ستادایران
جمعه 26 مهر 1398
Friday 18 October 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1398-03-04
مهلت ارسال:
1398-02-22
تاریخ انتشار در سایت :
9802225566
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-02-21
مهلت ارسال:
1398-02-08
تاریخ انتشار در سایت :
9802083820
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064702
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064700
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064713
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064695
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064698
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064718
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064691
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064687
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064657
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064670
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064665
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-20
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064682
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-12-18
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9712064612
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 3 کلاسه آبکل لیشتر با برآورد 5.093.931.624 ریال و تضمین 255.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه بعثت عزیزی سرفاریاب با برآورد 3.526.133.067 ریال و تضمین 127.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه پنبه زاری چنارستان با برآورد 3.645.956.289 ریال و تضمین 183.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه چلت باریک دشتروم با برآورد 3.795.274.661 ریال و تضمین 190.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه شهید نامجو دارگنجی چاروسا برآورد 3.727.637.450 ریال و تضمین 187.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه رودخانه سادات امامزداده علی با برآورد 3.741.560.311 ریال و تضمین 187.500.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه شهید آذرگون دشتروم با برآورد 5.056.088.131 ریال و تضمین 253.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 6 کلاسه صنوگان دهدشت با برآورد 7.115.105.624 ریال و تضمین 356.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 1 کلاسه علوی شهید ولی زاده کوه اسپید لنده (مشارکتی) (تجدید) با برآورد 2.078.102.401 ریال و تضمین 104.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2 و 3) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 1 کلاسه نقاره خانه (آبگرمک علیا) با برآورد 2.976.895.112 ریال و تضمین 149.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 9 کلاسه بهینا محله سادات گچساران با برآورد 21.198.468.553 ریال و تضمین 1.060.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 9 کلاسه پشت گرسرآبناه با برآورد 16.534.959.786 ریال و تضمین 827.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- تخریب و بازسازی مدرسه راهنمایی 6 کلاسه حضرت مریم محله سادات گچساران با برآورد 19.735.555.280 ریال و تضمین 987.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- احداث دبیرستان 51 کلاسه مطهری گچساران (تکمیلی) با برآورد 34.937.090.257 ریال و تضمین 1.750.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- احداث دبیرستان شهید اکابری چرام (تکمیلی) با برآورد 21.406.884.170 ریال و تضمین 1.071.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- احداث دبیرستان فاطمه زهرا سی سخت (تکمیلی) با برآورد 10.407.947.250 ریال و تضمین 521.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- تکمیل دبیرستان لیکک 2 (تجدید) با برآورد 15.263.117.943 ریال و تضمین 763.500.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر)
عنوان :
1397/12/20 ساعت 18
مهلت ارسال:
1397-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
971206540
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 3 کلاسه آبکل لیشتر با برآورد 5.093.931.624 ریال و تضمین 255.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه بعثت عزیزی سرفاریاب با برآورد 3.526.133.067 ریال و تضمین 127.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه پنبه زاری چنارستان با برآورد 3.645.956.289 ریال و تضمین 183.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه چلت باریک دشتروم با برآورد 3.795.274.661 ریال و تضمین 190.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه شهید نامجو دارگنجی چاروسا برآورد 3.727.637.450 ریال و تضمین 187.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه رودخانه سادات امامزداده علی با برآورد 3.741.560.311 ریال و تضمین 187.500.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 2 کلاسه شهید آذرگون دشتروم با برآورد 5.056.088.131 ریال و تضمین 253.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 6 کلاسه صنوگان دهدشت با برآورد 7.115.105.624 ریال و تضمین 356.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 1 کلاسه علوی شهید ولی زاده کوه اسپید لنده (مشارکتی) (تجدید) با برآورد 2.078.102.401 ریال و تضمین 104.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2 و 3) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 1 کلاسه نقاره خانه (آبگرمک علیا) با برآورد 2.976.895.112 ریال و تضمین 149.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر و حقیقی ابنیه پایه 1 و 2) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 9 کلاسه بهینا محله سادات گچساران با برآورد 21.198.468.553 ریال و تضمین 1.060.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 9 کلاسه پشت گرسرآبناه با برآورد 16.534.959.786 ریال و تضمین 827.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- تخریب و بازسازی مدرسه راهنمایی 6 کلاسه حضرت مریم محله سادات گچساران با برآورد 19.735.555.280 ریال و تضمین 987.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- احداث دبیرستان 51 کلاسه مطهری گچساران (تکمیلی) با برآورد 34.937.090.257 ریال و تضمین 1.750.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- احداث دبیرستان شهید اکابری چرام (تکمیلی) با برآورد 21.406.884.170 ریال و تضمین 1.071.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- احداث دبیرستان فاطمه زهرا سی سخت (تکمیلی) با برآورد 10.407.947.250 ریال و تضمین 521.000.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر) --- تکمیل دبیرستان لیکک 2 (تجدید) با برآورد 15.263.117.943 ریال و تضمین 763.500.000 ریال (حقوقی ابنیه پایه 5 و بالاتر)
عنوان :
1397/12/20 ساعت 18
مهلت ارسال:
1397-12-05
تاریخ انتشار در سایت :
971205564
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 114,040
دلار کانادا 16,290
یورو 125,950
پوند انگلیس 145,630
فرانک سوئیس 117,750
کرون سوئد 11,820
کرون دانمارک 17,170
درهم امارات 31,550
یکصد ین ژاپن 105,690
ریال سعودی 30,720
دلار استرالیا 78,180
یوان چین 16,290
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 39,720,000
طرح جدید 39,740,000
نیم سکه 20,270,000
ربع سکه 12,280,000
هر گرم طلا 4,059,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :