ستادایران
یکشنبه 31 شهریور 1398
Sunday 22 September 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات معدوم نمودن حیوانات

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-06-30
تاریخ انتشار در سایت :
980630240
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/07/11
مهلت ارسال:
1398-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
980625728
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
980623235
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-06-13
تاریخ انتشار در سایت :
980613143
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-06-10
تاریخ انتشار در سایت :
98061070
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-06-03
تاریخ انتشار در سایت :
980603321
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه - واگذاری امور مشروحه به بخش خصوصی در 5 ردیف : 1- آذین بندی موقت با برآورد 3.359.800.000 ریال و سپرده 70.000.000 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نیرو) از سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان زیباسازی شهرداری تهران) --- 2- تهیه، طراحی چاپ و نصب بوم و بنر در سطح منطقه با برآورد 3.867.000.000 ریال و سپرده 80.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا گواهی نامه معتبر و مرتبط با کار و دارای ظرفیت کار و صلاحیت فنی انجام عملیات از اداره کل برنامه و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران) --- 3- خرید لوازم بازی تکی و مجموعه ای کودکان در سطح نواحی و جنگل ها (نوبت سوم) با برآورد 11.960.664.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (حداقل یک نسخه قرارداد مرتبط با موضوع) --- 4- عمیات خرید مخازن 1100 لیتری فلزی (نوبت سوم) با برآورد 11.000.000.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (ثبت نام در سامانه و اخذ تاییدیه) --- 5- کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (نوبت دوم) با برآورد 4.517.465.388 ریال و سپرده 90.000.000 ریال (گروه معتبر از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری باشد و رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-31
تاریخ انتشار در سایت :
980531125|15800
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری 5 مورد عملیات خدمات شهری خود : 1- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 با برآورد 34.197.000.000 ریال و سپرده 1.500.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه رییز کشور و همچنین پرینت به روز سایت) --- 2- نگهداری فضای سبز ناحیه 2 با برآورد 20.777.000.000 ریال و سپرده 1.000.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه رییز کشور و همچنین پرینت به روز سایت) --- 3- نگهداری فضای سبز بوستان جوانمردان با برآورد 25.027.000.000 ریال و سپرده 1.200.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه رییز کشور و همچنین پرینت به روز سایت) --- 4- لایروبی و بازسازی قنوات سطح منطقه (9832300) با برآورد 9.174.438.375 ریال و سپرده 400.000.000 ریال (گواهینامه توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه) --- 5- کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (9836501) با برآورد 3.852.962.568 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر با رتبه مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور یا ادار کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران و پروانه بهداشت کار از دانشگاه هیا علوم پزشکی تهران، ایران یا شهید بهشتی)
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-28
تاریخ انتشار در سایت :
980528116
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور مشروحه به بخش خصوصی در 5 ردیف : 1- آذین بندی موقت با برآورد 3.359.800.000 ریال و سپرده 70.000.000 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نیرو) از سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان زیباسازی شهرداری تهران) --- 2- تهیه، طراحی چاپ و نصب بوم و بنر در سطح منطقه با برآورد 3.867.000.000 ریال و سپرده 80.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا گواهی نامه معتبر و مرتبط با کار و دارای ظرفیت کار و صلاحیت فنی انجام عملیات از اداره کل برنامه و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران) --- 3- خرید لوازم بازی تکی و مجموعه ای کودکان در سطح نواحی و جنگل ها (نوبت سوم) با برآورد 11.960.664.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (حداقل یک نسخه قرارداد مرتبط با موضوع) --- 4- عمیات خرید مخازن 1100 لیتری فلزی (نوبت سوم) با برآورد 11.000.000.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (ثبت نام در سامانه و اخذ تاییدیه) --- 5- کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (نوبت دوم) با برآورد 4.517.465.388 ریال و سپرده 90.000.000 ریال (گروه معتبر از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری باشد و رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-22
تاریخ انتشار در سایت :
980522158
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : واگذاری عملیات مشروحه در 10 ردیف : 1- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح محدوده ناحیه یک با سپرده 580.000.000 ریال و برآورد 52.000.000.000 ریال (گواهینامه معتبر پیمانکاری در امور رفت و روب و جمع اوری مکانیزه پسماند صادره از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- 2- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح محدوده ناحیه دو با سپرده 700.000.000 ریال و برآورد 56.000.000.000 ریال (گواهینامه معتبر پیمانکاری در امور رفت و روب و جمع اوری مکانیزه پسماند صادره از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- 3- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح محدوده ناحیه سه با سپرده 600.000.000 ریال و برآورد 52.000.000.000 ریال (گواهینامه معتبر پیمانکاری در امور رفت و روب و جمع اوری مکانیزه پسماند صادره از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران) --- 4- عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) در سطح منطقه با سپرده 120.000.000 ریال و برآورد 4.219.054.124 ریال (گواهینامه تعیین توان و تشخیص صلاحیت معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور) --- 5- تهیه، چاپ و نصب بنر در سطح منطقه (نوبت دوم) با سپرده 180.000.000 ریال و برآورد 6.000.000.000 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور) --- 6- تجهیز، ایمن سازی و رفع موانع زیست محیطی اسکان کارگری نواحی سه گانه (نوبت دوم) با سپرده 120.000.000 ریال و برآورد 4.000.000.000 ریال --- 7- خرید تجهیزات و المان و مبلمان شهری در سطح منطقه با سپرده 240.000.000 ریال و برآورد 8.000.000.000 ریال --- 8- عملیات مرمت، بهسازی و نوسازی پیاده روها و شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی خیابان های باغ خزانه، بلورسازی، ابوذر شرقی و غیره (نوبت دوم) با سپرده 200.000.000 ریال و برآورد 7.765.668.999 ریال (گواهینامه رتبه معتبر و دارای ظرفیت آزاد در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل 5 و کارت الکترونیکی معتبر از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- 9- عملیات مرمت، بهسازی و نوسازی پیاده روها و شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی خیابان های جهاد و منشعبات، اصغر نژاد، زمزم، متین، فرخنده و غیره (نوبت دوم) با سپرده 200.000.000 ریال و برآورد 7.760.418.609 ریال (گواهینامه رتبه معتبر و دارای ظرفیت آزاد در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل 5 و کارت الکترونیکی معتبر از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- 10- عملیات مرمت، بهسازی و نوسازی پیاده روها و شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی خیابان های امامزاده حسن، یافت آباد، ابوذر غربی و غیره (نوبت دوم) با سپرده 200.000.000 ریال و برآورد 7.190.093.363 ریال (گواهینامه رتبه معتبر و دارای ظرفیت آزاد در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل 5 و کارت الکترونیکی معتبر از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران)
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-20
تاریخ انتشار در سایت :
980520136|27100
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-16
تاریخ انتشار در سایت :
980516325
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه در 10 ردیف : 1- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح محدوده ناحیه یک با سپرده 580.000.000 ریال و برآورد 28.593.852.408 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور) --- 2- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح محدوده ناحیه دو با سپرده 700.000.000 ریال و برآورد 36.280.345.608 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور) --- 3- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند در سطح محدوده ناحیه سه با سپرده 600.000.000 ریال و برآورد 29.346.057.888 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور) --- 4- عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) در سطح منطقه با سپرده 120.000.000 ریال و برآورد 4.219.054.124 ریال (گواهینامه تعیین توان و تشخیص صلاحیت معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور) --- 5- تهیه، چاپ و نصب بنر در سطح منطقه (نوبت دوم) با سپرده 180.000.000 ریال و برآورد 6.000.000.000 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور) --- 6- تجهیز، ایمن سازی و رفع موانع زیست محیطی اسکان کارگری نواحی سه گانه (نوبت دوم) با سپرده 120.000.000 ریال و برآورد 4.000.000.000 ریال --- 7- خرید تجهیزات و المان و مبلمان شهری در سطح منطقه با سپرده 240.000.000 ریال و برآورد 8.000.000.000 ریال --- 8- عملیات مرمت، بهسازی و نوسازی پیاده روها و شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی خیابان های باغ خزانه، بلورسازی، ابوذر شرقی و غیره (نوبت دوم) با سپرده 200.000.000 ریال و برآورد 7.765.668.999 ریال (گواهینامه رتبه معتبر و دارای ظرفیت آزاد در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل 5 و کارت الکترونیکی معتبر از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- 9- عملیات مرمت، بهسازی و نوسازی پیاده روها و شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی خیابان های جهاد و منشعبات، اصغر نژاد، زمزم، متین، فرخنده و غیره (نوبت دوم) با سپرده 200.000.000 ریال و برآورد 7.760.418.609 ریال (گواهینامه رتبه معتبر و دارای ظرفیت آزاد در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل 5 و کارت الکترونیکی معتبر از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- 10- عملیات مرمت، بهسازی و نوسازی پیاده روها و شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی خیابان های امامزاده حسن، یافت آباد، ابوذر غربی و غیره (نوبت دوم) با سپرده 200.000.000 ریال و برآورد 7.190.093.363 ریال (گواهینامه رتبه معتبر و دارای ظرفیت آزاد در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل 5 و کارت الکترونیکی معتبر از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران)
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-14
تاریخ انتشار در سایت :
980514271
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-07
تاریخ انتشار در سایت :
980507729
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : 1- نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه 1 برآورد 49.077.000.000 ریال تضمین 1.500.000.000 ریال ـ ارائه رتبه بندی معتبر و مرتبط --- 2- نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه 6 برآورد 35.000.000.000 ریال تضمین 1.500.000.000 ریال --- 3- خرید تجهیزات مکانیکی و الکتریکی بوستان بهشت مادران برآورد 5.500.000.000 ریال تضمین 300.000.000 ریال --- 4- خرید مخازن پسماند در سطح منطقه (نوبت سوم) اعتبار 4.000.000.000 ریال تضمین 200.000.000 ریال --- 5- خرید لوله و اتصالات آبرسانی فضای سبز در سطح منطقه (نوبت دوم) برآورد 4.099.916.200 ریال تضمین 200.000.000 ریال --- 6- عملیات رنگ آمیزی و پاکسازی نماهای شهری سطح منطقه (نوبت دوم) برآورد 5.184.975.000 ریال تضمین 250.000.000 ریال گواهینامه تعیین توان و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط --- 7- کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری در سطح منطقه نوبت سوم برآورد 4.173.085.684 ریال تضمین 200.000.000 ریال ـ گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر ، با رتبه مرتبط --- 8- مرمت ، لایروبی و بازسازی قنوات در نواحی 4 و 2 برآورد 8.256.785.025 ریال تضمین 400.000.000 ریال گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه با رتبه مرتبط --- 9- مرمت ، لایروبی و بازسازی قنوات در نواحی 6 و 1 برآورد 8.256.734.155 ریال تضمین 400.000.000 ریال ـ گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه با رتبه مرتبط --- 10- مرمت ، لایروبی و بازسازی قنوات در نواحی 5 و 3 برآورد 8.256.880.733 ریال تضمین 400.000.000 ریال ـ گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه با رتبه مرتبط ---
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-05
تاریخ انتشار در سایت :
980505144|33100
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-30
تاریخ انتشار در سایت :
980430846
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه 1 برآورد 49.077.000.000 ریال تضمین 1.500.000.000 ریال ـ ارائه رتبه بندی معتبر و مرتبط --- 2- نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه 6 برآورد 35.000.000.000 ریال تضمین 1.500.000.000 ریال --- 3- خرید تجهیزات مکانیکی و الکتریکی بوستان بهشت مادران برآورد 5.500.000.000 ریال تضمین 300.000.000 ریال --- 4- خرید مخازن پسماند در سطح منطقه (نوبت سوم) اعتبار 4.000.000.000 ریال تضمین 200.000.000 ریال --- 5- خرید لوله و اتصالات آبرسانی فضای سبز در سطح منطقه (نوبت دوم) برآورد 4.099.916.200 ریال تضمین 200.000.000 ریال --- 6- عملیات رنگ آمیزی و پاکسازی نماهای شهری سطح منطقه (نوبت دوم) برآورد 5.784.975.000 ریال تضمین 250.000.000 ریال گواهینامه تعیین توان و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط --- 7- کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری در سطح منطقه نوبت سوم برآورد 4.173.085.684 ریال تضمین 200.000.000 ریال ـ گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر ، با رتبه مرتبط --- 8- مرمت ، لایروبی و بازسازی قنوات در نواحی 4 و 2 برآورد 8.256.785.025 ریال تضمین 400.000.000 ریال گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه با رتبه مرتبط --- 9- مرمت ، لایروبی و بازسازی قنوات در نواحی 6 و 1 برآورد 8.256.734.155 ریال تضمین 400.000.000 ریال ـ گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه با رتبه مرتبط --- 10- مرمت ، لایروبی و بازسازی قنوات در نواحی 5 و 3 برآورد 8.256.880.733 ریال تضمین 400.000.000 ریال ـ گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه با رتبه مرتبط ---
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-29
تاریخ انتشار در سایت :
980429331
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-23
تاریخ انتشار در سایت :
980423298
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1397/12/16 ساعت 13/30
مهلت ارسال:
1398-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
980419362
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
980419164
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
hesabfa
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 114,500
دلار کانادا 78,270
یورو 127,430
پوند انگلیس 144,430
فرانک سوئیس 119,100
کرون سوئد 12,030
کرون دانمارک 17,260
درهم امارات 31,750
یکصد ین ژاپن 107,150
ریال سعودی 31,050
دلار استرالیا 78,270
یوان چین 16,400
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 40,290,000
طرح جدید 40,690,000
نیم سکه 20,780,000
ربع سکه 12,790,000
هر گرم طلا 4,105,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :