مناقصه 1- کمک به احداث زمین چمن مصنوعی دزفول - ورزش و جوانان استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ورزش و جوانان استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۸۸۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- کمک به احداث زمین چمن مصنوعی دزفول - برآورد ۲.۸۴۴.۸۲۳.۹۳۷ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲- احداث زمین چمن مصنوعی شهر ابوحمیظه دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳- احداث زمین چمن مصنوعی ابوسحاب دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۴- احداث زمین چمن مصنوعی ام الدیس بستان - برآورد ۲.۹۵۲.۱۷۳.۳۰۵ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۵- احداث زمین چمن مصنوعی اهل جرف دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۶- احداث زمین چمن مصنوعی آلبوعفری جنوبی دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۷- احداث زمین چمن مصنوعی برچیه سفلی دشت - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۸- احداث زمین چمن مصنوعی بستان - برآورد ۲.۹۵۲.۱۷۳.۳۰۵ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۹- احداث زمین چمن مصنوعی جلالیه شمالی سوسنگرد - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۱۰- احداث زمین چمن مصنوعی جلیزی عبدالرضا دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۱۱- احداث زمین چمن مصنوعی جلیعه دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۱۲- احداث زمین چمن مصنوعی حلاف حسن دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۱۳- احداث زمین چمن مصنوعی ساریه دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۱۴- احداث زمین چمن مصنوعی سید عامر دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۱۵- احداث زمین چمن مصنوعی شاکریه دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۱۶- احداث زمین چمن مصنوعی شریعتی دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۱۷- احداث زمین چمن مصنوعی صگور حنظله دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۱۸- احداث زمین چمن مصنوعی صگور صالح دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۱۹- احداث زمین چمن مصنوعی صگور فریح دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲۰- احداث زمین چمن مصنوعی قدرت آباد بستان - برآورد ۲.۹۵۲.۱۷۳.۳۰۵ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲۱- احداث زمین چمن مصنوعی مالکیه وسطی دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲۲- احداث زمین چمن مصنوعی مطیعات دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲۳- احداث زمین چمن مصنوعی هوفل غربی دشت آزادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲۴- احداث زمین چمن مصنوعی مریچه رامهرمز - براورد ۲.۷۶۶.۵۲۳.۷۲۳ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲۵- احداث زمین چمن مصنوعی دهستانبوزی شادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲۶- احداث زمین چمن مصنوعی دهستان جغال شادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲۷- احداث زمین چمن مصنوعی دهستان حسینی شادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲۸- احداث زمین چمن مصنوعی خروسی شادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۲۹- احداث زمین چمن مصنوعی دارخوین شادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳۰- احداث زمین چمن مصنوعی دهستان دریسیه شادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳۱- احداث زمین چمن مصنوعی دهستان سالمی شادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳۲- احداث زمین چمن مصنوعی تختی شادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳۳- احداث زمین چمن مصنوعی روستای منصوریه علیا شادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳۴- احداث زمین چمن مصنوعی دهستان ناصری شادگان - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳۵- احداث چمن مصنوعی روستای عرب حسن شوشتر - برآورد ۲.۷۶۶.۵۲۳.۷۲۳ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳۶- احداث چمن مصنوعی روستای شهر سرداران شوشتر - برآورد ۲.۷۶۶.۵۲۳.۷۲۳ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳۷- احداث چمن مصنوعی اندیشه شوشتر - برآورد ۲.۷۶۶.۵۲۳.۷۲۳ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳۸- احداث چمن مصنوعی جاده صاحب الزمان شوشتر - برآورد ۲.۷۶۶.۵۲۳.۷۲۳ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۳۹- احداث چمن مصنوعی روستای کوله جاز شوشتر - برآورد ۲.۷۶۶.۵۲۳.۷۲۳ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۴۰- احداث چمن مصنوعی طرح مسکن مهر شوشتر - برآورد ۲.۷۶۶.۵۲۳.۷۲۳ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۴۱- احداث چمن مصنوعی روستای سیدان عقیل گتوند - برآورد ۲.۷۶۶.۵۲۳.۷۲۳ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۴۲- احداث زمین چمن مصنوعی جریک مسجد سلیمان - برآورد ۲.۹۱۳.۹۷۰.۸۰۳ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۴۳- احداث چمن شهر شهر رفیع هویزه - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۴۴- احداث زمین چمن مصنوعی سعیده هویزه - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۴۵- احداث زمین چمن مصنوعی قیصریه سفلی هویزه - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۴۶- احداث زمین چمن مصنوعی هورت عاگول هویزه - برآورد ۲.۹۵۹.۴۳۱.۱۱۹ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع --- ۴۷- احداث زمین چمن مصنوعی مشراگه ۲ رامشیر - برآورد ۲.۸۲۸.۱۰۰.۳۰۳ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - متراژ ۱۲۷۴ مترمربع ---
شرایط : رتبه ۵ ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- کمک به احداث زمین چمن مصنوعی دزفول - ورزش و جوانان استان خوزستانمناقصه 1- کمک به احداث زمین چمن مصنوعی دزفول - ورزش و جوانان استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن