ستادایران
چهارشنبه 14 خرداد 1399
Wednesday 3 June 2020
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات حمل و نقل دریایی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
تا تاریخ 1398/02/17
مهلت ارسال:
1399-02-08
تاریخ انتشار در سایت :
990208296
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-02-06
تاریخ انتشار در سایت :
990206563
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-01-30
تاریخ انتشار در سایت :
990130170
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-01-27
تاریخ انتشار در سایت :
990127188
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-11-01
مهلت ارسال:
1398-10-15
تاریخ انتشار در سایت :
9810153182
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود را در استان ها در سال 99-98 در 6 گروه شامل: گروه 1: اردبیل 300.000 تن -- هرمزگان 1.280.000 تن -- گلستان 400.000 تن --- آذربایجان غربی 300.000 تن --- همدان 500.000 تن با تضمین 166.800.000.000 ریال --- گروه 2: خراسان جنوبی 15.000 تن -- خراسان رضوی 150.000 تن --- زنجان 150.000 تن --- سمنان 100.000 تن --- کردستان 700.000 تن با تضمین 66.900.000.000 ریال --- گروه 3: لرستان 350.000 تن --- گیلان 100.000 تن -- ایلام 150.000 تن --- اصفهان 150.000 تن -- سیستان و بلوچستان 250.000 تن -- آذربایجانشرقی 200.000 تن با تضمین 72.000.000.000 ریال--- گروه 4: چابهار 250.000 تن -- کرمان 200.000 تن -- یزد 50.000 ریال -- فارس 600.000 ریال -- مرکزی 350.000 تن با تضمین 87.000.000.000 ریال -- گروه 5: قزوین 220.000 تن --- مازندران 300.000 تن -- چهارمحال و بختیاری 30.000 تن -- خوزستان 600.000 تن --- کهکیلویه و بویراحمد 40.000 تن با تضمین 71.400.000.000 ریال --- گروه 6: بندر امام 800.000 تن --- بوشهر 40.000 تن --- کرمانشاه 655.000 تن -- قم 10.000 تن --- خراسان شمالی 50.000 تن با تضمین 93.300.000.000 ریال
عنوان :
بعد از آخرین روز مهلت به مدت 10 روز تا 1398/10/10
مهلت ارسال:
1398-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
980921163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
tokenorder
RahashBanner.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 155,020
دلار کانادا 113,740
یورو 169,020
پوند انگلیس 200,080
فرانک سوئیس 167,800
کرون سوئد 15,980
کرون دانمارک 23,570
درهم امارات 43,850
یکصد ین ژاپن 148,660
ریال سعودی 42,600
دلار استرالیا 100,850
یوان چین 22,720
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 62,200,000
طرح جدید 63,750,000
نیم سکه 32,000,000
ربع سکه 18,900,000
هر گرم طلا 6,312,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :