مناقصه واگذاری فعالیتهای مشروحه ذیل در 18 ردیف: 81-97 - اصلاح توزیع نیروی برق استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۶۷۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری فعالیتهای مشروحه ذیل در ۱۸ ردیف: ۸۱-۹۷ - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه لنگه و چارک شامل (احداث و اصلاح ۳۴۰۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد ۵.۴۹۸.۳۹۳.۶۴۰ ریال - تضمین ۲۷۴.۹۱۹.۷۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۸۴-۹۷ - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه پارسیان شامل (اصلاح ۲ دستگاه پست هوایی - احداث ۱۰۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۳۰۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد ۴.۲۴۱.۱۱۲.۱۹۰ ریال - تضمین ۲۱۲.۰۵۵.۷۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۹۴-۹۷ - تامین برق روستای میخن از توابع شهرستان بشاگرد شامل (احداث ۴۰۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی - ۲۲۵ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۲ دستگاه پست هوایی) - برآورد ۴.۰۱۱.۲۳۰.۷۰۴ ریال - تضمین ۲۰۰.۵۶۱.۵۳۵ ریال - ۴ ماه --- ۹۶-۹۷ - توسعه مشترکین روستائی در قشم فاز سه شامل (احداث ۱۵۰۸ متر شبکه فشار ضعیف هوایی - ۱۱۱۶ متر شبکه فشار متوسط هوایی و احداث ۸ دستگاه پست هوایی) - برآورد ۵.۹۵۰.۴۰۹.۴۸۷ ریال - ت ضمین ۲۹۷.۵۲۰.۴۷۴ ریال - ۳ ماه --- ۱۰۵-۹۷ - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه بشاگرد شامل (احداث و اصلاح ۳۰.۰۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی) - برآورد ۳.۴۹۷.۴۱۱.۵۴۴ ریال - تضمین ۱۷۴.۸۷۰.۶۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۱۰۶-۹۷ - تامین برق روستای گلمان از توابع شهرستان رودان شامل (احداث ۶۰۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی - ۲۵۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۲ دستگاه پست هوایی) - برآورد ۷.۷۳۷.۲۲۸.۹۲۴ ریال - تضمین ۳۸۶.۸۶۲.۰۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۱۰۷-۹۷ - توسعه مشترکین روستایی در رودان شامل (احداث ۱۳۷۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی - ۱۱۴۳ متر شبکه فشار متوسط هوایی و ۶ دستگاه پست هوایی - برآورد ۴.۵۴۰.۴۸۱.۹۰۰ ریال - تضمین ۲۲۷.۰۲۵.۰۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۱۱۱-۹۷ - توسعه مشترکین روستایی برق پارسیان شامل (احداث ۱۰۷۶ متر شبکه فشار ضعیف هوایی - ۱۲۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و احداث ۲ دستگاه پست هوایی) - برآورد ۲.۵۴۲.۷۹۰.۵۴۵ ریال - تضمین ۱۲۷.۱۴۰.۰۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۱۱۲-۹۷ - توسعه مشترکین روستایی برق حاجی آباد شامل (احداث ۱۶۷۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی - ۷۹۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۵ دستگاه پست هوایی) - برآورد ۳.۹۱۵.۵۲۰.۵۶۸ ریال - تضمین ۱۹۵.۷۷۷.۰۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۱۱۴-۹۷ - اصلاح شبکه روستایی واقع در ناحیه سه بندرعباس و رضوان شامل (احداث و اصلاح ۱۳۰۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی - احداث و اصلاح ۱۷۰۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی) - برآورد ۱۰.۷۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۵۳۵.۱۵۰.۰۰۰ ریال --- ۱۲۰-۹۷ - توسعه مشترکین روستایی در رضوان شامل (احداث ۶ دستگاه پست هوایی - ۱۱۲۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۶۶۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد ۳.۷۷۹.۸۶۲.۹۶۵ ریال - ت ضمین ۱۸۸.۹۹۴.۰۰۰ ریال - ۲ ماه --- ۱۲۱-۹۷ - توسعه مشترکین روستایی در ناحیه یک بندرعباس شامل (احداث ۳ دستگاه پست هوایی - ۲۲۰ متر شبکه ضعیف هوایی و احداث ۷۹۵ متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد ۲.۶۳۵.۶۲۴.۵۸۱ ریال - تضمین ۱۳۱.۷۸۲.۰۰۰ ریال - ۲ ماه --- ۱۳۰-۹۷ - تامین برق مسکن مهر ممتاز حائل جنوب بندر خمیر شامل (احداث یک دستگاه پست زمینی ۱۰۰۰ کاوا کم تلفات - ۳۵ متر شبکه فشار متوسط زمینی و احداث ۷۱۴ متر شبکه فشار ضعیف زمینی - برآورد ۴.۲۱۱.۴۱۱.۰۵۰ ریال - تضمین ۲۱۰.۵۷۱.۰۰۰ ریال - ۲ ماه --- ۱۳۷-۹۷ - توسعه و نگهداری شبکه روستائی واقع در ناحیه یک بندرعباس شامل (اصلاح ۲ دستگاه پست هوایی - احداث ۱۷۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۳۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد ۲.۸۰۶.۸۷۴.۳۰۰ ریال - تضمین ۱۴۰.۳۴۴.۰۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۱۳۸-۹۷ - توسعه و نگهداری شبکه روستایی واقع در ناحیه رودان شامل (احداث و اصلاح ۱۰.۰۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد ۷.۷۸۶.۲۱۸.۸۱۶ ریال - تضمین ۳۸۹.۳۱۱.۰۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۱۴۳-۹۷ - توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی واقع در ناحیه بستک شامل (اصلاح ۲ دستگاه پست هوایی - احداث ۱۰۶۰ م تر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۱۳۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد ۴.۱۱۸.۱۰۲.۹۳۰ ریال - تضمین ۲۰۵.۹۰۶.۰۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۱۴۴-۹۷ - توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی واقع در ناحیه خمیر شامل (اصلاح ۴ دستگاه پست هوایی - احداث ۱۷۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۱۷۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد ۴.۳۲۴.۶۸۵.۴۷۵ ریال - تضمین ۲۱۶.۲۳۵.۰۰۰ ریال - ۳ ماه --- ۱۴۶-۹۷ - احداث شبکه بین مزارع شهرستان بندرعباس در روستاهای تخت - بالولی - حسنلنگی پایین - خورچاه - چاهستان - شهر و شهر کهنه شامل (احداث ۳۲۵۹ متر شبکه فشار متوسط هوایی) - برآورد ۲.۶۱۲.۸۱۹.۵۶۰ ریال - تضمین ۱۳۰.۶۴۱.۰۰۰ ریال - ۳ ماه
شرایط : ثبت شماره تلفن فکس و ایمیل در سامانه الزامیست
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز مبلغ به حساب ۲۱۷۰۰۹۵۴۱۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه دارایی بندرعباس
تاریخ دریافت اسناد : از نوبت دوم بمدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد --- بندرعباس - بلوار جمهوری اسلامی - جنب شهرک مسکونی زیتون (نیروگاه قدیم) - شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
۰۷۶۳۳۵۱۲۳۴۴ تلفن ۰۷۶۳۳۵۱۲۳۳۶ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید --- به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری فعالیتهای مشروحه ذیل در 18 ردیف:
81-97 - اصلاح توزیع نیروی برق استان هرمزگانمناقصه واگذاری فعالیتهای مشروحه ذیل در 18 ردیف:
81-97 - اصلاح توزیع نیروی برق استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن