ستادایران
شنبه 27 امرداد 1397
Saturday 18 August 2018

برق ، شبکه های روشنایی ، پست برق ، نیروگاه و انرژی خورشیدی

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات پیمانکاری برق رتبه 1 و 2 و 3

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 19 مورخ 1397/06/11
مهلت ارسال:
1397-05-24
تاریخ انتشار در سایت :
9705242010
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 19 مورخ 1397/06/11
مهلت ارسال:
1397-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
970523393
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 19 مورخ 1397/06/11
مهلت ارسال:
1397-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
970523393
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/06/13 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-05-22
تاریخ انتشار در سایت :
970522628
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
14 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی
مهلت ارسال:
1397-05-08
تاریخ انتشار در سایت :
970508100
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
14 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی
مهلت ارسال:
1397-05-06
تاریخ انتشار در سایت :
970506415
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
14 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی
مهلت ارسال:
1397-05-06
تاریخ انتشار در سایت :
970506415
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/27 ساعت 13
مهلت ارسال:
1397-05-06
تاریخ انتشار در سایت :
970506585
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
چهارده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال:
1397-05-02
تاریخ انتشار در سایت :
970502522
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 15 روز 1397/05/13
مهلت ارسال:
1397-04-25
تاریخ انتشار در سایت :
970425213
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/09 ساعت 13
مهلت ارسال:
1397-04-24
تاریخ انتشار در سایت :
970424250
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/09 ساعت 13
مهلت ارسال:
1397-04-23
تاریخ انتشار در سایت :
970423393
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 15 روز 1397/05/13
مهلت ارسال:
1397-04-23
تاریخ انتشار در سایت :
970423174
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر تا ساعت 3 بعداز ظهر 1397/05/10
مهلت ارسال:
1397-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
970419375
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر تا ساعت 3 بعداز ظهر 1397/05/10
مهلت ارسال:
1397-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
970419376
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/04/17
مهلت ارسال:
1397-03-29
تاریخ انتشار در سایت :
97032937
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی - احداث زیربناهای معادن (راهسازی و برق رسانی): انجام زیرسازی - روسازی - ابنیه فنی و خط کشی محور چهارگنبد - امامزاده (تکیه) به طول تقریبی 10 کیلومتر - 16 ماه در استان کرمان - شهرستان سیرجان - رتبه 5 راه و ترابری (تخصص راهسازی) --- تعریض و بهسازی قطعه اول راه دسترسی به معادن زغالسنگ تاش (شمال شاهرود) به طول تقریبی 8.5 کیلومتر از ساه راهی مجن تا ابتدای جاده معدن بوکسیت - 12 ماه در استان سمنان شهرستان شاهرود - رتبه 4 راه و ترابری (تخصص راهسازی) --- تامین سیم های (فاز هاک - محافظ مغزی هاک و محافظ حاوی فیبر نوری) خط 132 کیلوولت دو مداره پست 400 کیلوولت گلشن طبس - پست 132 کیلوولت زغالسنگ پروده طبس - 6 ماه - استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس - تامین کننده میبایست در آخرین فهرست واجدان صلاحیت توانیر وجود داشته باشد --- تهیه و تامین برج - یراق آلات - مقره و عملیات اجرایی احداق مخزن 230 کیلوولت دو مداره پست ابرکوه به پست معدن سنگ آهن اسمالون به طول حدود 86 کیلومتر - 11 ماه در استان یزد شهرستان مروست - رتبه 3 انرژی (تخصص انتقال نیرو)
عنوان :
ساعت 10 صبح 1397/04/20
مهلت ارسال:
1397-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
970323358
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی - احداث زیربناهای معادن (راهسازی و برق رسانی): انجام زیرسازی - روسازی - ابنیه فنی و خط کشی محور چهارگنبد - امامزاده (تکیه) به طول تقریبی 10 کیلومتر - 16 ماه در استان کرمان - شهرستان سیرجان - رتبه 5 راه و ترابری (تخصص راهسازی) --- تعریض و بهسازی قطعه اول راه دسترسی به معادن زغالسنگ تاش (شمال شاهرود) به طول تقریبی 8.5 کیلومتر از ساه راهی مجن تا ابتدای جاده معدن بوکسیت - 12 ماه در استان سمنان شهرستان شاهرود - رتبه 4 راه و ترابری (تخصص راهسازی) --- تامین سیم های (فاز هاک - محافظ مغزی هاک و محافظ حاوی فیبر نوری) خط 132 کیلوولت دو مداره پست 400 کیلوولت گلشن طبس - پست 132 کیلوولت زغالسنگ پروده طبس - 6 ماه - استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس - تامین کننده میبایست در آخرین فهرست واجدان صلاحیت توانیر وجود داشته باشد --- تهیه و تامین برج - یراق آلات - مقره و عملیات اجرایی احداق مخزن 230 کیلوولت دو مداره پست ابرکوه به پست معدن سنگ آهن اسمالون به طول حدود 86 کیلومتر - 11 ماه در استان یزد شهرستان مروست - رتبه 3 انرژی (تخصص انتقال نیرو)
عنوان :
ساعت 10 صبح 1397/04/20
مهلت ارسال:
1397-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
970323358
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی - احداث زیربناهای معادن (راهسازی و برق رسانی): انجام زیرسازی - روسازی - ابنیه فنی و خط کشی محور چهارگنبد - امامزاده (تکیه) به طول تقریبی 10 کیلومتر - 16 ماه در استان کرمان - شهرستان سیرجان - رتبه 5 راه و ترابری (تخصص راهسازی) --- تعریض و بهسازی قطعه اول راه دسترسی به معادن زغالسنگ تاش (شمال شاهرود) به طول تقریبی 8.5 کیلومتر از ساه راهی مجن تا ابتدای جاده معدن بوکسیت - 12 ماه در استان سمنان شهرستان شاهرود - رتبه 4 راه و ترابری (تخصص راهسازی) --- تامین سیم های (فاز هاک - محافظ مغزی هاک و محافظ حاوی فیبر نوری) خط 132 کیلوولت دو مداره پست 400 کیلوولت گلشن طبس - پست 132 کیلوولت زغالسنگ پروده طبس - 6 ماه - استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس - تامین کننده میبایست در آخرین فهرست واجدان صلاحیت توانیر وجود داشته باشد --- تهیه و تامین برج - یراق آلات - مقره و عملیات اجرایی احداق مخزن 230 کیلوولت دو مداره پست ابرکوه به پست معدن سنگ آهن اسمالون به طول حدود 86 کیلومتر - 11 ماه در استان یزد شهرستان مروست - رتبه 3 انرژی (تخصص انتقال نیرو)
عنوان :
ساعت 10 صبح 1397/04/20
مهلت ارسال:
1397-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
970323358
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی - احداث زیربناهای معادن (راهسازی و برق رسانی): انجام زیرسازی - روسازی - ابنیه فنی و خط کشی محور چهارگنبد - امامزاده (تکیه) به طول تقریبی 10 کیلومتر - 16 ماه در استان کرمان - شهرستان سیرجان - رتبه 5 راه و ترابری (تخصص راهسازی) --- تعریض و بهسازی قطعه اول راه دسترسی به معادن زغالسنگ تاش (شمال شاهرود) به طول تقریبی 8.5 کیلومتر از ساه راهی مجن تا ابتدای جاده معدن بوکسیت - 12 ماه در استان سمنان شهرستان شاهرود - رتبه 4 راه و ترابری (تخصص راهسازی) --- تامین سیم های (فاز هاک - محافظ مغزی هاک و محافظ حاوی فیبر نوری) خط 132 کیلوولت دو مداره پست 400 کیلوولت گلشن طبس - پست 132 کیلوولت زغالسنگ پروده طبس - 6 ماه - استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس - تامین کننده میبایست در آخرین فهرست واجدان صلاحیت توانیر وجود داشته باشد --- تهیه و تامین برج - یراق آلات - مقره و عملیات اجرایی احداق مخزن 230 کیلوولت دو مداره پست ابرکوه به پست معدن سنگ آهن اسمالون به طول حدود 86 کیلومتر - 11 ماه در استان یزد شهرستان مروست - رتبه 3 انرژی (تخصص انتقال نیرو)
عنوان :
ساعت 10 صبح 1397/04/20
مهلت ارسال:
1397-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
970323358
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :
?>