ستادایران
جمعه 15 آذر 1398
Friday 6 December 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/08/12
مهلت ارسال:
1398-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
980728984
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/08/12
مهلت ارسال:
1398-07-25
تاریخ انتشار در سایت :
980725722
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- بهسازی و تعریض خروجی فیروزآباد به فراشبند تا پل احمدآباد با برآورد 29.999.868.869 ریال و تضمین 1.500.000.000 ریال --- 2- بهسازی و روکش آسفالت سه راهی میمند - میمند با برآورد 34.968.471.312 ریال و تضمین 1.749.000.000 ریال --- 3- روکش حفاظتی راه روستایی جرمشت - به جان و پشت پر بخش سیمکان شهرستان جهرم با برآورد 14.999.999.999 ریال و تضمین 750.000.000 ریال --- 4- درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت محور جدید دشت ارژن - کازرون با برآورد 52.119.409.337 ریال و تضمین 2.606.000.000 ریال --- 5- احداث دو خروجی اضطراری در گردنه کولی کش (بزرگراه شیراز - اصفهان) با برآورد 5.759.775.788 ریال و تضمین 288.000.000 ریال (تجدید) --- 6- عملیات لکه گیری محور فیروزآباد - جم با برآورد 16.489.951.499 ریال و تضمین 825.000.000 ریال (تجدید) --- 7- بهسازی محور مبارک آباد - بلوردی - دهنو با برآورد 12.000.000.000 ریال و تضمین 600.000.000 ریال (تجدید) --- 8- روکش آسفالت محور دهنو - شهر پیر - حاجی آباد با برآورد 38.559.469.973 ریال و تضمین 1.928.000.000 ریال (تجدید) --- 9- ایمن سازی و اصلاح قوس های محور درودزن - کامفیروز با برآورد 4.980.515.903 ریال و تضمین 450.000.000 ریال (تجدید) --- 10- بهسازی محور نی ریز - خیر از کیلومتر 000+0 الی 000+11 با برآورد 31.381.272.851 ریال و تضمین 1.570.000.000 ریال (تجدید)
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/08/08
مهلت ارسال:
1398-07-22
تاریخ انتشار در سایت :
980722804
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- بهسازی و تعریض خروجی فیروزآباد به فراشبند تا پل احمدآباد با برآورد 29.999.868.869 ریال و تضمین 1.500.000.000 ریال --- 2- بهسازی و روکش آسفالت سه راهی میمند - میمند با برآورد 34.968.471.312 ریال و تضمین 1.749.000.000 ریال --- 3- روکش حفاظتی راه روستایی جرمشت - به جان و پشت پر بخش سیمکان شهرستان جهرم با برآورد 14.999.999.999 ریال و تضمین 750.000.000 ریال --- 4- درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت محور جدید دشت ارژن - کازرون با برآورد 52.119.409.337 ریال و تضمین 2.606.000.000 ریال --- 5- احداث دو خروجی اضطراری در گردنه کولی کش (بزرگراه شیراز - اصفهان) با برآورد 5.759.775.788 ریال و تضمین 288.000.000 ریال (تجدید) --- 6- عملیات لکه گیری محور فیروزآباد - جم با برآورد 16.489.951.499 ریال و تضمین 825.000.000 ریال (تجدید) --- 7- بهسازی محور مبارک آباد - بلوردی - دهنو با برآورد 12.000.000.000 ریال و تضمین 600.000.000 ریال (تجدید) --- 8- روکش آسفالت محور دهنو - شهر پیر - حاجی آباد با برآورد 38.559.469.973 ریال و تضمین 1.928.000.000 ریال (تجدید) --- 9- ایمن سازی و اصلاح قوس های محور درودزن - کامفیروز با برآورد 4.980.515.903 ریال و تضمین 450.000.000 ریال (تجدید) --- 10- بهسازی محور نی ریز - خیر از کیلومتر 000+0 الی 000+11 با برآورد 31.381.272.851 ریال و تضمین 1.570.000.000 ریال (تجدید)
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/08/08
مهلت ارسال:
1398-07-21
تاریخ انتشار در سایت :
980721808
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- نگهداری، پشتیبانی و ارسال بر خط دستگاه های تردد شمار در 60 محور با برآورد 3.456.000.000 ریال و تضمین 172.800.000 ریال (گواهی صلاحیت در زمینه مشاوره یا پیمانکاری حمل و نقل، راه و ترابری، ارتباطات یا فن آوری از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا مجوز از شورای عالی ترافیک) --- 2- نگهداری، پشتیبانی و ارسال بر خط دستگاه های تردد شمار در 66 محور با برآورد 3.828.000.000 ریال و تضمین 192.000.000 ریال (گواهی صلاحیت در زمینه مشاوره یا پیمانکاری حمل و نقل، راه و ترابری، ارتباطات یا فن آوری از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا مجوز از شورای عالی ترافیک) --- 3- اجرای شیار لرزاننده با برآورد 6.898.883.592 ریال و تضمین 345.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) --- 4- بازسازی 2 دستگاه بلدوزر 155 (تجدید) با برآورد 7.000.000.000 ریال و تضمین 350.000.000 ریال (گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح) --- 5- خرید روغن و ضد یخ جهت راهداری زمستان (تجدید) با برآورد 5.107.000.000 ریال و تضمین 255.350.000 ریال (گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح)
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/08/01
مهلت ارسال:
1398-07-18
تاریخ انتشار در سایت :
980718580
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- نگهداری، پشتیبانی و ارسال بر خط دستگاه های تردد شمار در 60 محور با برآورد 3.456.000.000 ریال و تضمین 172.800.000 ریال (گواهی صلاحیت در زمینه مشاوره یا پیمانکاری حمل و نقل، راه و ترابری، ارتباطات یا فن آوری از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا مجوز از شورای عالی ترافیک) --- 2- نگهداری، پشتیبانی و ارسال بر خط دستگاه های تردد شمار در 66 محور با برآورد 3.828.000.000 ریال و تضمین 192.000.000 ریال (گواهی صلاحیت در زمینه مشاوره یا پیمانکاری حمل و نقل، راه و ترابری، ارتباطات یا فن آوری از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا مجوز از شورای عالی ترافیک) --- 3- اجرای شیار لرزاننده با برآورد 6.898.883.592 ریال و تضمین 345.000.000 ریال (رتبه 5 راه و ترابری) --- 4- بازسازی 2 دستگاه بلدوزر 155 (تجدید) با برآورد 7.000.000.000 ریال و تضمین 350.000.000 ریال (گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح) --- 5- خرید روغن و ضد یخ جهت راهداری زمستان (تجدید) با برآورد 5.107.000.000 ریال و تضمین 255.350.000 ریال (گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح)
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/08/01
مهلت ارسال:
1398-07-17
تاریخ انتشار در سایت :
980717683
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- بهسای و تعریض خروجی فیروزآباد به فراشبند تا پل احمدآباد با برآورد 29.999.868.869 ریال و تضمین 1.500.000.000 ریال ---- 2- بهسازی و روکش آسفالت سه راهی میمند - میمند با برآورد 34.968.471.312 ریال و تضمین 1.749.000.000 ریال ---- 3- روکش حفاظتی راه روستائی جرمشت - به جان و پشت پر بخش سیمکان شهرستان جهرم با برآورد 14.999.999.999 ریال و تضمین 750.000.000 ریال ---- 4- درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت محور جدید دشت ارژن - کازرون با برآورد 52.119.409.337 ریال و تضمین 2.606.000.000 ریال ---- 5- احداث دو خروجی اضطراری در گردنه کولی کش (بزرگااه شیراز - اصفهان) با برآورد 5.759.775.788 ریال و تضمین 288.000.000 ریال (تجدید) ---- 6- عملیات لکه گیری محور فیروزآباد - جم با برآورد 7.976.242.778 ریال و تضمین 398.820.000 ریال (تجدید) ---- 7- بهسازی محور مبارک آباد - بلوردی - دهنو با برآورد 12.000.000.000 ریال و تضمین 600.000.000 ریال (تجدید) ---- 8- روکش آسفالت محور دهنو - شهر پیر - حاجی آباد با برآورد 38.559.469.973 ریال و تضمین 1.928.000.000 ریال (تجدید) ---- 9- ایمن سازی و اصلاح قوس های محور درودزن - کامفیروز با برآورد 4.980.515.903 ریال و تضمین 450.000.000 ریال (تجدید) ---- 10- بهسازی محور نی ریز - خیر از کیلومتر 000+0 الی + 11 با برآورد 31.381.272.851 ریال و تضمین 1.570.000.000 ریال (تجدید)
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/07/29
مهلت ارسال:
1398-07-15
تاریخ انتشار در سایت :
9807151016
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- بهسای و تعریض خروجی فیروزآباد به فراشبند تا پل احمدآباد با برآورد 29.999.868.869 ریال و تضمین 1.500.000.000 ریال ---- 2- بهسازی و روکش آسفالت سه راهی میمند - میمند با برآورد 34.968.471.312 ریال و تضمین 1.749.000.000 ریال ---- 3- روکش حفاظتی راه روستائی جرمشت - به جان و پشت پر بخش سیمکان شهرستان جهرم با برآورد 14.999.999.999 ریال و تضمین 750.000.000 ریال ---- 4- درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت محور جدید دشت ارژن - کازرون با برآورد 52.119.409.337 ریال و تضمین 2.606.000.000 ریال ---- 5- احداث دو خروجی اضطراری در گردنه کولی کش (بزرگااه شیراز - اصفهان) با برآورد 5.759.775.788 ریال و تضمین 288.000.000 ریال (تجدید) ---- 6- عملیات لکه گیری محور فیروزآباد - جم با برآورد 7.976.242.778 ریال و تضمین 398.820.000 ریال (تجدید) ---- 7- بهسازی محور مبارک آباد - بلوردی - دهنو با برآورد 12.000.000.000 ریال و تضمین 600.000.000 ریال (تجدید) ---- 8- روکش آسفالت محور دهنو - شهر پیر - حاجی آباد با برآورد 38.559.469.973 ریال و تضمین 1.928.000.000 ریال (تجدید) ---- 9- ایمن سازی و اصلاح قوس های محور درودزن - کامفیروز با برآورد 4.980.515.903 ریال و تضمین 450.000.000 ریال (تجدید) ---- 10- بهسازی محور نی ریز - خیر از کیلومتر 000+0 الی + 11 با برآورد 31.381.272.851 ریال و تضمین 1.570.000.000 ریال (تجدید)
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/07/29
مهلت ارسال:
1398-07-14
تاریخ انتشار در سایت :
980714839
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه های در 13 ردیف شامل: 1- خرید لاستیک مورد نیاز (تجدید) با برآورد 8.992.000.000 ریال و تضمین 450.000.000 ریال گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 2- احداث دو خروجی اضطراری در گردنه کولی کش (بزرگراه شیراز - اصفهان) (تجدید) با برآورد 5.759.775.788 ریال و تضمین 288.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 3- تعمیر و احداث نرده پلهای بزرگ شهرستان های فیروزآباد - فراشبند و قیر و کارزین (تجدید) با برآورد 12.999.998.908 ریال و تضمین 650.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 4- خرید پایه و متعلقات گاردریل (تجدید) با برآورد 10.920.000.000 ریال و تضمین 546.000.000 ریال گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 5- خرید پایه روشنایی به همراه پروژکتور (تجدید) با برآورد 4.792.000.000 ریال و تضمین 240.000.000 ریال گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 6- اجرای بلوار (تک لبه) خروجی شهر نی ریز به سمت سیرجان (تجدید) با برآورد 5.590.752.270 ریال و تضمین 280.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 7- اجرای بلوار قائمیه - نودان (تجدید) با برآورد 8.413.933.055 ریال و تضمین 421.000.000 ریال گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 8- بازسازی 2 دستگاه بلدوزر 155 با برآورد 7.000.000.000 ریال و تضمین 350.000.000 ریال گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 9- خرید روغن و ضد یخ جهت راهداری زمستان با برآورد 5.107.000.000 ریال و تضمین 255.350.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 10- خرید علائم اخطاری - انتظامی حوزه استحفاظی استان فارس با برآورد 22.317.729.074 ریال و تضمین 1.116.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 11- بازسازی و نصب تابلو اطلاعاتی و اخطاری و انتظامی (تغییر نقوش) با برآورد 15.176.453.410 ریال و تضمین 759.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 12- احداث بلوار محور حدفاصل سه راهی هورباف تا گوار با برآورد 20.020.169.532 ریال و تضمین 1.002.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 13- احداث بلوار حدفاصل خروجی قائمیه به سمت نورآباد با برآورد 13.334.806.788 ریال و تضمین 667.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/06/27
مهلت ارسال:
1398-06-13
تاریخ انتشار در سایت :
980613929
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه های در 13 ردیف شامل: 1- خرید لاستیک مورد نیاز (تجدید) با برآورد 8.992.000.000 ریال و تضمین 450.000.000 ریال گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 2- احداث دو خروجی اضطراری در گردنه کولی کش (بزرگراه شیراز - اصفهان) (تجدید) با برآورد 5.759.775.788 ریال و تضمین 288.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 3- تعمیر و احداث نرده پلهای بزرگ شهرستان های فیروزآباد - فراشبند و قیر و کارزین (تجدید) با برآورد 12.999.998.908 ریال و تضمین 650.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 4- خرید پایه و متعلقات گاردریل (تجدید) با برآورد 10.920.000.000 ریال و تضمین 546.000.000 ریال گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 5- خرید پایه روشنایی به همراه پروژکتور (تجدید) با برآورد 4.792.000.000 ریال و تضمین 240.000.000 ریال گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 6- اجرای بلوار (تک لبه) خروجی شهر نی ریز به سمت سیرجان (تجدید) با برآورد 5.590.752.270 ریال و تضمین 280.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 7- اجرای بلوار قائمیه - نودان (تجدید) با برآورد 8.413.933.055 ریال و تضمین 421.000.000 ریال گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 8- بازسازی 2 دستگاه بلدوزر 155 با برآورد 7.000.000.000 ریال و تضمین 350.000.000 ریال گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- 9- خرید روغن و ضد یخ جهت راهداری زمستان با برآورد 5.107.000.000 ریال و تضمین 255.350.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 10- خرید علائم اخطاری - انتظامی حوزه استحفاظی استان فارس با برآورد 22.317.729.074 ریال و تضمین 1.116.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 11- بازسازی و نصب تابلو اطلاعاتی و اخطاری و انتظامی (تغییر نقوش) با برآورد 15.176.453.410 ریال و تضمین 759.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 12- احداث بلوار محور حدفاصل سه راهی هورباف تا گوار با برآورد 20.020.169.532 ریال و تضمین 1.002.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 13- احداث بلوار حدفاصل خروجی قائمیه به سمت نورآباد با برآورد 13.334.806.788 ریال و تضمین 667.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/06/27
مهلت ارسال:
1398-06-12
تاریخ انتشار در سایت :
980612757
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 126,950
دلار کانادا 97,590
یورو 139,510
پوند انگلیس 168,720
فرانک سوئیس 133,190
کرون سوئد 13,620
کرون دانمارک 19,320
درهم امارات 35,430
یکصد ین ژاپن 118,500
ریال سعودی 34,540
دلار استرالیا 88,310
یوان چین 18,390
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 42,690,000
طرح جدید 45,000,000
نیم سکه 23,780,000
ربع سکه 15,390,000
هر گرم طلا 4,474,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :