرداد 1397
Friday 17 August 2018

فلزات و سازه های فلزی ، مخازن فلزی ، کانکس و کاروان ، دکل و تیر فلزی ، قطعات فلزی و خدمات صنایع فلزی

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات داربست بندی و اجاره داربست

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1397-05-22
تاریخ انتشار در سایت :
97052253
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-05-20
تاریخ انتشار در سایت :
970520118
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر ده روز پس از اتمام مهلت توزیع اسناد
مهلت ارسال:
1397-05-17
تاریخ انتشار در سایت :
970517222
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر ده روز پس از اتمام مهلت توزیع اسناد
مهلت ارسال:
1397-05-16
تاریخ انتشار در سایت :
970516117
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1397-05-15
تاریخ انتشار در سایت :
970515141
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-05-06
تاریخ انتشار در سایت :
970506452
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-05-04
تاریخ انتشار در سایت :
97050426|28500
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-05-03
تاریخ انتشار در سایت :
970503285
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-05-01
تاریخ انتشار در سایت :
97050138
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-30
تاریخ انتشار در سایت :
97043023
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1397/04/31
مهلت ارسال:
1397-04-27
تاریخ انتشار در سایت :
970427669
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/06
مهلت ارسال:
1397-04-26
تاریخ انتشار در سایت :
970426305
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه در سطح محدوده ناحیه یک با برآورد 38.500.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری دارای ظرفیت کاری آزاد در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه در سطح محدوده ناحیه دو با برآورد 40.000.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری دارای ظرفیت کاری آزاد در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه در سطح محدوده ناحیه سه با برآورد 38.000.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری دارای ظرفیت کاری آزاد در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- عملیات طراحی، چاپ و نصب بنر در سطح منطقه با برآورد 3.980.000.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه معبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران) --- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح منطقه با برآورد 2.994.500.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال (گواهینامه معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا از سازمان زیباسازی شهرداری تهران) --- عملیات نصب و جمع داربست و چادر در سطح منطقه با برآورد 2.985.500.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال --- خرید، تعمیر، نصب و نگهداری تجهیزات المان و مبلمان شهری در سطح منطقه با برآورد 6.000.000.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-24
تاریخ انتشار در سایت :
970424242|19100
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/04/28
مهلت ارسال:
1397-04-23
تاریخ انتشار در سایت :
97042341
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/04/28
مهلت ارسال:
1397-04-20
تاریخ انتشار در سایت :
97042024
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه در سطح محدوده ناحیه یک با برآورد 38.500.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری دارای ظرفیت کاری آزاد در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه در سطح محدوده ناحیه دو با برآورد 40.000.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری دارای ظرفیت کاری آزاد در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه در سطح محدوده ناحیه سه با برآورد 38.000.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری دارای ظرفیت کاری آزاد در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- عملیات طراحی، چاپ و نصب بنر در سطح منطقه با برآورد 3.980.000.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال (گواهینامه معبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران) --- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح منطقه با برآورد 2.994.500.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال (گواهینامه معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا از سازمان زیباسازی شهرداری تهران) --- عملیات نصب و جمع داربست و چادر در سطح منطقه با برآورد 2.985.500.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال --- خرید، تعمیر، نصب و نگهداری تجهیزات المان و مبلمان شهری در سطح منطقه با برآورد 6.000.000.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
970419191
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/06
مهلت ارسال:
1397-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
970419182
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/06
مهلت ارسال:
1397-04-16
تاریخ انتشار در سایت :
970416175
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری اجرای عملیات به شرح: عملیات رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری ناحیه 1 و 6 با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال ---- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری ناحیه 2 و 4 با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال --- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری ناحیه 3 و 5 با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال ---پاکسازی و شتسشوی نماهای املاک و دیواره های سطح نواحی برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال---- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت در سطح منطقه با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 220.000.000 ریال ---- خرید وسایل بازی کودکان (پلی اتیلن) با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال --- خرید کف پوش گرانولی زمین بازی کودکان با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال ---- خرید کف پوش دو لایه پیوسته زمین بازی کودکان با برآورد 2.400.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- خرید سطل زباله و نیمکت با برآورد 10.200.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- خرید دستگاه بدنسازی با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- تهیه و نصب و جمع آوری داربست و چادر با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-04-14
تاریخ انتشار در سایت :
970414285
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :
?>