ستادایران
سه شنبه 24 تیر 1399
Tuesday 14 July 2020
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه 9902 (تجدید) عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری شامل اجرای عملیات نهالکاری, مراقبت و آبیاری در سطح 300 هکتار به تعداد 45.000 چاله و میزان 14 دور آبیاری و 3 دور مرمت تشتک با تعویض خاک با برآورد 21.491.53.260 ریال و تضمین 1.074.572.663 ریال --- 9903 (تجدید): عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری شامل اجرای عملیات نهالکاری, مراقبت و آبیاری در سطح 500 هکتار به تعداد 75.000 چاله و میزان 14 دور آبیاری و 3 دور مرمت تشتک با تعویض خاک با برآورد 33.420.729.400 ریال و تضمین 1.671.036.470 ریال --- 9904 (تجدید): عملیات مدیریت هرزآب شامل اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1000 هکتار (30.000 هلالی آبگیر) با برآورد 7.021.090.600 و تضمین 351.054.530 ریال --- 9905 (تجدید): عملیات مدیریت هرزآب شامل اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) با برآورد 10.214.917.300 ریال و تضمین 510.745.865 ریال --- 9906 (تجدید): عملیات مدیریت هرزآب شامل اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) با برآورد 10.541.635.900 ریال و تضمین 527.081.795 ریال --- 9907: عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری شامل اجرای عملیات نهالکاری, مراقبت و آبیاری در سطح 200 هکتار به تعداد 200 هکتار به تعداد 30.000 چاله و میزان 14 دور ابیاری و 3 دور مرمت تشتک با تعویض خاک با برآورد 15.623.744.140 ریال و تضمین 781.187.207 ریال --- 9908: عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری اجرای عملیات نهالکاری, مراقبت و آبیاری در سطح 200 هکتار به تعداد 30.000 چاله و میزان 14 دور آبیاری و 3 دور مرمت تشتک با تعویض خاک با برآورد 14.414.193.20 ریال و تضمین 720.709.651 ریال --- 9909: عملیات مدیریت هرزآب اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) با برآورد 10.884.544.500 ریال و تضمین 544.227.725 ریال --- 9910: عملیات مدیریت هرزآب شامل اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 3172 هکتار (95160 هلالی آبگیر) با برآورد 22.319.349.943 ریال و تضمین 1.115.967.500 ریال --- 9911: عملیات مدیریت هرزآب اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 3000 هکتار (90.000 هلالی آبگیر) با برآورد 14.097.701.200 و تضمین 704.885.060 ریال
عنوان :
تا ساعت 19 مورخ 1399/02/27
مهلت ارسال:
1399-02-15
تاریخ انتشار در سایت :
990215405
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه شماره مناقصه 9902 (تجدید) عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری شامل اجرای عملیات نهالکاری, مراقبت و آبیاری در سطح 300 هکتار به تعداد 45.000 چاله و میزان 14 دور آبیاری و 3 دور مرمت تشتک با تعویض خاک با برآورد 21.491.53.260 ریال و تضمین 1.074.572.663 ریال شماره مناقصه 9903 (تجدید): عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری شامل اجرای عملیات نهالکاری, مراقبت و آبیاری در سطح 500 هکتار به تعداد 75.000 چاله و میزان 14 دور آبیاری و 3 دور مرمت تشتک با تعویض خاک با برآورد 33.420.729.400 ریال و تضمین 1.671.036.470 ریال شماره مناقصه 9904 (تجدید): عملیات مدیریت هرزآب شامل اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1000 هکتار (30.000 هلالی آبگیر) با برآورد 7.021.090.600 و تضمین 351.054.530 ریال شماره مناقصه 9905 (تجدید): عملیات مدیریت هرزآب شامل اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) با برآورد 10.214.917.300 ریال و تضمین 510.745.865 ریال شماره مناقصه 9906 (تجدید): عملیات مدیریت هرزآب شامل اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) با برآورد 10.541.635.900 ریال و تضمین 527.081.795 ریال شماره مناقصه 9907: عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری شامل اجرای عملیات نهالکاری, مراقبت و آبیاری در سطح 200 هکتار به تعداد 200 هکتار به تعداد 30.000 چاله و میزان 14 دور ابیاری و 3 دور مرمت تشتک با تعویض خاک با برآورد 15.623.744.140 ریال و تضمین 781.187.207 ریال شماره مناقصه 9908: عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری اجرای عملیات نهالکاری, مراقبت و آبیاری در سطح 200 هکتار به تعداد 30.000 چاله و میزان 14 دور آبیاری و 3 دور مرمت تشتک با تعویض خاک با برآورد 14.414.193.20 ریال و تضمین 720.709.651 ریال شماره مناقصه 9909: عملیات مدیریت هرزآب اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) با برآورد 10.884.544.500 ریال و تضمین 544.227.725 ریال شماره مناقصه 9910: عملیات مدیریت هرزآب شامل اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 3172 هکتار (95160 هلالی آبگیر) با برآورد 22.319.349.943 ریال و تضمین 1.115.967.500 ریال شماره مناقصه 9911: عملیات مدیریت هرزآب اجرای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 3000 هکتار (90.000 هلالی آبگیر) با برآورد 14.097.701.200 و تضمین 704.885.060 ریال
عنوان :
تا ساعت 19 مورخ 1399/02/27
مهلت ارسال:
1399-02-14
تاریخ انتشار در سایت :
990214340
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 9857 - عملیات مدیریت هرز آب - برآورد 7.933.898.950 ریال - تضمین 396.694.948 ریال - عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) - شهرستان دلگان محدوده جبرآباد --- 9858 - عملیات مدیریت هرز آب - برآورد 5.282.599.300 ریال - تضمین 264.129.965 ریال - عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1000 هکتار (30.000 هلالی آبگیر) - شهرستان زاهدان محدوده تل سیاه --- 9859 - عملیات مدیریت هرز آب - برآورد 7.689.965.650 ریال - تضمین 384.498.283 ریال - عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) - شهرستان سراوان محدوده شمال هوشک --- 9860 - نهالکاری، مراقبت و آبیاری - برآورد 22.602.189.400 ریال - تضمین 1.130.109.470 ریال - نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 300 هکتار - شهرستان هیرمند محدوده امیرآباد --- 9861 - نهالکاری، مراقبت و آبیاری - برآورد 33.534.856.900 ریال - تضمین 1.676.742.845 ریال - نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 500 هکتار - شهرستان بمپور محدوده شمال شمس آباد
عنوان :
تا ساعت 12 مورخ 1398/11/24
مهلت ارسال:
1398-11-07
تاریخ انتشار در سایت :
981107205
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 9857 - عملیات مدیریت هرز آب - برآورد 7.933.898.950 ریال - تضمین 396.694.948 ریال - عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) - شهرستان دلگان محدوده جبرآباد --- 9858 - عملیات مدیریت هرز آب - برآورد 5.282.599.300 ریال - تضمین 264.129.965 ریال - عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1000 هکتار (30.000 هلالی آبگیر) - شهرستان زاهدان محدوده تل سیاه --- 9859 - عملیات مدیریت هرز آب - برآورد 7.689.965.650 ریال - تضمین 384.498.283 ریال - عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) - شهرستان سراوان محدوده شمال هوشک --- 9860 - نهالکاری، مراقبت و آبیاری - برآورد 22.602.189.400 ریال - تضمین 1.130.109.470 ریال - نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 300 هکتار - شهرستان هیرمند محدوده امیرآباد --- 9861 - نهالکاری، مراقبت و آبیاری - برآورد 33.534.856.900 ریال - تضمین 1.676.742.845 ریال - نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 500 هکتار - شهرستان بمپور محدوده شمال شمس آباد
عنوان :
تا ساعت 12 مورخ 1398/11/24
مهلت ارسال:
1398-11-06
تاریخ انتشار در سایت :
981106223
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/10/19 ساع 13
مهلت ارسال:
1398-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
981003247
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/10/19 ساع 13
مهلت ارسال:
1398-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
981003247
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/10/19 ساع 13
مهلت ارسال:
1398-10-02
تاریخ انتشار در سایت :
981002120
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/10/19 ساع 13
مهلت ارسال:
1398-10-02
تاریخ انتشار در سایت :
981002120
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 9845 - تجدید - توسعه جنگل با نهال - شامل اجرای عملیات نهالکاری - مراقبت و آبیاری نهال های کشت شده با تراکم 75 اصله در هکتار در سطح 170 هکتار - شهرستان نیکشهر - منطقه تنگ سرحه - حوضه هیچان - 20 ماه - برآورد 5.939.083.987 ریال - تضمین 296.954.200 ریال --- 9846 - عملیات مدیریت هرز آب - شامل عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1000 هکتار (30.000 هلالی آبگیر) - شهرستان زاهدان محدوده تل سیاه - 5 ماه - برآورد 5.282.599.300 ریال - تضمین 264.129.965 ریال --- 9847 - عملیات مدیریت هرز آب - شامل عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) - شهرستان سراوان محدوده شمال هوشک - 5 ماه - برآورد 7.689.965.650 ریال - تضمین 384.498.283 ریال --- 9848 - عملیات مدیریت هرز آب - شامل عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 2000 هکتار (60.000 هلالی آبگیر) - شهرستان سیب و سوران محدوده فهره دشت مرادآباد - 5 ماه - برآورد 10.555.198.600 ریال - تضمین 527.759.930 ریال --- 9849 - عملیات مدیریت هرز آب - شامل عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45.000 هلالی آبگیر) - شهرستان دلگان محدوده جبرآباد - 5 ماه - برآورد 7.933.898.950 ریال - تضمین 396.694.948 ریال --- 9850 - اجرای عملیات خاکی تراکمی - شامل اجرای عملیات خاکی تراکمی به حجم 90845 مترمکعب - شهرستان زهک حوضه نیاتک جنوبی - 6 ماه - برآورد 52.599.594.217 ریال - تضمین 2.629.979.711 ریال
عنوان :
تا ساعت 12 مورخ 1398/10/05
مهلت ارسال:
1398-09-19
تاریخ انتشار در سایت :
980919264
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 9845 : تجدید اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری نهال های کشت شده با تراکم 75 اصله در هکتار در سطح 170 هکتار شهرستان نیکشهر با برآورد 5.939.083.987 ریال و تضمین 296.954.200 ریال رشته کشاورزی حداقل پایه 5 --- 9846 : عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1000 هکتار (30000 هلالی آبگیر) شهرستان زاهدان محدوده تل سیاه با برآورد 5.282.599.300 ریال و تضمین 264.129.965 ریال رشته کشاورزی حداقل پایه 5 --- 9847 : عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) شهرستان سراوان محدوده شمال هوشک با برآورد 7.689.965.650 ریال و تضمین 384.498.283 ریال رشته کشاورزی حداقل پایه 5 --- 9848 : عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 2000 هکتار (60000 هلالی آبگیر) شهرستان سیب و سوران محدوده فهره دشت مراد آّاد با برآورد 10.555.198.600 ریال و تضمین 527.759.930 ریال رشته کشاورزی حداقل پایه 5 --- 9849 : عملیات مدیریت هرز آب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری در سطح 1500 هکتار (45000 هلالی آبگیر) شهرستان دلگان محدوده جیرآباد با برآورد 7.933.898.950 ریال و تضمین 396.694.948 ریال رشته کشاورزی حداقل پایه 5 --- 9850 : اجرای عملیات خاکی تراکمی به حجم 90845 متر مکعب شهرستان زهک با برآورد 52.599.594.217 ریال و تضمین 2.629.979.711 ریال رشته کشاورزی حداقل پایه 4 یا آب حداقل پایه 5
عنوان :
تاساعت 12 مورخ 1398/10/05
مهلت ارسال:
1398-09-18
تاریخ انتشار در سایت :
980918175
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 9835 : عملیات خاکی تراکمی به حجم 32482 متر مکعب تهیه مصالح تونان و اصلاح بند خاکی موجود به حجم 48722 متر مکعب در شهرستان چابهار بخش دشتیاری منطقه کالدان، حوضه گرگرو با برآورد 42.078.814.408 ریال و تضمین 2.103.940.725 ریال رشته کشاورزی یا آب حداقل پایه 5 --- 9836 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 400 هکتار شهرستان دلگان محدوده آذر آباد با برآورد 29.539.938.600 ریال و تضمین 1.476.996.930 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9837 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 200 هکتار شهرستان کنارک محدوده شهداد کهیر با برآورد 17.555.879.800 ریال و تضمین 877.793.990 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9838 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 500 هکتار شهرستان بمپور محدوده شمس آباد با برآورد 33.534.856.900 ریال و تضمین 1.676.742.845 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9839 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 450 هکتار شهرستان چابهار محدوده پارک با برآورد 36.833.818.150 ریال و تضمین 1.841.690.910 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9840 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 250 هکتار شهرستان سیب و سوران محدوده فهره با برآورد 17.068.738.550 ریال و تضمین 853.436.928 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9841 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 300 هکتار شهرستان هامون محدوده کوه خواجه با برآورد 22.602.189.400 ریال و تضمین 1.130.109.470 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9842 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 300 هکتار شهرستان هیرمند محدوده امیر آباد با برآورد 22.602.189.400 ریال و تضمین 1.130.109.470 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9843 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 200 هکتار شهرستان نیمروز محدوده تختک کریم کشته با برآورد 14.637.921.200 ریال و تضمین 731.896.060 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9844 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 600 هکتار شهرستان نیمروز محدوده میل نادر با برآورد 45.154.378.800 ریال و تضمین 2.254.718.940 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 4
عنوان :
تا ساعت 13 مورخ 1398/09/14
مهلت ارسال:
1398-08-27
تاریخ انتشار در سایت :
98082751
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 9835 : عملیات خاکی تراکمی به حجم 32482 متر مکعب تهیه مصالح تونان و اصلاح بند خاکی موجود به حجم 48722 متر مکعب در شهرستان چابهار بخش دشتیاری منطقه کالدان، حوضه گرگرو با برآورد 42.078.814.408 ریال و تضمین 2.103.940.725 ریال رشته کشاورزی یا آب حداقل پایه 5 --- 9836 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 400 هکتار شهرستان دلگان محدوده آذر آباد با برآورد 29.539.938.600 ریال و تضمین 1.476.996.930 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9837 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 200 هکتار شهرستان کنارک محدوده شهداد کهیر با برآورد 17.555.879.800 ریال و تضمین 877.793.990 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9838 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 500 هکتار شهرستان بمپور محدوده شمس آباد با برآورد 33.534.856.900 ریال و تضمین 1.676.742.845 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9839 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 450 هکتار شهرستان چابهار محدوده پارک با برآورد 36.833.818.150 ریال و تضمین 1.841.690.910 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9840 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 250 هکتار شهرستان سیب و سوران محدوده فهره با برآورد 17.068.738.550 ریال و تضمین 853.436.928 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9841 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 300 هکتار شهرستان هامون محدوده کوه خواجه با برآورد 22.602.189.400 ریال و تضمین 1.130.109.470 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9842 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 300 هکتار شهرستان هیرمند محدوده امیر آباد با برآورد 22.602.189.400 ریال و تضمین 1.130.109.470 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9843 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 200 هکتار شهرستان نیمروز محدوده تختک کریم کشته با برآورد 14.637.921.200 ریال و تضمین 731.896.060 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 5 --- 9844 : نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 600 هکتار شهرستان نیمروز محدوده میل نادر با برآورد 45.154.378.800 ریال و تضمین 2.254.718.940 ریال رشته کشاورزی حداقل رتبه 4
عنوان :
تا ساعت 13 مورخ 1398/09/14
مهلت ارسال:
1398-08-26
تاریخ انتشار در سایت :
980826144
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
tokenorder
RahashBanner.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 155,020
دلار کانادا 113,740
یورو 169,020
پوند انگلیس 200,080
فرانک سوئیس 167,800
کرون سوئد 15,980
کرون دانمارک 23,570
درهم امارات 43,850
یکصد ین ژاپن 148,660
ریال سعودی 42,600
دلار استرالیا 100,850
یوان چین 22,720
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 62,200,000
طرح جدید 63,750,000
نیم سکه 32,000,000
ربع سکه 18,900,000
هر گرم طلا 6,312,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :