مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت آبادان / خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان

شماره آگهی ۲۲۱۱/۳۵۰/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۲۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت آبادان / مایل چهل / خوردورق - مدت اجرا یک سال با برآورد ۸,۴۳۷,۰۷۲,۷۲۹
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه حمل و نقل - گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار - فیش واریزی و معرفی نامه معتبر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۴۶۸۷۱۲۰۲۱۵۹ IR / سپرده شركت در مناقصه ۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در آییننامه تضمین معاملات دولتی در صورت واریز به حساب ۰۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶۸۷۱۲۰۲۱۵۹ IR بانک مرزی
تاریخ دریافت اسناد : از چاپ آگهی نوبت اول تا ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در ساعات اداری
تاریخ ارسال مدارک : تا ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد در ساعات اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷/۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز، خرمکوشک، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه خوزستان، امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز، خرمکوشک، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، منطقه خوزستان، امور حقوقی و قراردادها
۰۶۱۳۲۲۴۰۵۶۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ioptc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : تعادل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت آبادان / خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستانمناقصه پیمان ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت آبادان / خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن