ستادایران
جمعه 15 آذر 1398
Friday 6 December 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 12 روز 1398/07/15
مهلت ارسال:
1398-06-21
تاریخ انتشار در سایت :
98062167
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 12 روز 1398/07/15
مهلت ارسال:
1398-06-20
تاریخ انتشار در سایت :
980620150
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 12 روز 1398/07/15
مهلت ارسال:
1398-06-20
تاریخ انتشار در سایت :
980620150
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 12 روز 1398/07/15
مهلت ارسال:
1398-06-20
تاریخ انتشار در سایت :
980620150
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : واگذاری پروژه ها در 6 ردیف شامل: 9815: احداث بندهای سنگ و ملاتی شامل: احداث بندهای سنگ و ملاتی در سطح حوضه احمدآباد به خجم 5500 مترمکعب شهرستان سرباز بخش مرکزی حوضه احمدآباد با برآورد 17.905.593.833 ریال و تضمین 895.279.692 ریال --- 9816: احداث بندهای سنگ و ملاتی شامل: احداث بندهای سنگ و ملاتی در سطح حوضه کوش به حجم 4577 مترمکعب شهرستان سرباز بخش کلات سرباز حوضه کوش با برآورد 14.943.938.160 ریال و تضمین 747.196.908 ریال --- 9817: احداث بندهای خاکی تراکمی عملیات خاکی به حجم 40000 مترمکعب عملیات سنگ و ملاتی به حجم 700 مترمکعب و عملیات ریپ رپ به حجم 1500 مترمکعب شهرستان مهرستان بخش مرکزی حوضه کوهشان با برآورد 13.280.271.347 ریال و تضمین 664.013.568 ریال --- 9818: احاث بند خاکی تراکمی عملیات خاکی به حجم 50000 مترمکعب، عملیات سنگ و ملاتی به حجم 1085 مترمکعب و عملیات ریپ رپ به حجم 1713 مترمکعب و... شهرستان زاهدان بخش کورین حوضه کورین دهو با برآورد 15.648.626.241 ریال و تضمین 782.431.313 ریال --- 9819: احداث بندهای سنگ و ملاتی احداث بندهای سنگ و ملاتی در سطح حوضه گشت به حجم 5000 مترمکعب شهرستان سراوان بخش مرکزی حوضه گشت با برآورد 15.622.832.840 ریال --- 9820: احداث بند خاکی تراکمی عملیات خاکی به حجم 145000 مترمکعب، عملیات سنگ و ملاتی به حجم 1200 مترمکعب و... شهرستان خاش بخش نوک آباد حوضه گوهرکوه با برآورد 25.376.713.328 و تضمین 1.268.835.667 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-26
تاریخ انتشار در سایت :
980526146|14200
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 6 ردیف شامل: 9821: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل بارگیری و حمل و از پالایشگاه تهران به حوزه شهرستان زهک همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 900 هکتاری شهرستان زهک محدوده شمال محمد شاهکرم، جهانگیر، بامری، طفلک، زاهدان کهنه، کود و زینل با برآورد 39.619.87.600 ریال و تضمین 1.980.994.380 ریال -- 9822: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه شیراز به حوزه شهرستان بمپور همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 1800 هکتار شهرستان بمپور در محدوده شمال روستاهای شمس آباد قاسم آباد و جعفرآباد با برآورد 65.024.506.200 ریال و تضمین 3.251.225.310 ریال --- 9823: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه تهران، به حوزه شهرستان میرجاوه همراه با پاشش در سطح 1000 هکتار و نهالکاری به تعداد 25000 اصله شهرستان میرجاوه در محدوده ریگ ملک با برآورد 48.397.727.500 ریال و تضمین 2.419.886.375 ریال --- 9824: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده تختک گزمه در سطح 225 هکتار شهرستان نیمروز محدوده تختک گزمه با برآورد 5.467.444.864 ریال و تضمین 273.372.244 ریال --- 9825: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شندک کیان آباد در سطح 165 هکتار شهرستان هیرمند محدوده شندک کیان آباد با برآورد 4.135.968.987 ریال و تضمین 206.798.450 ریال --- 9826: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شمس آباد و سردگال در سطح 550 هکتار شهرستان بمپور محدوده شمس آباد و سردگال با برآورد 11.112.534.552 ریال و تضمین 555.626.728 ریال
عنوان :
1398/06/14 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1398-05-24
تاریخ انتشار در سایت :
980524140
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 6 ردیف شامل: 9821: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل بارگیری و حمل و از پالایشگاه تهران به حوزه شهرستان زهک همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 900 هکتاری شهرستان زهک محدوده شمال محمد شاهکرم، جهانگیر، بامری، طفلک، زاهدان کهنه، کود و زینل با برآورد 39.619.87.600 ریال و تضمین 1.980.994.380 ریال -- 9822: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه شیراز به حوزه شهرستان بمپور همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 1800 هکتار شهرستان بمپور در محدوده شمال روستاهای شمس آباد قاسم آباد و جعفرآباد با برآورد 65.024.506.200 ریال و تضمین 3.251.225.310 ریال --- 9823: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه تهران، به حوزه شهرستان میرجاوه همراه با پاشش در سطح 1000 هکتار و نهالکاری به تعداد 25000 اصله شهرستان میرجاوه در محدوده ریگ ملک با برآورد 48.397.727.500 ریال و تضمین 2.419.886.375 ریال --- 9824: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده تختک گزمه در سطح 225 هکتار شهرستان نیمروز محدوده تختک گزمه با برآورد 5.467.444.864 ریال و تضمین 273.372.244 ریال --- 9825: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شندک کیان آباد در سطح 165 هکتار شهرستان هیرمند محدوده شندک کیان آباد با برآورد 4.135.968.987 ریال و تضمین 206.798.450 ریال --- 9826: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شمس آباد و سردگال در سطح 550 هکتار شهرستان بمپور محدوده شمس آباد و سردگال با برآورد 11.112.534.552 ریال و تضمین 555.626.728 ریال
عنوان :
1398/06/14 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1398-05-24
تاریخ انتشار در سایت :
980524140
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 6 ردیف شامل: 9821: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل بارگیری و حمل و از پالایشگاه تهران به حوزه شهرستان زهک همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 900 هکتاری شهرستان زهک محدوده شمال محمد شاهکرم، جهانگیر، بامری، طفلک، زاهدان کهنه، کود و زینل با برآورد 39.619.87.600 ریال و تضمین 1.980.994.380 ریال -- 9822: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه شیراز به حوزه شهرستان بمپور همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 1800 هکتار شهرستان بمپور در محدوده شمال روستاهای شمس آباد قاسم آباد و جعفرآباد با برآورد 65.024.506.200 ریال و تضمین 3.251.225.310 ریال --- 9823: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه تهران، به حوزه شهرستان میرجاوه همراه با پاشش در سطح 1000 هکتار و نهالکاری به تعداد 25000 اصله شهرستان میرجاوه در محدوده ریگ ملک با برآورد 48.397.727.500 ریال و تضمین 2.419.886.375 ریال --- 9824: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده تختک گزمه در سطح 225 هکتار شهرستان نیمروز محدوده تختک گزمه با برآورد 5.467.444.864 ریال و تضمین 273.372.244 ریال --- 9825: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شندک کیان آباد در سطح 165 هکتار شهرستان هیرمند محدوده شندک کیان آباد با برآورد 4.135.968.987 ریال و تضمین 206.798.450 ریال --- 9826: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شمس آباد و سردگال در سطح 550 هکتار شهرستان بمپور محدوده شمس آباد و سردگال با برآورد 11.112.534.552 ریال و تضمین 555.626.728 ریال
عنوان :
1398/06/14 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1398-05-24
تاریخ انتشار در سایت :
980524140
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 6 ردیف شامل: 9815: احداث بندهای سنگ و ملاتی شامل: احداث بندهای سنگ و ملاتی در سطح حوضه احمدآباد به خجم 5500 مترمکعب شهرستان سرباز بخش مرکزی حوضه احمدآباد با برآورد 17.905.593.833 ریال و تضمین 895.279.692 ریال --- 9816: احداث بندهای سنگ و ملاتی شامل: احداث بندهای سنگ و ملاتی در سطح حوضه کوش به حجم 4577 مترمکعب شهرستان سرباز بخش کلات سرباز حوضه کوش با برآورد 14.943.938.160 ریال و تضمین 747.196.908 ریال --- 9817: احداث بندهای خاکی تراکمی عملیات خاکی به حجم 40000 مترمکعب عملیات سنگ و ملاتی به حجم 700 مترمکعب و عملیات ریپ رپ به حجم 1500 مترمکعب شهرستان مهرستان بخش مرکزی حوضه کوهشان با برآورد 13.280.271.347 ریال و تضمین 664.013.568 ریال --- 9818: احاث بند خاکی تراکمی عملیات خاکی به حجم 50000 مترمکعب، عملیات سنگ و ملاتی به حجم 1085 مترمکعب و عملیات ریپ رپ به حجم 1713 مترمکعب و... شهرستان زاهدان بخش کورین حوضه کورین دهو با برآورد 15.648.626.241 ریال و تضمین 782.431.313 ریال --- 9819: احداث بندهای سنگ و ملاتی احداث بندهای سنگ و ملاتی در سطح حوضه گشت به حجم 5000 مترمکعب شهرستان سراوان بخش مرکزی حوضه گشت با برآورد 15.622.832.840 ریال --- 9820: احداث بند خاکی تراکمی عملیات خاکی به حجم 145000 مترمکعب، عملیات سنگ و ملاتی به حجم 1200 مترمکعب و... شهرستان خاش بخش نوک آباد حوضه گوهرکوه با برآورد 25.376.713.328 و تضمین 1.268.835.667 ریال
عنوان :
1398/06/14 ساعت 12
مهلت ارسال:
1398-05-24
تاریخ انتشار در سایت :
980524142
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 6 ردیف شامل: 9821: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل بارگیری و حمل و از پالایشگاه تهران به حوزه شهرستان زهک همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 900 هکتاری شهرستان زهک محدوده شمال محمد شاهکرم، جهانگیر، بامری، طفلک، زاهدان کهنه، کود و زینل با برآورد 39.619.87.600 ریال و تضمین 1.980.994.380 ریال -- 9822: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه شیراز به حوزه شهرستان بمپور همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 1800 هکتار شهرستان بمپور در محدوده شمال روستاهای شمس آباد قاسم آباد و جعفرآباد با برآورد 65.024.506.200 ریال و تضمین 3.251.225.310 ریال --- 9823: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه تهران، به حوزه شهرستان میرجاوه همراه با پاشش در سطح 1000 هکتار و نهالکاری به تعداد 25000 اصله شهرستان میرجاوه در محدوده ریگ ملک با برآورد 48.397.727.500 ریال و تضمین 2.419.886.375 ریال --- 9824: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده تختک گزمه در سطح 225 هکتار شهرستان نیمروز محدوده تختک گزمه با برآورد 5.467.444.864 ریال و تضمین 273.372.244 ریال --- 9825: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شندک کیان آباد در سطح 165 هکتار شهرستان هیرمند محدوده شندک کیان آباد با برآورد 4.135.968.987 ریال و تضمین 206.798.450 ریال --- 9826: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شمس آباد و سردگال در سطح 550 هکتار شهرستان بمپور محدوده شمس آباد و سردگال با برآورد 11.112.534.552 ریال و تضمین 555.626.728 ریال
عنوان :
1398/06/14 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1398-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
980523198
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 6 ردیف شامل: 9821: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل بارگیری و حمل و از پالایشگاه تهران به حوزه شهرستان زهک همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 900 هکتاری شهرستان زهک محدوده شمال محمد شاهکرم، جهانگیر، بامری، طفلک، زاهدان کهنه، کود و زینل با برآورد 39.619.87.600 ریال و تضمین 1.980.994.380 ریال -- 9822: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه شیراز به حوزه شهرستان بمپور همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 1800 هکتار شهرستان بمپور در محدوده شمال روستاهای شمس آباد قاسم آباد و جعفرآباد با برآورد 65.024.506.200 ریال و تضمین 3.251.225.310 ریال --- 9823: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه تهران، به حوزه شهرستان میرجاوه همراه با پاشش در سطح 1000 هکتار و نهالکاری به تعداد 25000 اصله شهرستان میرجاوه در محدوده ریگ ملک با برآورد 48.397.727.500 ریال و تضمین 2.419.886.375 ریال --- 9824: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده تختک گزمه در سطح 225 هکتار شهرستان نیمروز محدوده تختک گزمه با برآورد 5.467.444.864 ریال و تضمین 273.372.244 ریال --- 9825: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شندک کیان آباد در سطح 165 هکتار شهرستان هیرمند محدوده شندک کیان آباد با برآورد 4.135.968.987 ریال و تضمین 206.798.450 ریال --- 9826: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شمس آباد و سردگال در سطح 550 هکتار شهرستان بمپور محدوده شمس آباد و سردگال با برآورد 11.112.534.552 ریال و تضمین 555.626.728 ریال
عنوان :
1398/06/14 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1398-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
980523198
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 6 ردیف شامل: 9821: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل بارگیری و حمل و از پالایشگاه تهران به حوزه شهرستان زهک همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 900 هکتاری شهرستان زهک محدوده شمال محمد شاهکرم، جهانگیر، بامری، طفلک، زاهدان کهنه، کود و زینل با برآورد 39.619.87.600 ریال و تضمین 1.980.994.380 ریال -- 9822: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه شیراز به حوزه شهرستان بمپور همراه با پاشش و نهالکاری در سطح 1800 هکتار شهرستان بمپور در محدوده شمال روستاهای شمس آباد قاسم آباد و جعفرآباد با برآورد 65.024.506.200 ریال و تضمین 3.251.225.310 ریال --- 9823: مالچ پاشی همراه با نهالکاری تحویل، بارگیری و حمل از پالایشگاه تهران، به حوزه شهرستان میرجاوه همراه با پاشش در سطح 1000 هکتار و نهالکاری به تعداد 25000 اصله شهرستان میرجاوه در محدوده ریگ ملک با برآورد 48.397.727.500 ریال و تضمین 2.419.886.375 ریال --- 9824: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده تختک گزمه در سطح 225 هکتار شهرستان نیمروز محدوده تختک گزمه با برآورد 5.467.444.864 ریال و تضمین 273.372.244 ریال --- 9825: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شندک کیان آباد در سطح 165 هکتار شهرستان هیرمند محدوده شندک کیان آباد با برآورد 4.135.968.987 ریال و تضمین 206.798.450 ریال --- 9826: عملیات مراقبت و آبیاری اجرای عملیات مراقبت و آبیاری در محدوده شمس آباد و سردگال در سطح 550 هکتار شهرستان بمپور محدوده شمس آباد و سردگال با برآورد 11.112.534.552 ریال و تضمین 555.626.728 ریال
عنوان :
1398/06/14 تا ساعت 12
مهلت ارسال:
1398-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
980523198
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 126,950
دلار کانادا 97,590
یورو 139,510
پوند انگلیس 168,720
فرانک سوئیس 133,190
کرون سوئد 13,620
کرون دانمارک 19,320
درهم امارات 35,430
یکصد ین ژاپن 118,500
ریال سعودی 34,540
دلار استرالیا 88,310
یوان چین 18,390
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 42,690,000
طرح جدید 45,000,000
نیم سکه 23,780,000
ربع سکه 15,390,000
هر گرم طلا 4,474,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :