مناقصه تامین اقلام چاپی موردنیاز خطوط تولیدی خود در 61 دخانیات ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دخانیات ایران

شماره آگهی ۵۳۶/۱۲۲/۴۸ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۰۶۳۹۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین اقلام چاپی موردنیاز خطوط تولیدی خود در ۶۱ ردیف شامل: ۱- اتیکت بهمن کوتاه ss طرح کفش - تضمین ۵.۰۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- قراصه بهمن کوتاه ss - تضمین۱.۹۱۶.۲۵۰.۰۰۰ ریال --- ۳- کارتن بهمن کوتاه ss - تضمین ۱.۶۸۴.۵۱۹.۳۷۵ ریال --- ۴- اتیکت بهمن کوتاه Sh طرح کفش- تضمین ۳.۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- هارد باکس بهمن کوتاه sh - تضمین ۳.۲۲۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- کارتن بهمن کوتاه sh - تضمین ۵۷۰.۳۳۳.۰۰۰ریال --- ۷- اتیکت تیر کوتاه طرح کفش - تضمین ۷۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸- قراصه تیر کوتاه - تضمین ۳۹۷.۱۲۰.۰۰۰ ریال --- ۹- کارتن تیر کوتاه - تضمین ۲۴۹.۷۶۹.۵۰۰ ریال --- ۱۰- اتیکت بهمن اولتر الایت طرح کفش - تضمین ۳.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ریال --- ۱۱- قراصه بهمن الترا الایت - تضمین ۱.۷۳۵.۸۲۵.۰۰۰ریال --- ۱۲- کارتن بهمن اولترا الایت - تضمین ۵۳۶.۵۴۸.۲۲۵ ریال --- ۱۳- اتیکت بهمن سوپر اسلیم مشکی طرح کفش - تضمین ۵۳۰.۸۱۰.۰۰۰ ریال --- ۱۴- قراصه بهمن سوپر اسلیم مشکی - تضمین ۳۰۲.۰۹۱.۰۰۰ ریال --- ۱۵- کارتن بهمن سوپر اسلیم مشکی - تضمین ۳۸.۰۱۴.۳۷۵ ریال --- ۱۶- اتیکت بهمن سوپر اسلیم آبی طرح کفش - تضمین ۶.۳۳۶.۳۲۵.۰۰۰ریال --- ۱۷- قراصه بهمن سوپر اسلیم آبی - تضمین ۲.۴۷۳.۴۶۲.۵۰۰ ریال --- ۱۸- کارتن بهمن سوپر اسلیم آبی - تضمین ۵۹۶.۹۷۶.۱۰۰ ریال --- ۱۹- اتیکت زیکا سافت هارد طرح کفش - تضمین ۱.۷۱۲.۷۵۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰- کارتن زیکا بزرگ - تضمین ۵۹۸.۲۹۶.۶۰۰ریال --- ۲۱- اتیکت بهمن سافت سلفون طرح کفش - تضمین ۳.۷۹۲.۵۰۰.۰۰۰ریال --- ۲۲- کارتن بهمن سافت سلفون - تضمین ۷۱۱.۵۷۶.۶۲۵ ریال --- ۲۳- اتیکت بهمن متوسط طرح کفش - تضمین ۲.۷۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۴- قراصه بهمن متوسط - تضمین ۲.۵۸۲.۲۵۰.۰۰۰ ریال --- ۲۵- کارتن بهمن متوسط - تضمین ۹۵۳.۸۲۱.۰۰۰ ریال --- ۲۶- اتیکت تیر اسلیم مشکی طرح کفش - تضمین ۵۷۲.۶۰۰.۰۰۰ریال --- ۲۷- قراصه تیر اسلیم مشکی - تضمین ۶۹۳.۷۵۰.۰۰۰ ریال --- ۲۸- کارتن تیر اسلیم مشکی - تضمین ۲۲۶.۹۴۹.۶۲۵ ریال --- ۲۹- اتیکت بهمن کتابی طرح کفش - تضمین ۳.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۰- قراصه بهمن کتابی - تضمین ۱.۰۴۳.۴۰۰.۰۰۰ریال --- ۳۱- کارتن بهمن کتابی - تضمین ۶۳۸.۷۵۰.۰۰۰ریال --- ۳۲- اتیکت بهمن لایت طرح کفش - تضمین ۴.۶۹۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۳- قراصه بهمن لایت - تضمین ۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۴- کارتن بهمن لایت - تضمین ۶۲۰.۳۷۳.۰۵۰ ریال --- ۳۵- اتیکت بهمن hh طرح کفش - تضمین ۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۶- قراصه بهمن hh - تضمین ۳۵۴.۷۴۲.۵۰۰ریال --- ۳۷- کارتن بهمن hh - تضمین ۲۴۱.۹۹۶.۷۶۰ ریال --- ۳۸- اتیکت همالایت راندکرنر طرح کفش - تضمین ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۹- قراصه همالایت راندکرنر - تضمین ۱.۷۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰- کارتن همالایت راندکرنر - تضمین ۴۸۷.۴۱۷.۷۲۵ریال --- ۴۱- اتیکت تیر متوسط طرح کفش - تضمین ۷۳۶.۲۵۰.۰۰۰ریال --- ۴۲- قراصه تیر متوسط - تضمین ۶۴۸.۶۷۵.۰۰۰ ریال --- ۴۳- کارتن تیر متوسط - تضمین ۲۷۰.۶۲۹.۵۵۰ ریال --- ۴۴- اتیکت فروردین سافت سافت طرح کفش - تضمین ۷۱۹.۲۵۰.۰۰۰ ریال --- ۴۵- قراصه سافت فروردین سافت سافت - تضمین ۵۳۶.۶۴۰.۰۰۰ ریال --- ۴۶- کارتن فروردین سافت سافت - تضمین ۳۱۱.۸۹۶.۵۰۰ریال --- ۴۷- اتیکت تیر پنج ستاره سافت هارد طرح کفش - تضمین ۱.۵۸۴.۵۵۰.۰۰۰ ریال --- ۴۸- قراصه تیر پنج ستاره سافت هارد - تضمین ۱.۸۳۲.۴۵۰.۰۰۰ ریال --- ۴۹- کارتن تیر پنج ستاره - تضمین ۶۹۷.۲۵۹.۱۵۰ ریال --- ۵۰-اتیکت سافت ۵۷ کوتاه طرح کفش - تضمین ۴۰۳.۵۲۰.۰۰۰ریال --- ۵۱- سافت باکس ۵۷ کوتاه - تضمین ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ریال --- ۵۲- کارتن ۵۷ کوتاه - تضمین ۱۶۸.۹۰۷.۲۰۰ ریال --- ۵۳- اتیکت بهمن سوپر اسلیم نانو مشکین ـ کفش - تضمین ۳.۶۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۴- قراصه بهمن سوپر اسلیم نانو مشکی - تضمین ۲.۴۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۵- کارتن بهمن سوپر اسلیم نانو مشکی - تضمین ۸۱۴.۵۶۳.۷۵۰ ریال --- ۵۶- اتیکت ۴t ـ کفش - تضمین ۱.۵۸۲.۵۰۰.۰۰۰ریال --- ۵۷- قراصه ۴t - تضمین ۱.۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۸- کارتن ۴t - تضمین ۳۶۴.۱۱۳.۷۵۰ ریال --- ۵۹- بهمن الترا لایت راندکرنر اتیکت - تضمین ۱.۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶۰- بهمن الترا لایت راندکرنر هارد باکس - تضمین ۶۰۶.۰۰۰.۰۰۰ریال ---- ۶۱- بهمن الترالایت راندکرنر کارتن - تضمین ۱۲۸.۷۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تهران ـ میدان قزوین شرکت دخانیات ایران اداره آموزش طبقه اول اداره دبیرخانه معاملات
آدرس ارسال مدارک : میدان قزوین خ قزوین شرکت دخانیات ایران سالن اجتماعات امام علی
۰۲۱۵۱۲۶۱۶۵۱-۵۱۲۶۱۹۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین اقلام چاپی موردنیاز خطوط تولیدی خود در 61 دخانیات ایرانمناقصه تامین اقلام چاپی موردنیاز خطوط تولیدی خود در 61 دخانیات ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن