ستادایران
شنبه 21 تیر 1399
Saturday 11 July 2020
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1399/03/17
مهلت ارسال:
1399-03-01
تاریخ انتشار در سایت :
99030126
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1399/03/17
مهلت ارسال:
1399-02-31
تاریخ انتشار در سایت :
99023141
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 5 کمربندی شیراز با برآورد 4.687.545.000 ريال و تضمین 235.000.000 ريال رتبه 5 نیرو --- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 3 با برآورد 4.458.317.682 ريال و تضمین 223.000.000 ريال رتبه 5 نیرو --- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 1 با برآورد 4.485.498.235 ريال و تضمین 225.000.000 ريال رتبه 5 نیرو --- جمع آوری و ترفیع گاردریل های شهرستان های شیراز - مرودشت - پاسارگاد - آباده با برآورد 3.250.558.600 ريال و تضمین 163.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری --- روکش راههای روستایی شهرستان سپیدان با برآورد 17.500.000.000 ريال و تضمین 875.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری --- روکش آسفالت محور پیرشمس - شهرستان رستم با برآورد 24.999.740.798 ريال و تضمین 1.250.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری --- اجرای بولوار خ روجی نی ریز - سیرجان ونی ریز - استهبان با برآورد 9.338.175.484 ريال رتبه 5 راه و ترابری --- تثبیت آبروها و ابنیه فنی شهرستان رستم (تجدید) با برآورد 12.593.526.229 ريال و تضمین 630.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری --- تثبیت آبروها و ابنیه فنی شهرستان ممسنی (تجدید) با برآورد 14.332.850.726 ريال و تضمین 717.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری ---
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1399/02/16
مهلت ارسال:
1399-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
990201296
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 5 کمربندی شیراز با برآورد 4.687.545.000 ريال و تضمین 235.000.000 ريال رتبه 5 نیرو --- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 3 با برآورد 4.458.317.682 ريال و تضمین 223.000.000 ريال رتبه 5 نیرو --- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 1 با برآورد 4.485.498.235 ريال و تضمین 225.000.000 ريال رتبه 5 نیرو --- جمع آوری و ترفیع گاردریل های شهرستان های شیراز - مرودشت - پاسارگاد - آباده با برآورد 3.250.558.600 ريال و تضمین 163.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری --- روکش راههای روستایی شهرستان سپیدان با برآورد 17.500.000.000 ريال و تضمین 875.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری --- روکش آسفالت محور پیرشمس - شهرستان رستم با برآورد 24.999.740.798 ريال و تضمین 1.250.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری --- اجرای بولوار خ روجی نی ریز - سیرجان ونی ریز - استهبان با برآورد 9.338.175.484 ريال رتبه 5 راه و ترابری --- تثبیت آبروها و ابنیه فنی شهرستان رستم (تجدید) با برآورد 12.593.526.229 ريال و تضمین 630.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری --- تثبیت آبروها و ابنیه فنی شهرستان ممسنی (تجدید) با برآورد 14.332.850.726 ريال و تضمین 717.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری ---
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1399/02/16
مهلت ارسال:
1399-01-31
تاریخ انتشار در سایت :
990131343
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- ایمن سازی تقاطع سه راهی علی آباد با محور نی ریز ـ آباده طشک برآورد 4.552.781.458 ریال ـ تضمین 228.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 2- اجرای آسفالت روستای پشت کوه، شهرستان جهرم برآورد 5.073.147.923 ریال ـ تضمین 254.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 3- روکش آسفالت رونیز به شمس آباد و استهبان به ایج و درب امامزاده برآورد 12.886.785.853 ریال ـ تضمین 645.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 4- ساماندهی میدان ورودی کمربندی ماهفرخان و اصلاح قوس لای خرمی برآورد 11.287.580.972 ریال ـ تضمین 565.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 5- احداث پل لوله ای در محل آبنمای روستای کهنکویه برآورد 19.527.614.351 ریال ـ تضمین 977.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 6- روکش آسفالت محور راههای روستائی کندران و امیرسالار، شهرستان فیروزآباد برآورد 5.499.792.732 ریال ـ تضمین 275.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 7- ایمن سازی و اجرای پل گلدامچه و تعریض پل حسین آباد قبله، شهرستان جهرم برآورد 4.697.784.383 ریال ـ تضمین 235.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 8- ایمن سازی نقطه حادثه خیز بابا حاجی کوار و کوهنجان سروستان برآورد 12.029.007.728 ریال ـ تضمین 602.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 9- روکش آسفالت راههای روستائی و فرعی شهر ستان فسا برآورد 12.235.936.616 ریال ـ تضمین 612.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 10- روکش راههای روستایی شهرستان شیراز برآورد 24.171.493.677 ریال ـ تضمین 1.209.000.000ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 11- اجرای َآسفالت روستای عباس آباد و روکش آسفالت روستای مظفرآباد شهرستان صفاشهر برآورد 2.698.595.566 ریال ـ تضمین 135.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 12- اجرای عملیات تکمیل پل دو دهانه (8 متری) رستاق برآورد 3.014.823.007 ریال ـ تضمین 151.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 13- تکمیل و ساماندهی زیرگذر پاسار گاد برآورد 3.207.513.3.92 ریال ـ تضمین 161.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1399/02/09
مهلت ارسال:
1399-01-25
تاریخ انتشار در سایت :
990125575
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- ایمن سازی تقاطع سه راهی علی آباد با محور نی ریز ـ آباده طشک برآورد 4.552.781.458 ریال ـ تضمین 228.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 2- اجرای آسفالت روستای پشت کوه، شهرستان جهرم برآورد 5.073.147.923 ریال ـ تضمین 254.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 3- روکش آسفالت رونیز به شمس آباد و استهبان به ایج و درب امامزاده برآورد 12.886.785.853 ریال ـ تضمین 645.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 4- ساماندهی میدان ورودی کمربندی ماهفرخان و اصلاح قوس لای خرمی برآورد 11.287.580.972 ریال ـ تضمین 565.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 5- احداث پل لوله ای در محل آبنمای روستای کهنکویه برآورد 19.527.614.351 ریال ـ تضمین 977.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 6- روکش آسفالت محور راههای روستائی کندران و امیرسالار، شهرستان فیروزآباد برآورد 5.499.792.732 ریال ـ تضمین 275.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 7- ایمن سازی و اجرای پل گلدامچه و تعریض پل حسین آباد قبله، شهرستان جهرم برآورد 4.697.784.383 ریال ـ تضمین 235.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 8- ایمن سازی نقطه حادثه خیز بابا حاجی کوار و کوهنجان سروستان برآورد 12.029.007.728 ریال ـ تضمین 602.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 9- روکش آسفالت راههای روستائی و فرعی شهر ستان فسا برآورد 12.235.936.616 ریال ـ تضمین 612.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 10- روکش راههای روستایی شهرستان شیراز برآورد 24.171.493.677 ریال ـ تضمین 1.209.000.000ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 11- اجرای َآسفالت روستای عباس آباد و روکش آسفالت روستای مظفرآباد شهرستان صفاشهر برآورد 2.698.595.566 ریال ـ تضمین 135.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 12- اجرای عملیات تکمیل پل دو دهانه (8 متری) رستاق برآورد 3.014.823.007 ریال ـ تضمین 151.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 13- تکمیل و ساماندهی زیرگذر پاسار گاد برآورد 3.207.513.3.92 ریال ـ تضمین 161.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1399/02/09
مهلت ارسال:
1399-01-24
تاریخ انتشار در سایت :
990124505
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- تهیه و استقرار حفاظ بتنی (نیوجرسی) مفصلی حوزه استحفاظی استان فارس با برآورد 40.567.440.540 ریال و تضمین 2.029.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) تجدید --- 2- اجرای روشنایی نودال - قائمیه با برآورد 15.146.493.375 ریال و تضمین 758.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) تجدید --- 3- ادامه روشنایی شهرک سنگ نی ریز با برآورد 10.797.010.498 ریال و تضمین 540.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) تجدید --- 4- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 4 با برآورد 8.596.858.317 ریال و تضمین 430.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) تجدید --- 5- تهیه و نصب تابلوهای فسفری جهت ایمن سازی نقاط پرتصادف با برآورد 26.107.015.205 ریال و تضمین 1.306.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) تجدید --- 6- روشنایی تقاطع سیمکان جهرم با برآورد 4.625.200.876 ریال و تضمین 232.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) تجدید --- 7- روشنایی نقاط پرتصادف استان فارس با برآورد 18.944.517.296 ریال و تضمین 948.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) تجدید --- 8- اجرای عملیات تنقیه و تنظیم بستر پلها حوزه استحفاظی فارس با برآورد 20.000.000.000 ریال و تضمین 1.000.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) تجدید --- 9- بازیافت سپری های فرسوده و خرید پایه و متعلقات مورد نیاز سپری بازیافت شده با برآورد 13.203.000.000 ریال و تضمین 661.000.000 (گواهی صلاحیت معتبر از مراجع ذیصلاح)
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1399/02/02
مهلت ارسال:
1399-01-19
تاریخ انتشار در سایت :
990119244
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- تهیه و استقرار حفاظ بتنی (نیوجرسی) مفصلی حوزه استحفاظی استان فارس با برآورد 40.567.440.540 ریال و تضمین 2.029.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) تجدید --- 2- اجرای روشنایی نودال - قائمیه با برآورد 15.146.493.375 ریال و تضمین 758.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) تجدید --- 3- ادامه روشنایی شهرک سنگ نی ریز با برآورد 10.797.010.498 ریال و تضمین 540.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) تجدید --- 4- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 4 با برآورد 8.596.858.317 ریال و تضمین 430.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) تجدید --- 5- تهیه و نصب تابلوهای فسفری جهت ایمن سازی نقاط پرتصادف با برآورد 26.107.015.205 ریال و تضمین 1.306.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) تجدید --- 6- روشنایی تقاطع سیمکان جهرم با برآورد 4.625.200.876 ریال و تضمین 232.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) تجدید --- 7- روشنایی نقاط پرتصادف استان فارس با برآورد 18.944.517.296 ریال و تضمین 948.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) تجدید --- 8- اجرای عملیات تنقیه و تنظیم بستر پلها حوزه استحفاظی فارس با برآورد 20.000.000.000 ریال و تضمین 1.000.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) تجدید --- 9- بازیافت سپری های فرسوده و خرید پایه و متعلقات مورد نیاز سپری بازیافت شده با برآورد 13.203.000.000 ریال و تضمین 661.000.000 (گواهی صلاحیت معتبر از مراجع ذیصلاح)
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1399/02/02
مهلت ارسال:
1399-01-18
تاریخ انتشار در سایت :
990118252
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- لکه گیری محور سروستان - فسا با برآورد 30.591.844.348 ریال و تضمین 1.530.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 2- روکش آسفالت محور بیدگل به پل فرفره شهرستان مرودشت با برآورد 10.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 3- روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان کازرون با برآورد 50.000.000.000 ریال و تضمین 2.500.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 4- روکش آسفالت محور خومه زار - میشان شهرستان ممسنی با برآورد 52.000.000.000 ریال و تضمین 2.600.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 5- بهسازی و تعریض خروجی فیروز آباد به فراشبند تا پل احمد آباد (تجدید) با برآورد 29.999.868.869 ریال و تضمین 1.500.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 6- روکش حفاظتی راه روستائی جرمشت - به جان و پشت پر بخش سیمکان شهرستان جهرم (تجدید) با برآورد 14.999.999.999 ریال و تضمین 750.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 7- لکه محور سه راهی سیوند - انتهای کولی کش (تجدید) با برآورد 59.928.670.785 ریال و تضمین 2.305.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 8- عملیات ساماندهی سه راهی کودیان و همت آباد (تجدید) با برآورد 7.118.928.331 ریال و تضمین 356.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 9- عملیات ساماندهی زیر گذر بیضا (تجدید) با برآورد 6.546.119.031 ریال و تضمین 328.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 10- روکش آسفالت محور دوراهی باغ کبیر به سمت تادوان (خفر شهرستان جهرم) (تجدید) با برآورد 9.999.976.106 ریال و تضمین 500.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 11- بهسازی و روکش آسفالت محور دو راهی باغ کبیر به سمت زرقلات خفر شهرستان جهرم (تجدید) با برآورد 52.696.759.294 ریال و تضمین 2.635.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 12- لکه گیری حدفاصل دو راهی دوم قطب آباد به سمت شیراز (رفت و برگشت) (تجدید) با برآورد 15.000.000.000 ریال و تضمین 750.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/12/07
مهلت ارسال:
1398-11-24
تاریخ انتشار در سایت :
981124552
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- لکه گیری محور سروستان - فسا با برآورد 30.591.844.348 ریال و تضمین 1.530.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 2- روکش آسفالت محور بیدگل به پل فرفره شهرستان مرودشت با برآورد 10.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 3- روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان کازرون با برآورد 50.000.000.000 ریال و تضمین 2.500.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 4- روکش آسفالت محور خومه زار - میشان شهرستان ممسنی با برآورد 52.000.000.000 ریال و تضمین 2.600.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 5- بهسازی و تعریض خروجی فیروز آباد به فراشبند تا پل احمد آباد (تجدید) با برآورد 29.999.868.869 ریال و تضمین 1.500.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 6- روکش حفاظتی راه روستائی جرمشت - به جان و پشت پر بخش سیمکان شهرستان جهرم (تجدید) با برآورد 14.999.999.999 ریال و تضمین 750.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 7- لکه محور سه راهی سیوند - انتهای کولی کش (تجدید) با برآورد 59.928.670.785 ریال و تضمین 2.305.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 8- عملیات ساماندهی سه راهی کودیان و همت آباد (تجدید) با برآورد 7.118.928.331 ریال و تضمین 356.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 9- عملیات ساماندهی زیر گذر بیضا (تجدید) با برآورد 6.546.119.031 ریال و تضمین 328.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 10- روکش آسفالت محور دوراهی باغ کبیر به سمت تادوان (خفر شهرستان جهرم) (تجدید) با برآورد 9.999.976.106 ریال و تضمین 500.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 11- بهسازی و روکش آسفالت محور دو راهی باغ کبیر به سمت زرقلات خفر شهرستان جهرم (تجدید) با برآورد 52.696.759.294 ریال و تضمین 2.635.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری -- 12- لکه گیری حدفاصل دو راهی دوم قطب آباد به سمت شیراز (رفت و برگشت) (تجدید) با برآورد 15.000.000.000 ریال و تضمین 750.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/12/07
مهلت ارسال:
1398-11-23
تاریخ انتشار در سایت :
981123768
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- تهیه و استقرار حفاظ بتنی (نیوجرسی) مفصلی حوزه استحفاظی استان فارس با برآورد 40.567.440.540 ریال و تضمین 2.029.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) --- 2- اجرای روشنایی نودال - قائمیه با برآورد 15.146.493.375 ریال و تضمین 758.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) --- 3- ادامه روشنایی شهرک سنگ نی ریز با برآورد 10.797.010.498 ریال و تضمین 540.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) --- 4- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 4 با برآورد 8.596.858.317 ریال و تضمین 430.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) --- 5- تهیه و نصب تابلوهای فسفری جهت ایمن سازی نقاط پرتصادف با برآورد 26.107.015.205 ریال و تضمین 1.306.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) --- 6- روشنایی تقاطع سیمکان جهرم با برآورد 4.625.200.876 ریال و تضمین 232.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) --- 7- خرید خط سرد ترافیکی آکریلیکی فام سفید یا زرد محورهای جنوبی استان (تجدید) با برآورد 55.809.000.000 ریال و تضمین 2.791.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری کشور) --- 8- اجرای شیار لرزاننده (تجدید) با برآورد 6.898.883.580 ریال و تضمین 345.000.000 ریال (گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح) --- 9- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ های چشمک زن ناحیه 2 (تجدید) با برآورد 12.294.923.813 ریال و تضمین 615.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) --- 10- اجرای روشنایی فهلیان - نورآباد (تجدید) با برآورد 13.667.619.260 ریال و تضمین 684.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو) --- 11- تهیه و استقرار حفاظ بتنی (نیوجرسی) مفصلی میانه و حاشیه راه اقلید (تجدید) با برآورد 12.963.888.388 ریال و تضمین 649.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) --- 12- تهیه و استقرار حفاظ بتنی (نیوجرسی) مفصلی نقاط پر تصادف استان فارس (تجدید) با برآورد 40.567.440.540 ریال و تضمین 2.029.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری کشور) --- 13- روشنایی نقاط پرتصادف استان فارس (تجدید) با برآورد 18.944.517.296 ریال و تضمین 948.000.000 ریال (رتبه 5 نیرو)
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/12/03
مهلت ارسال:
1398-11-19
تاریخ انتشار در سایت :
981119513
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اجرای پروژه در 13 ردیف: 1- تهیه و استقرار حفاظ بتنی (نیوجرسی) مفصلی حوزه استحفاظی استان فارس ـ برآورد 40.567.440.540 ریال ـ تضمین 2.029.000.000 ریال ـ رتبه 5 راه و ترابری --- 2- اجرای روشنایی نودان ـ قائمیه ـ برآورد 15.146.493.375 ریال ـ تضمین 758.000.000 ریال ـ رتبه 5 نیرو --- 3- ادامه روشنایی شهرک سنگ نی ریز ـ برآورد 10.797.010.498 ریال ـ تضمین 540.000.000 ریال ـ رتبه 5 نیرو --- 4- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمن زن ناحیه 45 ـ برآورد 10.797.010.498 ریال ـ تضمین 430.000.000 ریال رتبه 5 نیرو --- 5- تهیه و نصب تابلو های فسفری جهت ایمن سازی نقاط پر تصادف ـ برآورد 8.596.858.317 ریال ـ تضمین 1.306.000.000 ریال ـ رتبه 5 راه و ترابری --- 6- روشنایی تقاطع سیمکان جهرم ـ برآورد 4.625.200.876 ریال ـ تضمین 232.000.000 ریال ـ رتبه 5 راه و ترابری --- 7- خرید خط سرد ترافیکی آکریلیکی فام سفید یا زرد محوره های جنوبی استان (تجدید شده) ـ برآورد 55.809.000.000 ریال ـ تضمین 2.791.000.000 ریال ـ رتبه 5 نیرو --- 8- اجرای شیار لرزاننده (تجدید) ـ برآورد 6.898.883.580 ریال ـ تضمین 345.000.000 ریال ـ رتبه 5 راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری کشور --- 9- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ های چشمک زن ناحیه 2 (تجدید) ـ برآورد 12.294.923.813 ریال ـ تضمین 615.000.000 ریال ـ رتبه 5 راه و ترابری --- 10 اجرای روشنایی فهلیان ـ نورآباد ـ (تجدید ) ـ برآورد 13.667.619.260 ریال ـ تضمین 684.000.000 ریال ـ رتبه 5 نیرو 11- تهیه و استقرار حفاظ بتنی (نیوجرسی) مفصلی میانه و حاشیه راه اقلید (تجدید) برآورد 12.963.888.388 ریال ـ تضمین 649.000.000 ریال ـ رتبه 5 راه و ترابری 12- تهیه و استقرار حفاظ بتنی (نیوجرسی) مفصلی نقاط پر تصادف استان فارس (تجدید) ـ برآورد 40.567.440.540 ریال ـ تضمین 2.029.000.000 ریال ـ رتبه 5 راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری کشور 13- روشنایی نقاط پرد تصادف استان فارس (تجدید) برآورد 18.944.517.296 ریال ـ تضمین 948.000.000 ریال ـ رتبه 5 نیرو
عنوان :
1398/12/03
مهلت ارسال:
1398-11-19
تاریخ انتشار در سایت :
981119918
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
tokenorder
RahashBanner.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 155,020
دلار کانادا 113,740
یورو 169,020
پوند انگلیس 200,080
فرانک سوئیس 167,800
کرون سوئد 15,980
کرون دانمارک 23,570
درهم امارات 43,850
یکصد ین ژاپن 148,660
ریال سعودی 42,600
دلار استرالیا 100,850
یوان چین 22,720
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 62,200,000
طرح جدید 63,750,000
نیم سکه 32,000,000
ربع سکه 18,900,000
هر گرم طلا 6,312,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :