ستادایران
یکشنبه 8 خرداد 1401
Sunday 29 May 2022
صفحه 4 مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

صفحه 4 مناقصه ، مناقصات استان کردستان

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1400-10-27
مهلت ارسال:
1400-10-06
تاریخ انتشار در سایت :
0010062000001022000058
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-10-21
مهلت ارسال:
1400-10-06
تاریخ انتشار در سایت :
0010062000005862000007
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400/10/19 پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1400-10-06
تاریخ انتشار در سایت :
001006789
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
0010052000001014000611
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی - واگذاری انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی 31 استان کشور : 1400/17: تهران با برآورد 764.050.542.683 ریال و تضمین 19.181.010.854 ریال--- 1400/18: خراسان رضوی با برآورد 661.207.056.272 ریال و تضمین 17.124.141.125 ریال--- 1400/19: فارس با برآورد 649.514.655.245 ریال و تضمین 16.890.293.105 ریال-- 1400/20: خوزستان با برآورد 609.160.451.156 ریال و تضمین 16.083.209.023 ریال--- 1400/21: کرمان با برآورد 514.185.983.145 ریال و تضمین 14.183.716.663 ریال --- 1400/22: هرمزگان با برآورد 475.303.662.815 ریال و تضمین 13.406.073.256 ریال--- 1400/23: سیستان و بلوچستان با برآورد 467.350.578.318 ریال و تضمین 13.247.011.566 ریال-- 1400/24: اصفهان با برآورد 441.00.717.435 ریال و تضمین 12.721.214.349 ریال--- 1400/26: آذربایجان غربی با برآورد 380.389.771.863 ریال و تضمین 11.507.795.437 ریال--- 1400/27: آذربایجان شرقی با برآورد 375.867.673.010 ریال و تضمین 11.417.353.460 ریال--- 1400/25: خراسان جنوبی با برآورد 296.302.794.521 ریال و تضمین 9.826.055.890 ریال --- 1400/28: مازندران با برآورد 309.564.849.763 ریال و تضمین 10.091.296.995 ریال --- 1400/29: کردستان با برآورد 286.945.830.647 ریال و تضمین 9.638.916.613 ریال--- 1400/30: بوشهر با برآورد 264.959.213.465 ریال و تضمین 9.199.184.269 ریال--- 1400/31: سمنان با برآورد 269.996.292.524 ریال و تضمین 9.299.925.850 ریال--- 1400/32: لرستان با برآورد 280.177.782.899 ریال و تضمین 9.503.555.658 ریال--- 1400/33: مرکزی با برآورد 255.028.258.079 ریال و تضمین 9.000.565.162 ریال-- 1400/34: کرمانشاه با برآورد 245.459.755.759 ریال و تضمین 8.809.195.115 ریال --- 1400/35: همدان با برآورد 240.350.995.877 ریال و تضمین 8.707.019.918 ریال--- 1400/44: اردبیل با برآورد 221.525.204.253 ریال و تضمین 8.330.504.085 ریال --- 1400/36: ایلام با برآورد 212.486.545.817 ریال و تضمین 8.149.730.916 ریال --- 1400/37: یزد با برآورد 220.835.342.721 ریال و تضمین 8.316.706.854 ریال--- 1400/38: گیلان با برآورد 207.482.326.734 ریال و تضمین 8.049.646.535 ریال--- 1400/39: گلستان با برآورد 200.882.043.515 ریال و تضمین 7.917.640.870 ریال--- 1400/40: چهارمحال و بختیاری با برآورد 177.716.542.084 ریال و تضمین 7.454.330.842 ریال--- 1400/41: قزوین با برآورد 174.009.424.830 ریال و تضمین 7.380.188.497 ریال --- 1400/42: زنجان با برآورد 184.079.839.765 ریال و تضمین 7.581.596.795 ریال --- 1400/43: کهگیلویه و بویراحمد با برآورد 172.233.639.853 ریال و تضمین 7.344.672.797 ریال--- 1400/45: البرز با برآورد 146.782.455.967 ریال و تضمین 6.835.649.119 ریال --- 1400/46: خراسان شمالی با برآورد 166.411.023.514 ریال و تضمین 7.228.220.470 ریال--- 1400/47: قم با برآورد 154.922.456.851 ریال و تضمین 6.998.449.137 ریال
عنوان :
تا 1400/10/27 ساعت 12
مهلت ارسال:
1400-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
001005522
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
0010052000001014000647
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-05
تاریخ انتشار در سایت :
0010052000005677000006
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
0010042000003981000009
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
0010042000003981000008
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
0010042000003981000007
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
0010042000003981000006
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
0010042000003981000005
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400/10/15ساعت 14
مهلت ارسال:
1400-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
001004115
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
0010042000090341000011
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
0010042000092247000007
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
0010042000003580000004
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی - واگذاری انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی 31 استان کشور : 1400/17: تهران با برآورد 764.050.542.683 ریال و تضمین 19.181.010.854 ریال--- 1400/18: خراسان رضوی با برآورد 661.207.056.272 ریال و تضمین 17.124.141.125 ریال--- 1400/19: فارس با برآورد 649.514.655.245 ریال و تضمین 16.890.293.105 ریال-- 1400/20: خوزستان با برآورد 609.160.451.156 ریال و تضمین 16.083.209.023 ریال--- 1400/21: کرمان با برآورد 514.185.983.145 ریال و تضمین 14.183.716.663 ریال --- 1400/22: هرمزگان با برآورد 475.303.662.815 ریال و تضمین 13.406.073.256 ریال--- 1400/23: سیستان و بلوچستان با برآورد 467.350.578.318 ریال و تضمین 13.247.011.566 ریال-- 1400/24: اصفهان با برآورد 441.00.717.435 ریال و تضمین 12.721.214.349 ریال--- 1400/26: آذربایجان غربی با برآورد 380.389.771.863 ریال و تضمین 11.507.795.437 ریال--- 1400/27: آذربایجان شرقی با برآورد 375.867.673.010 ریال و تضمین 11.417.353.460 ریال--- 1400/25: خراسان جنوبی با برآورد 296.302.794.521 ریال و تضمین 9.826.055.890 ریال --- 1400/28: مازندران با برآورد 309.564.849.763 ریال و تضمین 10.091.296.995 ریال --- 1400/29: کردستان با برآورد 286.945.830.647 ریال و تضمین 9.638.916.613 ریال--- 1400/30: بوشهر با برآورد 264.959.213.465 ریال و تضمین 9.199.184.269 ریال--- 1400/31: سمنان با برآورد 269.996.292.524 ریال و تضمین 9.299.925.850 ریال--- 1400/32: لرستان با برآورد 280.177.782.899 ریال و تضمین 9.503.555.658 ریال--- 1400/33: مرکزی با برآورد 255.028.258.079 ریال و تضمین 9.000.565.162 ریال-- 1400/34: کرمانشاه با برآورد 245.459.755.759 ریال و تضمین 8.809.195.115 ریال --- 1400/35: همدان با برآورد 240.350.995.877 ریال و تضمین 8.707.019.918 ریال--- 1400/44: اردبیل با برآورد 221.525.204.253 ریال و تضمین 8.330.504.085 ریال --- 1400/36: ایلام با برآورد 212.486.545.817 ریال و تضمین 8.149.730.916 ریال --- 1400/37: یزد با برآورد 220.835.342.721 ریال و تضمین 8.316.706.854 ریال--- 1400/38: گیلان با برآورد 207.482.326.734 ریال و تضمین 8.049.646.535 ریال--- 1400/39: گلستان با برآورد 200.882.043.515 ریال و تضمین 7.917.640.870 ریال--- 1400/40: چهارمحال و بختیاری با برآورد 177.716.542.084 ریال و تضمین 7.454.330.842 ریال--- 1400/41: قزوین با برآورد 174.009.424.830 ریال و تضمین 7.380.188.497 ریال --- 1400/42: زنجان با برآورد 184.079.839.765 ریال و تضمین 7.581.596.795 ریال --- 1400/43: کهگیلویه و بویراحمد با برآورد 172.233.639.853 ریال و تضمین 7.344.672.797 ریال--- 1400/45: البرز با برآورد 146.782.455.967 ریال و تضمین 6.835.649.119 ریال --- 1400/46: خراسان شمالی با برآورد 166.411.023.514 ریال و تضمین 7.228.220.470 ریال--- 1400/47: قم با برآورد 154.922.456.851 ریال و تضمین 6.998.449.137 ریال --
عنوان :
تا 1400/10/27 ساعت 12
مهلت ارسال:
1400-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
001004583
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 242.350
دلار کانادا 200.250
یورو 283.820
پوند انگلیس 346.490
فرانک سوئیس 274.900
کرون سوئد 30.400
کرون دانمارک 44.200
درهم امارات 68.710
یکصد ین ژاپن 233.500
ریال سعودی 74.420
دلار استرالیا 195.000
یوان چین 38.400
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 105.820.000
طرح جدید 102.979.000
نیم سکه 62.000.000
ربع سکه 39.000.000
هر گرم طلا 10.375.000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :