ستادایران
یکشنبه 7 آذر 1400
Sunday 28 November 2021
صفحه 6 مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

صفحه 6 مناقصه ، مناقصات دخانیات ایران

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1398/09/23 تا ساعت 15/30
مهلت ارسال:
1398-09-06
تاریخ انتشار در سایت :
980906148
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/09/16 ساعت 15/30
مهلت ارسال:
1398-08-30
تاریخ انتشار در سایت :
980830118
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-09-16
مهلت ارسال:
1398-08-29
تاریخ انتشار در سایت :
9808294521
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/09/16 ساعت 15/30
مهلت ارسال:
1398-08-28
تاریخ انتشار در سایت :
980828225
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-08-28
مهلت ارسال:
1398-08-02
تاریخ انتشار در سایت :
9808025072
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-08-18
مهلت ارسال:
1398-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
9807304837
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-08-11
مهلت ارسال:
1398-07-23
تاریخ انتشار در سایت :
9807234298
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-07-16
مهلت ارسال:
1398-07-02
تاریخ انتشار در سایت :
9807025194
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/07/15 تا ساعت 15/30
مهلت ارسال:
1398-07-02
تاریخ انتشار در سایت :
980702181
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-07-15
مهلت ارسال:
1398-07-01
تاریخ انتشار در سایت :
9807015115
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/07/15 تا ساعت 15/30
مهلت ارسال:
1398-06-31
تاریخ انتشار در سایت :
980631144
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید اقلام غیرتوتونی خارجی مورد نیاز شرکت دخانیات ایران در 35 ردیف : 1- کاغذ سیگارت 22 م/م به طول 6000 متر --- 2- کاغذ سیگارت 19 م/م به طول 6000 متر بهمن سوپراسلیم --- 3- کاغذ سیگارت 22 م/م به طول 4000 متر --- 4- کاغذ سیگارت 27 م/م به طول 6000 متر لایت --- 5- کاغذ سیگارت 27 م/م به طول 6000 متر --- 6- کاغذ سیگارت 26.5 م/م به طول 6000 متر لایت --- 7- کاغذ سیگارت 54 م/م به طول 6000 متر لایت --- 8- کاغذ سیگارت 27 م/م به طول 4000 متر --- 9- کاغذ سیگارت دوبل 27 م/م به طول 6000 متر 40 کرستا --- 10- کاغذ سیگارت 54 م/م به طول 6000 متر 40 کرستا --- 11- کاغذ سیگارت 21 م/م به طول 6000 تیر اسلیم --- 12- نوار چوب پنبه 38 م/م به طول 2400 متر --- 13- نوار چوب پنبه 50 م/م به طول 2400 متر --- 14- نوار چوب پنبه 64 م/م بهمن نانو مشکی --- 15- نوار چوب پنبه 50 م/م 2400 متر بهمن لایت --- 16- نوار چوب پنبه 64 م/م T4 --- 17- نوار چوب پنبه 64 م/م 2400 متر همالایت راندگرنر --- 18- نوار چوب پنبه 70 م/م بهمن سوپر اسلیم آبی --- 19- نوار چوب پنبه 50 م/م به طول 2400 متر زیکالایت --- 20- نوار چوب پنبه 64 م/م به طول 2400 متر اولتر لایت --- 21- نوار چوب پنبه 62 م/م به طول 2400 متر تیراسلیم مشکی --- 22- نوار چوب پنبه 50 م/م به طول 2400 متر تیر لایت --- 23- پلاگ راپ 27 م/م به طول 6000 متر --- 24- پلاگ راپ 22 م/م به طول 6000 متر --- 25- پلاگ راپ 19 م/م به طول 4500 متر 24000 cu --- 26- پلاگ راپ 26.5 در 6000 متر --- 27- پلاگ راپ 21 م/م به طول 6000 متر --- 28 پلاگ راپ 22 م/م به طول 6000 متر ماشین متوسط --- 29- شاخه فیلتر 108 م/م یک بخشی بهمن کتابی --- 30- پلاستی سایزر --- 31- نوار طلایی 1/6 م/م به طول 12000 متر --- 32- نوار بیرنگ 1/6 م/م به طول 12000 متر --- 33- نوار بیرنگ 1/6 به طول 50000 متر سیگارت های نانو --- 34- نوار بیرنگ 1/6 م/م 75000 متر بهمن سوپر اسلیم --- 35- نوار بیرنگ 1/6 م/م 60000 متر سیگارت آسیا
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1398/07/30
مهلت ارسال:
1398-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
980623410
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-07-22
مهلت ارسال:
1398-06-21
تاریخ انتشار در سایت :
9806214194
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-07-22
مهلت ارسال:
1398-06-21
تاریخ انتشار در سایت :
9806214250
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-07-30
مهلت ارسال:
1398-06-21
تاریخ انتشار در سایت :
9806214189
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید اقلام غیرتوتونی خارجی مورد نیاز شرکت دخانیات ایران در 35 ردیف : 1- کاغذ سیگارت 22 م/م به طول 6000 متر --- 2- کاغذ سیگارت 19 م/م به طول 6000 متر بهمن سوپراسلیم --- 3- کاغذ سیگارت 22 م/م به طول 4000 متر --- 4- کاغذ سیگارت 27 م/م به طول 6000 متر لایت --- 5- کاغذ سیگارت 27 م/م به طول 6000 متر --- 6- کاغذ سیگارت 26.5 م/م به طول 6000 متر لایت --- 7- کاغذ سیگارت 54 م/م به طول 6000 متر لایت --- 8- کاغذ سیگارت 27 م/م به طول 4000 متر --- 9- کاغذ سیگارت دوبل 27 م/م به طول 6000 متر 40 کرستا --- 10- کاغذ سیگارت 54 م/م به طول 6000 متر 40 کرستا --- 11- کاغذ سیگارت 21 م/م به طول 6000 تیر اسلیم --- 12- نوار چوب پنبه 38 م/م به طول 2400 متر --- 13- نوار چوب پنبه 50 م/م به طول 2400 متر --- 14- نوار چوب پنبه 64 م/م بهمن نانو مشکی --- 15- نوار چوب پنبه 50 م/م 2400 متر بهمن لایت --- 16- نوار چوب پنبه 64 م/م T4 --- 17- نوار چوب پنبه 64 م/م 2400 متر همالایت راندگرنر --- 18- نوار چوب پنبه 70 م/م بهمن سوپر اسلیم آبی --- 19- نوار چوب پنبه 50 م/م به طول 2400 متر زیکالایت --- 20- نوار چوب پنبه 64 م/م به طول 2400 متر اولتر لایت --- 21- نوار چوب پنبه 62 م/م به طول 2400 متر تیراسلیم مشکی --- 22- نوار چوب پنبه 50 م/م به طول 2400 متر تیر لایت --- 23- پلاگ راپ 27 م/م به طول 6000 متر --- 24- پلاگ راپ 22 م/م به طول 6000 متر --- 25- پلاگ راپ 19 م/م به طول 4500 متر 24000 cu --- 26- پلاگ راپ 26.5 در 6000 متر --- 27- پلاگ راپ 21 م/م به طول 6000 متر --- 28 پلاگ راپ 22 م/م به طول 6000 متر ماشین متوسط --- 29- شاخه فیلتر 108 م/م یک بخشی بهمن کتابی --- 30- پلاستی سایزر --- 31- نوار طلایی 1/6 م/م به طول 12000 متر --- 32- نوار بیرنگ 1/6 م/م به طول 12000 متر --- 33- نوار بیرنگ 1/6 به طول 50000 متر سیگارت های نانو --- 34- نوار بیرنگ 1/6 م/م 75000 متر بهمن سوپر اسلیم --- 35- نوار بیرنگ 1/6 م/م 60000 متر سیگارت آسیا
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1398/07/30
مهلت ارسال:
1398-06-20
تاریخ انتشار در سایت :
98062047
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-06-30
مهلت ارسال:
1398-06-12
تاریخ انتشار در سایت :
9806123459
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-06-16
مهلت ارسال:
1398-05-27
تاریخ انتشار در سایت :
9805274754
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jamyar
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 242.350
دلار کانادا 200.250
یورو 283.820
پوند انگلیس 346.490
فرانک سوئیس 274.900
کرون سوئد 30.400
کرون دانمارک 44.200
درهم امارات 68.710
یکصد ین ژاپن 233.500
ریال سعودی 74.420
دلار استرالیا 195.000
یوان چین 38.400
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 105.820.000
طرح جدید 102.979.000
نیم سکه 62.000.000
ربع سکه 39.000.000
هر گرم طلا 10.375.000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :