ستادایران
دوشنبه 31 تیر 1398
Monday 22 July 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات توزیع نیروی برق استان هرمزگان

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان ساعت اداری 1398/04/19
مهلت ارسال:
1398-03-30
تاریخ انتشار در سایت :
98033090
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان ساعت اداری 1398/04/19
مهلت ارسال:
1398-03-29
تاریخ انتشار در سایت :
980329351
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری عملیات سرویس اساسی ترانسفورماتورهای هوایی موجود خود در سطح استان در 5 ردیف شامل: 98-9: انجام عملیات سرویس اساسی تعداد 200 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی در نواحی 1 و 2 و 4 بندرعباس و خمیر با برآورد 6.250.000.000 ریال و تضمین 437.500.000 ریال --- 98-18: انجام عملیات سرویس اساسی تعداد 160 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی در مدیریت های برق پارسیان - لنگه وبستک با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 375.000.000 ریال --- 98-19: انجام عملیات سرویس اساسی تعداد 160 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی در مدیریت های برق حاجی آباد - رضوان و ناحیه 3 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 375.000.000 ریال --- 98-20: انجام عملیات سرویس اساسی تعداد 160 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی در مدیریتهای بق جاسک - رودان و سیریک با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 375.000.000 ریال --- 98-21: انجام عملیات سرویس اساسی تعداد 160 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی در نواحی میناب - هشتبندی و بشاگرد با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 375.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
98030584
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری عملیات سرویس اساسی ترانسفورماتورهای هوایی موجود خود در سطح استان در 5 ردیف شامل: 98-9: انجام عملیات سرویس اساسی تعداد 200 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی در نواحی 1 و 2 و 4 بندرعباس و خمیر با برآورد 6.250.000.000 ریال و تضمین 437.500.000 ریال --- 98-18: انجام عملیات سرویس اساسی تعداد 160 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی در مدیریت های برق پارسیان - لنگه وبستک با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 375.000.000 ریال --- 98-19: انجام عملیات سرویس اساسی تعداد 160 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی در مدیریت های برق حاجی آباد - رضوان و ناحیه 3 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 375.000.000 ریال --- 98-20: انجام عملیات سرویس اساسی تعداد 160 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی در مدیریتهای بق جاسک - رودان و سیریک با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 375.000.000 ریال --- 98-21: انجام عملیات سرویس اساسی تعداد 160 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی در نواحی میناب - هشتبندی و بشاگرد با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 375.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-04
تاریخ انتشار در سایت :
980304430
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-02
تاریخ انتشار در سایت :
98030276
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-01
تاریخ انتشار در سایت :
980301334
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 10-98 : واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس با برآورد 8.002.088.248 ریال و تضمین 490.062.647 ریال --- 11-98 : واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس با برآورد 5.369.449.389 ریال و تضمین 393.472.469 ریال --- 12-98 : واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه چهار بندرعباس با برآورد 4.928.787.064 ریال و تضمین 371.439.353 ریال --- 13-98 : واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق رودان با برآورد 7.572.389.109 ریال و تضمین 477.171.673 ریال --- 14-98 : واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق میناب با برآورد 10.275.270.765 ریال و تضمین 558.258.123 ریال --- 16-98 : واگذاری عملیات سرویس، نگهداری و تعمیرات روشنایی معابر شهری (بزرگراه بلوار و خیابان) در محدوده نواحی یک دو و چهار بندرعباس با برآورد 15.135.251.155 ریال و تضمین 704.057.535 ریال ---
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-02-21
تاریخ انتشار در سایت :
980221373
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 10-98 : واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس با برآورد 8.002.088.248 ریال و تضمین 490.062.647 ریال --- 11-98 : واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس با برآورد 5.369.449.389 ریال و تضمین 393.472.469 ریال --- 12-98 : واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه چهار بندرعباس با برآورد 4.928.787.064 ریال و تضمین 371.439.353 ریال --- 13-98 : واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق رودان با برآورد 7.572.389.109 ریال و تضمین 477.171.673 ریال --- 14-98 : واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق میناب با برآورد 10.275.270.765 ریال و تضمین 558.258.123 ریال --- 16-98 : واگذاری عملیات سرویس، نگهداری و تعمیرات روشنایی معابر شهری (بزرگراه بلوار و خیابان) در محدوده نواحی یک دو و چهار بندرعباس با برآورد 15.135.251.155 ریال و تضمین 704.057.535 ریال ---
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-02-19
تاریخ انتشار در سایت :
98021955
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری فعالیتهای مشروحه ذیل در 18 ردیف: 81-97 - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه لنگه و چارک شامل (احداث و اصلاح 34000 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 5.498.393.640 ریال - تضمین 274.919.700 ریال - 3 ماه --- 84-97 - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه پارسیان شامل (اصلاح 2 دستگاه پست هوایی - احداث 1000 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 3000 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 4.241.112.190 ریال - تضمین 212.055.700 ریال - 3 ماه --- 94-97 - تامین برق روستای میخن از توابع شهرستان بشاگرد شامل (احداث 4000 متر شبکه فشار متوسط هوایی - 225 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 2 دستگاه پست هوایی) - برآورد 4.011.230.704 ریال - تضمین 200.561.535 ریال - 4 ماه --- 96-97 - توسعه مشترکین روستائی در قشم فاز سه شامل (احداث 1508 متر شبکه فشار ضعیف هوایی - 1116 متر شبکه فشار متوسط هوایی و احداث 8 دستگاه پست هوایی) - برآورد 5.950.409.487 ریال - ت ضمین 297.520.474 ریال - 3 ماه --- 105-97 - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه بشاگرد شامل (احداث و اصلاح 30.000 متر شبکه فشار ضعیف هوایی) - برآورد 3.497.411.544 ریال - تضمین 174.870.600 ریال - 3 ماه --- 106-97 - تامین برق روستای گلمان از توابع شهرستان رودان شامل (احداث 6000 متر شبکه فشار متوسط هوایی - 250 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 2 دستگاه پست هوایی) - برآورد 7.737.228.924 ریال - تضمین 386.862.000 ریال - 3 ماه --- 107-97 - توسعه مشترکین روستایی در رودان شامل (احداث 1370 متر شبکه فشار ضعیف هوایی - 1143 متر شبکه فشار متوسط هوایی و 6 دستگاه پست هوایی - برآورد 4.540.481.900 ریال - تضمین 227.025.000 ریال - 3 ماه --- 111-97 - توسعه مشترکین روستایی برق پارسیان شامل (احداث 1076 متر شبکه فشار ضعیف هوایی - 120 متر شبکه فشار متوسط هوایی و احداث 2 دستگاه پست هوایی) - برآورد 2.542.790.545 ریال - تضمین 127.140.000 ریال - 3 ماه --- 112-97 - توسعه مشترکین روستایی برق حاجی آباد شامل (احداث 1670 متر شبکه فشار متوسط هوایی - 790 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 5 دستگاه پست هوایی) - برآورد 3.915.520.568 ریال - تضمین 195.777.000 ریال - 3 ماه --- 114-97 - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه سه بندرعباس و رضوان شامل (احداث و اصلاح 13000 متر شبکه فشار متوسط هوایی - احداث و اصلاح 17000 متر شبکه فشار ضعیف هوایی) - برآورد 10.703.000.000 ریال - تضمین 535.150.000 ریال --- 120-97 - توسعه مشترکین روستایی در رضوان شامل (احداث 6 دستگاه پست هوایی - 1120 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 660 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 3.779.862.965 ریال - ت ضمین 188.994.000 ریال - 2 ماه --- 121-97 - توسعه مشترکین روستایی در ناحیه یک بندرعباس شامل (احداث 3 دستگاه پست هوایی - 220 متر شبکه ضعیف هوایی و احداث 795 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 2.635.624.581 ریال - تضمین 131.782.000 ریال - 2 ماه --- 130-97 - تامین برق مسکن مهر ممتاز حائل جنوب بندر خمیر شامل (احداث یک دستگاه پست زمینی 1000 کاوا کم تلفات - 35 متر شبکه فشار متوسط زمینی و احداث 714 متر شبکه فشار ضعیف زمینی - برآورد 4.211.411.050 ریال - تضمین 210.571.000 ریال - 2 ماه --- 137-97 - توسعه و نگهداری شبکه روستائی واقع در ناحیه یک بندرعباس شامل (اصلاح 2 دستگاه پست هوایی - احداث 1700 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 3500 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 2.806.874.300 ریال - تضمین 140.344.000 ریال - 3 ماه --- 138-97 - توسعه و نگهداری شبکه روستایی واقع در ناحیه رودان شامل (احداث و اصلاح 10.000 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 7.786.218.816 ریال - تضمین 389.311.000 ریال - 3 ماه --- 143-97 - توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی واقع در ناحیه بستک شامل (اصلاح 2 دستگاه پست هوایی - احداث 1060 م تر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 1300 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 4.118.102.930 ریال - تضمین 205.906.000 ریال - 3 ماه --- 144-97 - توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی واقع در ناحیه خمیر شامل (اصلاح 4 دستگاه پست هوایی - احداث 1700 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 1700 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 4.324.685.475 ریال - تضمین 216.235.000 ریال - 3 ماه --- 146-97 - احداث شبکه بین مزارع شهرستان بندرعباس در روستاهای تخت - بالولی - حسنلنگی پایین - خورچاه - چاهستان - شهر و شهر کهنه شامل (احداث 3259 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 2.612.819.560 ریال - تضمین 130.641.000 ریال - 3 ماه
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-01-27
تاریخ انتشار در سایت :
980127674
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری فعالیتهای مشروحه ذیل در 18 ردیف: 81-97 - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه لنگه و چارک شامل (احداث و اصلاح 34000 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 5.498.393.640 ریال - تضمین 274.919.700 ریال - 3 ماه --- 84-97 - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه پارسیان شامل (اصلاح 2 دستگاه پست هوایی - احداث 1000 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 3000 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 4.241.112.190 ریال - تضمین 212.055.700 ریال - 3 ماه --- 94-97 - تامین برق روستای میخن از توابع شهرستان بشاگرد شامل (احداث 4000 متر شبکه فشار متوسط هوایی - 225 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 2 دستگاه پست هوایی) - برآورد 4.011.230.704 ریال - تضمین 200.561.535 ریال - 4 ماه --- 96-97 - توسعه مشترکین روستائی در قشم فاز سه شامل (احداث 1508 متر شبکه فشار ضعیف هوایی - 1116 متر شبکه فشار متوسط هوایی و احداث 8 دستگاه پست هوایی) - برآورد 5.950.409.487 ریال - ت ضمین 297.520.474 ریال - 3 ماه --- 105-97 - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه بشاگرد شامل (احداث و اصلاح 30.000 متر شبکه فشار ضعیف هوایی) - برآورد 3.497.411.544 ریال - تضمین 174.870.600 ریال - 3 ماه --- 106-97 - تامین برق روستای گلمان از توابع شهرستان رودان شامل (احداث 6000 متر شبکه فشار متوسط هوایی - 250 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 2 دستگاه پست هوایی) - برآورد 7.737.228.924 ریال - تضمین 386.862.000 ریال - 3 ماه --- 107-97 - توسعه مشترکین روستایی در رودان شامل (احداث 1370 متر شبکه فشار ضعیف هوایی - 1143 متر شبکه فشار متوسط هوایی و 6 دستگاه پست هوایی - برآورد 4.540.481.900 ریال - تضمین 227.025.000 ریال - 3 ماه --- 111-97 - توسعه مشترکین روستایی برق پارسیان شامل (احداث 1076 متر شبکه فشار ضعیف هوایی - 120 متر شبکه فشار متوسط هوایی و احداث 2 دستگاه پست هوایی) - برآورد 2.542.790.545 ریال - تضمین 127.140.000 ریال - 3 ماه --- 112-97 - توسعه مشترکین روستایی برق حاجی آباد شامل (احداث 1670 متر شبکه فشار متوسط هوایی - 790 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 5 دستگاه پست هوایی) - برآورد 3.915.520.568 ریال - تضمین 195.777.000 ریال - 3 ماه --- 114-97 - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه سه بندرعباس و رضوان شامل (احداث و اصلاح 13000 متر شبکه فشار متوسط هوایی - احداث و اصلاح 17000 متر شبکه فشار ضعیف هوایی) - برآورد 10.703.000.000 ریال - تضمین 535.150.000 ریال --- 120-97 - توسعه مشترکین روستایی در رضوان شامل (احداث 6 دستگاه پست هوایی - 1120 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 660 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 3.779.862.965 ریال - ت ضمین 188.994.000 ریال - 2 ماه --- 121-97 - توسعه مشترکین روستایی در ناحیه یک بندرعباس شامل (احداث 3 دستگاه پست هوایی - 220 متر شبکه ضعیف هوایی و احداث 795 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 2.635.624.581 ریال - تضمین 131.782.000 ریال - 2 ماه --- 130-97 - تامین برق مسکن مهر ممتاز حائل جنوب بندر خمیر شامل (احداث یک دستگاه پست زمینی 1000 کاوا کم تلفات - 35 متر شبکه فشار متوسط زمینی و احداث 714 متر شبکه فشار ضعیف زمینی - برآورد 4.211.411.050 ریال - تضمین 210.571.000 ریال - 2 ماه --- 137-97 - توسعه و نگهداری شبکه روستائی واقع در ناحیه یک بندرعباس شامل (اصلاح 2 دستگاه پست هوایی - احداث 1700 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 3500 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 2.806.874.300 ریال - تضمین 140.344.000 ریال - 3 ماه --- 138-97 - توسعه و نگهداری شبکه روستایی واقع در ناحیه رودان شامل (احداث و اصلاح 10.000 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 7.786.218.816 ریال - تضمین 389.311.000 ریال - 3 ماه --- 143-97 - توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی واقع در ناحیه بستک شامل (اصلاح 2 دستگاه پست هوایی - احداث 1060 م تر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 1300 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 4.118.102.930 ریال - تضمین 205.906.000 ریال - 3 ماه --- 144-97 - توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی واقع در ناحیه خمیر شامل (اصلاح 4 دستگاه پست هوایی - احداث 1700 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 1700 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 4.324.685.475 ریال - تضمین 216.235.000 ریال - 3 ماه --- 146-97 - احداث شبکه بین مزارع شهرستان بندرعباس در روستاهای تخت - بالولی - حسنلنگی پایین - خورچاه - چاهستان - شهر و شهر کهنه شامل (احداث 3259 متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد 2.612.819.560 ریال - تضمین 130.641.000 ریال - 3 ماه
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-01-26
تاریخ انتشار در سایت :
980126737
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
hesabfa
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 112,900
دلار کانادا 87,160
یورو 132,000
پوند انگلیس
فرانک سوئیس 115,040
کرون سوئد 12,120
کرون دانمارک 17,070
درهم امارات 30,940
یکصد ین ژاپن 105,150
ریال سعودی 30,350
دلار استرالیا 79,770
یوان چین 16,550
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 37,440,000
طرح جدید 38,680,000
نیم سکه 20,180,000
ربع سکه 12,190,000
هر گرم طلا 3,745,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :