ستادایران
پنجشنبه 3 بهمن 1398
Thursday 23 January 2020
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق

فلزات، قطعات، سازه و خدمات صنایع فلزی، کانکس، سوله، مخازن، دکل و استراکچر فلزی

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات آهنگری، ورق کاری و کانالسازی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-10-29
تاریخ انتشار در سایت :
981029249
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-10-28
تاریخ انتشار در سایت :
981028285
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/10/29
مهلت ارسال:
1398-10-21
تاریخ انتشار در سایت :
981021252
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/10/25 الی 1398/10/30
مهلت ارسال:
1398-10-18
تاریخ انتشار در سایت :
981018766
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پصایان وقت اداری 1398/10/28
مهلت ارسال:
1398-10-14
تاریخ انتشار در سایت :
981014196
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-10-09
تاریخ انتشار در سایت :
981009104
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
7 روز پس از درج آگهی به جز روزهای پنجشنبه از ساعت 16-8
مهلت ارسال:
1398-10-08
تاریخ انتشار در سایت :
981008202
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
981004104
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-10-02
تاریخ انتشار در سایت :
981002103
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/10/01 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1398-09-19
تاریخ انتشار در سایت :
980919236
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-09-17
تاریخ انتشار در سایت :
980917205
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر ده روز پس از درج آگهی
مهلت ارسال:
1398-09-14
تاریخ انتشار در سایت :
980914768
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر دهروز پس از درج آگهی
مهلت ارسال:
1398-09-13
تاریخ انتشار در سایت :
980913849
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید موارد ذیل در 73 ردیف: 1- فورج قطعه با کد 360030 به تعداد 26.000 عدد 2- خرید میلگرد آلومینیومی قطر 80 جنس 2024 با کد 0200140 به مقدار 40.000 کیلوگرم 3- خرید میلگرد آلومینیومی قطر 106 جنس 7075 با کد 02302120 به مقدار 15.000 کیلوگرم 4- خرید میلگرد آلومینیومی قطر 100 جنس 2024 با کد 02302230 به مقدار 20.000 کیلوگرم 5- خرید میلگرد فولادی قطر 34 جنس 1/0718 با کد 1704630 به مقدار 35.000 کیلوگرم 6- خرید قطعه بلا کد 00170-01 به تعداد 40.000 عدد --- 7- ماشینکاری قطعه با کد 0480-01-173 به تعداد 20.000 عدد--- 8- فورج قطعه با کد 0200010 به تعداد 40.000 عدد--- 9- فورج و ماشینکاری قطعه با کد 010-048-01-173 به تعداد 30.000 عدد --- 10- خرید ریخته گری و ماشینکاری قطعه با کد 080-01-173 به تعداد 30.000 عدد 11- خرید سیم افشان قلع اندود با کد 5700010 به مقدار 400.000 متر 12- ماشینکاری و مونتاژ مجموعه قطعه با کد 10-14-239 به تعداد 20.000 عدد 13- ماشینکاری و پریفورم قطعه با کد 020-0043-01-154 به تعداد 20.000 عدد 14- خرید کاور vci با کد 290050 به تعداد 30.000 عدد 15- خرید کاور vci با کد 2900030 به تعداد 7.000 عدد 16- خرید کاور vci با کد 2900090 به تعداد 2.000 عدد 17- خرید کاور vci با کد 2900010 به تعداد 5.000 عدد 18- خرید کاور vci با کد 2900020 به تعداد 5.000 عدد 19- خرید باکس فلزی با کد 1000040 به تعداد 5.000 عدد 20- مونتاژ مجموعه قطعه با کد 00-600-16-239 به تعداد 50.000 عدد 21- خرید نیکل با کد 09012110 به مقدار 10.000 کیلوگرم 22- خرید رزین با کد 0600130 به مقدار 20.000 کیلوگرم 23- پیمان سپاری خدمات ایزوله کارخانه شماره 1 24- پیمان سپاری خدمات ایزوله کارخانه شماره 2 25- پیمان سپاری خدمات کارگاه رنگ 26- پیمان سپاری خدمات آبکاری کارخانه شماره 1 27- خرید پریفورم قطعه با کد 01-01-300-04-154 به تعداد 5.000 عدد --- 28- مونتاژ مجموعه قطعه با کد 220-04-154 به تعداد 2.000 عدد --- 29- خرید فورج و ماشینکاری قطعه با کد 010-220 به تعداد 10.000 عدد --- 30- خرید باکالیت الیافدار با کد 4600460 به تعداد 3.000 عدد --- 31- پرسکاری قطعه با کد 0170-01-173 به تعداد 34.000 عدد --- 32- پرسکاری قطعه با کد 0140-01-173 به تعداد 34.000 عدد --- 33- خرید لوله فولادی قطر 108*113/9 جنس c10 با کد A0120020 به مقدار 100.000 کیلوگرم--- 34- ماشینکاری قطعه با کد 2020-111 به تعداد 28.000 عدد --- 35- خرید قطعه با کد 3020-211 به تعداد 10.000 عدد--- 36- پرسکاری قطعه با کد 3010-211 به تعداد 10.000 عدد --- 37- پرسکاری قطعه با کد 2010-111 به تعداد 28.000 عدد --- 38- پرسکاری قطعه با کد 0030-110 به تعداد 28.000 عدد --- 39- خرید قطعه با کد 080-000 به تعداد 17.000 عدد --- 40- خرید قطعه با کد 080-100 به تعداد 17.000 عدد --- 41- خرید قطعه با کد 070-000 به تعداد 35.000 عدد --- 42- خرید جعبه با کد 0-000 -B0 به تعداد 677 عدد و پاک با کد 0-000-p0 به تعداد 56 عدد --- 43- خرید فسفات کششی با کد 12001030 --- 44- خرید فسفات بردار با کد 160902720 به مقدار 7.000 کیلوگرم --- 45- خرید استن با کد 1800040 به مقدار 20.000 کیلوگرم --- 46- ماشینکاری قطعه با کد 0010-42-239 --- 47- خرید قطعه با کد 0070-42-239 به تعداد 40.000 عدد --- 48- خرید قطعه با کد 0080-42-239 به تعداد 40.000 عدد--- 49- ماشینکاری قطعه با کد 0090-42-239 به تعداد 40.000 عدد --- 50- خرید قطعه با کد 0030-42-239 به تعداد 160.000 عدد --- 51- خرید قطعه با کد 0020-42-239 به تعداد 40.000 عدد --- 52- ماشینکاری قطعه با کد 040-210-04-154 به تعداد 2.000 عدد --- 53- ماشینکاری قطعه با کد 010-330-04-154 به تعداد 2.000 عدد --- 54- ماشینکاری قطعه با کد 010-310-04-154 به تعداد 2.000 عدد --- 55- ماشینکاری قطعه با کد 010-320-04-154 به تعداد 2.000 عدد --- 56- ماشینکاری قطعه با کد 010-300-04-154 به تعداد 6.000 عدد --- 57- ماشینکاری قطعه با کد 030-200-04-154 به تعداد 2.000 عدد --- 58- پرسکاری قطعه با کد 020-21-122 به تعداد 70.000 عدد --- 59- ماشینکاری قطعه با کد 0790-01-173 به تعداد 25.000 عدد --- 60- خرید دستگاه اتوماسیون با کد 00100140 به تعداد یک دستگاه --- 61- ماشینکاری قطعه با کد 0010-39-239 به تعداد 40.000 عدد --- 62- ماشینکاری قطعه با کد 0040-39-239 به تعداد 40.000 عدد--- 63- ماشینکاری قطعه با کد 0030-39-239 به تعداد 40.000 عدد--- 64- خرید قطعه با کد 020-39-239 به تعداد 40.000 عدد--- 65- ماشینکاری قطعه با کد 0020-39-239 به تعداد 40.000 عدد --- 66- خرید قطعه با کد 0240-39-239 به تعداد 40.000 عدد --- 67- خرید قطعه با کد 0250-39-239 به تعداد 40.000 عدد --- 68- ماشینکاری قطعه با کد 0310-39-239 به تعداد 40.000 عدد --- 69- ماشینکاری قطعه با کد 0270-39-239 به تعداد 40.000 عدد --- 70- خرید مجموعه قطعه با کد 510-39-239 به تعداد 40.000 عدد--- 71- خرید قطعه با کد 0240-39-239 به تعداد 40.000 عدد--- 72- ماشینکاری قطعه با کد 0460-39-239 به تعداد 40.000 عدد--- 73- خرید و نصب دستگاه پکیج روف تاپ فول 150000cfm و ظرفیت اسمی 70 تن تبریز و ظرفیت واقعی 250kw به تعداد 1 دستگاه ---
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/08/19
مهلت ارسال:
1398-08-01
تاریخ انتشار در سایت :
980801221
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/08/04 تا ساعت 10 صبح
مهلت ارسال:
1398-07-23
تاریخ انتشار در سایت :
980723150
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/07/10
مهلت ارسال:
1398-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
9806259677100
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ساعت 13 مورخ 1398/07/06
مهلت ارسال:
1398-06-17
تاریخ انتشار در سایت :
980617105
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 129,500
دلار کانادا 103,130
یورو 144,600
پوند انگلیس 176,140
فرانک سوئیس 140,980
کرون سوئد 14,210
کرون دانمارک 20,190
درهم امارات 36,960
یکصد ین ژاپن 122,470
ریال سعودی 35,900
دلار استرالیا 92,330
یوان چین 19,630
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 48,300,000
طرح جدید 48,510,000
نیم سکه 24,600,000
ربع سکه 14,600,000
هر گرم طلا 4,947,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :