ستادایران
سه شنبه 3 خرداد 1401
Tuesday 24 May 2022
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات استان خراسان جنوبی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-14
تاریخ انتشار در سایت :
0010142000001554000046
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-14
تاریخ انتشار در سایت :
0010142000007012000037
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400-11-04
مهلت ارسال:
1400-10-13
تاریخ انتشار در سایت :
0010132000001022000088
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر تا پایان وقت اداری 1400/10/21
مهلت ارسال:
1400-10-12
تاریخ انتشار در سایت :
001012131
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه استفاده از خدمات خودرو با راننده صدا و سیمای 31 مرکز استانی به صورت مستقل از یکدیگر برای مدت یکسال در 31 ردیف: 1400/70: خدمات خودرو با راننده مرکز آبادان با تضمین 463.000.000 ریال --- 1400/71: خدمات خودرو با راننده مرکز آذربایجان شرقی با تضمین 414.000.000 ریال --- 1400/72: خدمات خودرو با راننده مرکز آذربایجان غربی با تضمین 276.000.000 ریال --- 1400/73: خدمات خودرو با راننده مرکز اردبیل با تضمین 138.000.000 ریال--- 1400/74: خدمات خودرو با راننده مرکز اصفهان با تضمین 347.000.000 ریال --- 1400/75: خدمات خودرو با راننده مرکز البرز با تضمین 278.000.000 ریال --- 1400/76: خدمات خودرو با راننده مرکز ایلام با تضمین 195.000.000 ریال--- 1400/77: خدمات خودرو با راننده مرکز بوشهر با تضمین 309.000.000 ریال --- 1400/78: خدمات خودرو با راننده مرکز چهارمحال و بختیاری با تضمین 195.000.000 ریال --- 1400/79: خدمات خودرو با راننده مرکز خراسان جنوبی با تضمین 341.000.000 ریال --- 1400/80: خدمات خودرو با راننده مرکز خراسان رضوی با تضمین 463.000.000 ریال --- 1400/81: خدمات خودرو با راننده مرکز خراسان شمالی با تضمین 372.000.000 ریال --- 1400/82: خدمات خودرو با راننده مرکز خلیج فارس با تضمین 401.000.000 ریال --- 1400/83: خدمات خودرو با راننده مرکز خوزستان با تضمین 586.000.000 ریال--- 1400/84: خدمات خودرو با راننده مرکز زنجان با تضمین 146.000.000 ریال--- 1400/85: خدمات خودرو با راننده مرکز سمنان با تضمین 219.000.000 ریال --- 1400/86: خدمات خودرو با راننده مرکز سیستان و بلوچستان با تضمین 463.000.000 ریال --- 1400/87: خدمات خودرو با راننده مرکز فارس با تضمین 462.000.000 ریال --- 1400/88: خدمات خودرو با راننده مرکز قم با تضمین 219.000.000 ریال --- 1400/89: خدمات خودرو با راننده مرکز کردستان با تضمین 122.000.000 ریال --- 1400/90: خدمات خودرو با راننده مرکز کرمان با تضمین 771.000.000 ریال --- 1400/91: خدمات خودرو با راننده مرکز کرمانشاه با تضمین 171.000.000 ریال --- 1400/92: خدمات خودرو با راننده مرکز کهگیلویه و بویراحمد با تضمین 244.000.000 ریال --- 1400/93: خدمات خودرو با راننده مرکز گلستان با تضمین 548.000.000 ریال --- 1400/94: خدمات خودرو با راننده مرکز گیلان با تضمین 138.000.000 ریال --- 1400/95: خدمات خودرو با راننده مرکز لرستان با تضمین 195.000.000 ریال --- 1400/96: خدمات خودرو با راننده مرکز مازندران با تضمین 249.000.000 ریال --- 1400/97: خدمات خودرو با راننده مرکزمرکزی با تضمین 314.000.000 ریال --- 1400/98: خدمات خودرو با راننده مرکز مهاباد با تضمین 166.000.000 ریال--- 1400/99: خدمات خودرو با راننده مرکز همدان با تضمین 341.000.000 ریال --- 1400/100: خدمات خودرو با راننده مرکز یزد با تضمین 247.000.000 ریال---
عنوان :
تا 1400/10/29 ساعت 8
مهلت ارسال:
1400-10-12
تاریخ انتشار در سایت :
001012282
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-12
تاریخ انتشار در سایت :
0010122000003748000020
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400/10/30 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1400-10-12
تاریخ انتشار در سایت :
001012551
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400/10/22 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1400-10-11
تاریخ انتشار در سایت :
00101195|617
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1400-10-11
تاریخ انتشار در سایت :
001011551
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی - انتخاب پیمانکار واجد شرایط و واگذاری انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیرساخت 30 استان: 1400/53: هرمزگان با برآورد 214.193.232.000 ریال و تضمین 8.183.864.640 ریال --- 1400/50: فارس با برآورد 207.746.295.000 ریال و تضمین 8.054.925.900 ریال --- 1400/51: خراسان رضوی با برآورد 201.685.873.000 ریال و تضمین 7.933.717.460 ریال--- 1400/54: اصفهان با برآورد 197.268.824.000 ریال و تضمین 7.845.376.480 ریال--- 1400/52: خوزستان با برآورد 196.447.252.000 ریال و تضمین 7.828.945.040 ریال--- 1400/55: مازندران با برآورد 178.420.314.000 ریال و تضمین 7.468.406.280 ریال--- 1400/56: کرمان با برآورد 138.068.552.000 ریال و تضمین 6.661.371.040 ریال--- 1400/57: آذربایجان شرقی با برآورد 127.163.759.000 ریال و تضمین 6.358.187.950 ریال--- 1400/58: سیستان و بلوچستان با برآورد 124.630.288.000 ریال و تضمین 6231.514.400 ریال--- 1400/60: همدان با برآورد 113.284.610.000 ریال و تضمین 5.664.230.500 ریال--- 1400/59: آذربایجان غربی با برآورد 108.435.232.000 ریال و تضمین 5.421.761.600 ریال--- 1400/62: سمنان با برآورد 104.053.300.000 ریال و تضمین 5.202.665.000 ریال--- 1400/61: خراسان جنوبی با برآورد 98.415.242.000 ریال و تضمین 4.920.762.100 ریال--- 1400/63: کرمانشاه با برآورد 93.801.687.000 ریال و تضمین 4.690.084.350 ریال--- 1400/64: لرستان با برآورد 91.449.418.000 ریال و تضمین 4.572.470.900 ریال--- 1400/79: البرز با برآورد 85.355.417.000 ریال و تضمین 4.267.770.850 ریال--- 1400/65: گیلان با برآورد 78.858.463.000 ریال و تضمین 3.942.923.150 ریال --- 1400/68: یزد با برآورد 74.279.547.000 ریال و تضمین 3.713.977.350 ریال--- 1400/69: اردبیل با برآورد 71.998.840.000 ریال و تضمین 3.599.942.000 ریال--- 1400/67: مرکزی با برآورد 69.702.001.000 ریال و تضمین 3.485.100.050 ریال--- 1400/66: کردستان با برآورد 69.273.714.000 ریال و تضمین 3.463.685.700 ریال --- 1400/70: بوشهربا برآورد 63.699.726.000 ریال و تضمین 3.184.986.300 ریال--- 1400/72: گلستان با برآورد 58809.845.000 ریال و تضمین 2.940.492.250 ریال --- 1400/74: خراسان شمالی با برآورد 55.973.835.000 ریال و تضمین 2.798.691.750 ریال --- 1400/73: چهارمحال و بختیاری با برآورد 55.461.001.000 ریال و تضمین 2.773.050.050 ریال--- 1400/75: قم با برآورد 51.998.516.000 ریال و تضمین 2.599.425.800 ریال --- 1400/71: ایلام با برآورد با برآورد 51.918.233.000 ریال و تضمین 2.595.911.650 ریال --- 1400/78: قزوین با برآورد با برآورد 50.517.224.000 ریال و تضمین 2.525.861.200 ریال --- 1400/77: زنجان با برآورد 49.590.032.000 ریال و تضمین 2.479.501.600 ریال --- 1400/76: کهگیلویه و بویراحمد با برآورد 48.803.388.000 ریال و تضمین 2.440.119.400 ریال ---
عنوان :
تا 1400/11/04 ساعت 12
مهلت ارسال:
1400-10-09
تاریخ انتشار در سایت :
00100960
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1400/10/21 ساعت 7 صبح
مهلت ارسال:
1400-10-09
تاریخ انتشار در سایت :
001009228
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1400/10/21تا ساعت 7.30
مهلت ارسال:
1400-10-09
تاریخ انتشار در سایت :
001009234
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 242.350
دلار کانادا 200.250
یورو 283.820
پوند انگلیس 346.490
فرانک سوئیس 274.900
کرون سوئد 30.400
کرون دانمارک 44.200
درهم امارات 68.710
یکصد ین ژاپن 233.500
ریال سعودی 74.420
دلار استرالیا 195.000
یوان چین 38.400
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 105.820.000
طرح جدید 102.979.000
نیم سکه 62.000.000
ربع سکه 39.000.000
هر گرم طلا 10.375.000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :