ستادایران
سه شنبه 3 خرداد 1401
Tuesday 24 May 2022
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1400-10-12
مهلت ارسال:
1400-09-24
تاریخ انتشار در سایت :
0009242000001044000256
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-10-08
مهلت ارسال:
1400-09-24
تاریخ انتشار در سایت :
0009242000001044000255
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-09-25
مهلت ارسال:
1400-09-11
تاریخ انتشار در سایت :
0009112000001044000245
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-09-25
مهلت ارسال:
1400-09-11
تاریخ انتشار در سایت :
0009112000001044000244
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-09-25
مهلت ارسال:
1400-09-11
تاریخ انتشار در سایت :
0009112000001044000248
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-09-25
مهلت ارسال:
1400-09-11
تاریخ انتشار در سایت :
0009112000001044000247
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-09-13
مهلت ارسال:
1400-08-29
تاریخ انتشار در سایت :
0008292000001044000234
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-09-13
مهلت ارسال:
1400-08-29
تاریخ انتشار در سایت :
0008292000001044000233
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-09-13
مهلت ارسال:
1400-08-29
تاریخ انتشار در سایت :
0008292000001044000232
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-09-13
مهلت ارسال:
1400-08-29
تاریخ انتشار در سایت :
0008292000001044000231
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- تعمیر و نگهداری گاردریل منطقه 1 (شیراز- سروستان - سپیدان - خرامه) با برآورد 15.983.152.800 ريال و تضمین 800.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری -- 2- نگهداری اضطراری و جاری راههای منطقه دو استان فارس با برآورد 102.857.427.504 ريال و تضمین 5.143.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری -- 3- نگهداری اضطراری و جاری راههای منطقه یک استان فارس با برآورد 105.552.085.504 ريال و تضمین 5.278.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری -- 4- خرید خط سرد ترافیکی نقاط حادثه خیز محورهای شرقی و غربی استان با برآورد 32.3290.539.399 ريال و تضمین 1.617.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای -- 5- خرید خط سرد ترافیکی نقاط حادثه خیز محورهای شمالی و جنوبی با برآورد 32.024.543.744 ريال و تضمین 1.602.000.000 ريال رتبه راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای -- 6- خرید رنگ ترافیکی، گلاسبید و تینر جهت نقاط حادثه خیز با برآورد 100.000.000.000 ريال و تضمین 5.000.000.000 ريال تاییدیه از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای -- 7- بهسازی و تکمیل راه روستایی نیمده - عروسک شهرستان قیر و کارزین با برآورد 66.308.478.670 ريال و تضمین 3.316.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری --
عنوان :
تا 1400/08/26
مهلت ارسال:
1400-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
000813284
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- تعمیر و نگهداری گاردریل منطقه 1 (شیراز- سروستان - سپیدان - خرامه) با برآورد 15.983.152.800 ريال و تضمین 800.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری -- 2- نگهداری اضطراری و جاری راههای منطقه دو استان فارس با برآورد 102.857.427.504 ريال و تضمین 5.143.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری -- 3- نگهداری اضطراری و جاری راههای منطقه یک استان فارس با برآورد 105.552.085.504 ريال و تضمین 5.278.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری -- 4- خرید خط سرد ترافیکی نقاط حادثه خیز محورهای شرقی و غربی استان با برآورد 32.3290.539.399 ريال و تضمین 1.617.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای -- 5- خرید خط سرد ترافیکی نقاط حادثه خیز محورهای شمالی و جنوبی با برآورد 32.024.543.744 ريال و تضمین 1.602.000.000 ريال رتبه راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای -- 6- خرید رنگ ترافیکی، گلاسبید و تینر جهت نقاط حادثه خیز با برآورد 100.000.000.000 ريال و تضمین 5.000.000.000 ريال تاییدیه از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای -- 7- بهسازی و تکمیل راه روستایی نیمده - عروسک شهرستان قیر و کارزین با برآورد 66.308.478.670 ريال و تضمین 3.316.000.000 ريال رتبه 5 راه و ترابری --
عنوان :
تا 1400/08/26
مهلت ارسال:
1400-08-12
تاریخ انتشار در سایت :
000812488
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- بهسازی و روکش آسفالت محور جهرم ـ فسا برآورد 107.572.826.784 ریال - تضمین 5.379.000.000 ریال (تجدید) --- 2- درزگیری لکه گیری و روکش آسفالت محور شیراز ـ سپیدان - برآورد 99.458.128.231 ریال - تضمین 4.973.000.000 ریال (تجدید) --- 3- عملیات درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت محور کازرون- سه راهی کلائی برآورد 50.000.000.000ریال - تضمین 2.500.000.000ریال --- 4- عملیات اجرایی روکش آسفالت راه روستایی از آبنمای وحدت اباد به روستای دادنجان به طول10 کیلومتر - برآورد 31.894.442.353 ریال - تضمین 1.595.000.000ریال (تجدید) --- 5- عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور ابولحیات-سه راهی راهدار برآورد 50.000.000.000 ریال - تضمین2.500.000.000 ریال (تجدید) --- 6- لکه گیری و روکش آسفالت محور خسویه - سد خسویه (زرین دشت) برآورد 39.836.746.883 ریال - تضمین 1.992.000.000 ریال --- 7- اجرای روکش محور شاهزاده قاسم - بند امیر و بند امیر - رحمت آباد برآورد 27.462.892.534 ریال - تضمین 1.374.000.000 ریال --- 8- درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت محور دشت ارژن - ابوالحیات برآورد 100.00.000.000 ریال - تضمین 5.000.000.000 ریال ---
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1400/08/18
مهلت ارسال:
1400-08-04
تاریخ انتشار در سایت :
000804793
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- بهسازی و روکش آسفالت محور جهرم ـ فسا برآورد 107.572.826.784 ریال - تضمین 5.379.000.000 ریال (تجدید) --- 2- درزگیری لکه گیری و روکش آسفالت محور شیراز ـ سپیدان - برآورد 99.458.128.231 ریال - تضمین 4.973.000.000 ریال (تجدید) --- 3- عملیات درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت محور کازرون- سه راهی کلائی برآورد 50.000.000.000ریال - تضمین 2.500.000.000ریال --- 4- عملیات اجرایی روکش آسفالت راه روستایی از آبنمای وحدت اباد به روستای دادنجان به طول10 کیلومتر - برآورد 31.894.442.353 ریال - تضمین 1.595.000.000ریال (تجدید) --- 5- عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور ابولحیات-سه راهی راهدار برآورد 50.000.000.000 ریال - تضمین2.500.000.000 ریال (تجدید) --- 6- لکه گیری و روکش آسفالت محور خسویه - سد خسویه (زرین دشت) برآورد 39.836.746.883 ریال - تضمین 1.992.000.000 ریال --- 7- اجرای روکش محور شاهزاده قاسم - بند امیر و بند امیر - رحمت آباد برآورد 27.462.892.534 ریال - تضمین 1.374.000.000 ریال --- 8- درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت محور دشت ارژن - ابوالحیات برآورد 100.00.000.000 ریال - تضمین 5.000.000.000 ریال ---
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1400/08/18
مهلت ارسال:
1400-08-03
تاریخ انتشار در سایت :
000803639
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-08-17
مهلت ارسال:
1400-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
0007282000001044000205
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-07-27
مهلت ارسال:
1400-07-12
تاریخ انتشار در سایت :
0007122000001044000179
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-08-01
مهلت ارسال:
1400-07-12
تاریخ انتشار در سایت :
0007122000001044000178
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 242.350
دلار کانادا 200.250
یورو 283.820
پوند انگلیس 346.490
فرانک سوئیس 274.900
کرون سوئد 30.400
کرون دانمارک 44.200
درهم امارات 68.710
یکصد ین ژاپن 233.500
ریال سعودی 74.420
دلار استرالیا 195.000
یوان چین 38.400
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 105.820.000
طرح جدید 102.979.000
نیم سکه 62.000.000
ربع سکه 39.000.000
هر گرم طلا 10.375.000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :