ستادایران
جمعه 29 شهریور 1398
Friday 20 September 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات راه و شهرسازی استان چهارمحال بختیاری

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1398/06/03 ساعت 14
مهلت ارسال:
1398-05-14
تاریخ انتشار در سایت :
980514709
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1398/04/26
مهلت ارسال:
1398-04-17
تاریخ انتشار در سایت :
980417603
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 10 ردیف شامل: 1- اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های بافت فرسوده لردگان با برآورد 16.468.827.603 ریال و تضمین 824 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 2- اصلاح شبکه روشنایی - دیوار حائل و بهسازی معابر بافت فرسوده فارسان با برآورد 15.107.459.353 ریال و تضمین 756 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 3- محوطه سازی میدان امامزاده دو خاتون شهرکرد با برآورد 12.357.100.303 ریال و تضمین 618 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 4- تعریض معابر بافت فرسوده فارسان با برآورد 10.010477.742 ریال و تضمین 501 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 5- اجرای عملیات پل دال بتنی و مسیل سنگی حاجی آباد لرودگان با برآورد 8.981.058.802 ریال و تضمین 450 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 6- بهسازی سطح معابر شهر لردگان با برآورد 7.993.545.782 ریال و تضمین 400 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 7- احداث پارک محله ای فارسان با برآورد 6.949.479.216 ریال و تضمین 348 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 8- اصلاح شبکه معابر و گسترش و احداث فضای سبز شهرکرد با برآورد 5.684.329.136 ریال و تضمین 285 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 9- بدنه سازی و کف سازی معبر فرهنگی نمدمالها و اجرای فضای سبز و فرهنگی مجموعه شهرکرد با برآورد 4.739.299.636 ریال و تضمین 237 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 10- اجرای عملیات مسیل سنگی بین شیرانی و خاردان با برآورد 3.969.995.337 ریال و تضمین 199 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-17
تاریخ انتشار در سایت :
980417621
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1398/04/26
مهلت ارسال:
1398-04-16
تاریخ انتشار در سایت :
980416731
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- بهسازی و آسفالت محور شلیل - گوزلک - لندی با برآورد 69.517.392.674 ریال و تضمین 3.359 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 2- بهسازی و آسفالت محور بن - باباپیر احمد (دراز دره) با برآورد 36.362.961.716 ریال و تضمین 1.819 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 3- بهسازی و آسفالت محورمارکده - آب پونه با برآورد 27.577.601.216 ریال و تضمین 1.379 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 4- بهسازی و آسفالت محور چوبلان - لشتر با برآورد 19.498.793.123 ریال و تضمین 975 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 5- بهسازی و آسفالت محور کران - گوشه با برآورد 13.789.701.022 ریال و تضمین 690 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 6- بهسازی و آسفالت محور وردنجان - باباپیراحمد با برآورد 11.109.824.018 ریال و تضمین 556 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 7- بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی گوشه - امام آباد (شهرستان لردگان) با برآورد 10.295.032.043 ریال و تضمین 515 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 8- بهسازی محور راه روستایی برد کارخانه - لیرابی (شهرستان لردگان) با برآورد 9.016.663.080 ریال و تضمین 451 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 9- بهسازی محور کوران آباد با برآورد 6.436.622.575 ریال و تضمین 322 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 10- بهسازی و اسفالت گرم محور راه روستایی تل ماران - میلاس (شهرستان لردگان) با برآورد 4.451.089.657 ریال و تضمین 223 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری ---
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1398/04/29
مهلت ارسال:
1398-04-12
تاریخ انتشار در سایت :
980412309
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- بهسازی و آسفالت محور شلیل - گوزلک - لندی با برآورد 69.517.392.674 ریال و تضمین 3.359 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 2- بهسازی و آسفالت محور بن - باباپیر احمد (دراز دره) با برآورد 36.362.961.716 ریال و تضمین 1.819 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 3- بهسازی و آسفالت محورمارکده - آب پونه با برآورد 27.577.601.216 ریال و تضمین 1.379 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 4- بهسازی و آسفالت محور چوبلان - لشتر با برآورد 19.498.793.123 ریال و تضمین 975 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 5- بهسازی و آسفالت محور کران - گوشه با برآورد 13.789.701.022 ریال و تضمین 690 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 6- بهسازی و آسفالت محور وردنجان - باباپیراحمد با برآورد 11.109.824.018 ریال و تضمین 556 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 7- بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی گوشه - امام آباد (شهرستان لردگان) با برآورد 10.295.032.043 ریال و تضمین 515 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 8- بهسازی محور راه روستایی برد کارخانه - لیرابی (شهرستان لردگان) با برآورد 9.016.663.080 ریال و تضمین 451 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 9- بهسازی محور کوران آباد با برآورد 6.436.622.575 ریال و تضمین 322 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 10- بهسازی و اسفالت گرم محور راه روستایی تل ماران - میلاس (شهرستان لردگان) با برآورد 4.451.089.657 ریال و تضمین 223 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری ---
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1398/04/29
مهلت ارسال:
1398-04-11
تاریخ انتشار در سایت :
980411236
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 10 ردیف شامل: 1- اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های بافت فرسوده لردگان با برآورد 16.468.827.603 ریال و تضمین 824 میلیون ریال رتبه 5 راه و ترابری --- 2- اصلاح شبکه روشنایی - دیوار حائل و بهسازی معابر بافت فرسوده فارسان با برآورد 15.107.459.353 ریال و تضمین 756 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 3- محوطه سازی میدان امامزاده دو خاتون شهرکرد با برآورد 12.357.100.303 ریال و تضمین 618 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 4- تعریض معابر بافت فرسوده فارسان با برآورد 10.010477.742 ریال و تضمین 501 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 5- اجرای عملیات پل دال بتنی و مسیل سنگی حاجی آباد لرودگان با برآورد 8.981.058.802 ریال و تضمین 450 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 6- بهسازی سطح معابر شهر لردگان با برآورد 7.993.545.782 ریال و تضمین 400 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 7- احداث پارک محله ای فارسان با برآورد 6.949.479.216 ریال و تضمین 348 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 8- اصلاح شبکه معابر و گسترش و احداث فضای سبز شهرکرد با برآورد 5.684.329.136 ریال و تضمین 285 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 9- بدنه سازی و کف سازی معبر فرهنگی نمدمالها و اجرای فضای سبز و فرهنگی مجموعه شهرکرد با برآورد 4.739.299.636 ریال و تضمین 237 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 10- اجرای عملیات مسیل سنگی بین شیرانی و خاردان با برآورد 3.969.995.337 ریال و تضمین 199 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-09
تاریخ انتشار در سایت :
980409670
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 12 ردیف شامل: 1- احداث پل و عملیات بهسازی شهر بن تجدید شده با برآورد 19.999.996.673 ریال و تضمین 1/000 میلیون ریال رتبه تاسیسات و راه و ترابری --- 2- اجرای عملیات ساختمان اصلی و نگهبانی فرمانداری کوهرنگ تجدید شده با برآورد 18.910.219.125 ریال و تضمین 946 میلیون ریال ابنیه --- 3- شبکه فاضلاب حاجی آباد لردگان با برآورد 16.994.911.087 ریال و تضمین 850 میلیون ریال رتبه 5 آب --- 4- احداث پل زیرگذر دهنونده واقع در محور شهرکرد - بازفت با برآورد 13.623.845.240 ریال و تضمین 682 میلیون ریال رشته راه و ترابری رتبه 5 ---- 5- بهسازی معابر فرسوده چالشتر تجدید شده با برآورد 10.378.773.774 ریال و تضمین 519 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 6- تعریض معابر بافت فرسوده فارسان تجدی با برآورد 10.010.477.742 ریال و تضمین 501 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 7- مدرسه 6 کلاسه اشکفتک با برآورد 6.662.431.333 ریال و تضمین 334 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 8- اصلاح شبکه معابر و گسترش و احداث فضای سبز شهرکرد تجدید با برآورد 5.684.329.136 ریال و تضمین 285 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 9- بدنه سازی و کف سازی معبر فرهنگی نمدمالها و اجرای فضای سبز مجموعه فرهنگی شهرکرد تجدید با برآورد 4.739.299.636 ریال و تضمین 237 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 10- احداث فضای سبز آقابزرگ تجدید شده با برآورد 4.731.710.067 ریال و تضمین 237 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه و تاسیسات --- 11- درمانگاه چالشتر با برآورد 4.089.080.326 ریال و تضمین 205 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه --- 12- اجرای فضای سبز پارک و پاتوق مهدیه شهرکرد تجدید با برآورد 2.683.836.677 ریال و تضمین 135 میلیون ریال رتبه 5 ابنیه
عنوان :
1398/04/19 ساعت 14
مهلت ارسال:
1398-04-06
تاریخ انتشار در سایت :
980406754
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1398/04/09
مهلت ارسال:
1398-03-29
تاریخ انتشار در سایت :
98032971
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-26
تاریخ انتشار در سایت :
980326247
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-25
تاریخ انتشار در سایت :
980325161
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-04-11
مهلت ارسال:
1398-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
9803233702
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-04-11
مهلت ارسال:
1398-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
9803233703
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-04-11
مهلت ارسال:
1398-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
9803233705
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-04-11
مهلت ارسال:
1398-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
9803233704
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-04-11
مهلت ارسال:
1398-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
9803233700
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
hesabfa
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 114,000
دلار کانادا 87,600
یورو 126,940
پوند انگلیس 144,830
فرانک سوئیس 16,440
کرون سوئد 12,060
کرون دانمارک 17,350
درهم امارات 31,830
یکصد ین ژاپن 106,870
ریال سعودی 31,120
دلار استرالیا 79,240
یوان چین 16,440
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 4,096,000
طرح جدید 40,570,000
نیم سکه 20,680,000
ربع سکه 12,690,000
هر گرم طلا 4,096,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :