مناقصه اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل در نظر اداره کل ورزش و جوانان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل ورزش و جوانان

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۰۲۰۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل خوابگاه ورزشکاران شهرستان خلخال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ایران ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ می باشد. با برآورد ۲۱
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱,۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۲-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۳-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۰۳-۰۸
آدرس خرید اسناد : اردبیل
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل در نظر اداره کل ورزش و جوانانمناقصه اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل در نظر اداره کل ورزش و جوانان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن